Farlig avfallkonferansen i regi av Norsk forening for farlig avfall (NFFA) samlet 430 deltakere til to fagdager med en rekke sentrale temaer for bransjen i Oslo.


Bildet: Tidligere byråd i Oslo, Geir Lippestad, innrømmet at Oslo kommune de siste årene har opptrådt dårlig både som eier og som kjøper av tjenester innen avfall.

Norva24 var representert med driftsleder for oljerenovasjon i Norva24 Sørmiljø og Markedsansvarlig / Salg storkunde Øystein under konferansen for å få med seg siste nytt i et viktig segment for konsernet.
Et av de sentrale temaene under konferansen var de juridiske konsekvensene av de oppdragene bransjen håndterer hver dag. Advokatene Geir Lippestad fra advokatfirmaet Lippestad AS og Ingrid Finne Reenskaug fra PwC var tydelig på hvilke krav som stilles til virksomheter for å hindre skader og sikre et godt arbeidsmiljø. Her handler det om å innføre gode og trygge rutiner, god forretningsetikk og bli bedre på dokumentasjon, mente hun.

Bransjen må også være bevisst på eget omdømme, blant annet ved å sikre at underleverandører også følger lover og krav.  Bransjen har et eget etterlevelseshjul, som inneholder temaer som kultur og ledelse, risikoanalyse, retningslinjer, tredjepartshåndtering, trening og opplæring, overvåking og internkontroll og varsling og beredskap.

Tidligere byråd i Oslo, Geir Lippestad, innrømmet at Oslo kommune de siste årene har opptrådt dårlig både som eier og som kjøper av tjenester innen avfall. Derfor gikk han detaljert gjennom deler av eierskapsmeldingen, som for øvrig nå er til revidering. I følge en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning har mange norske kommuner utfordringer med eierstyringen. Dette omfatter blant annet manglende prestasjonskrav til selskapene, manglende interesse fra lokalpolitikere, ordførere som ikke har tilstrekkelig informasjon for å drive eierstyring og manglende involvering av kommuneadministrasjonen.

Lippestad slo fast at alle kommuner skal ha en eierskapsmelding, som skal revideres hvert fjerde år.
-Krav til miljø, krav til arbeid og krav til arbeidstidsbestemmelser er ekstremt viktig å holde god oversikt over, understreket Lippestad.
-Lever kommunen slik de snakker, spurte han videre.  Oslo er helt i front når det gjelder krav til miljø.
Gjennom Oslomodellen skal Oslo kommune fremme et seriøst arbeidsliv – med anstendige arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører som tar samfunnsansvar på alvor.
Byrådet mener det de siste årene har vært en utvikling med utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet og på en del tjenesteområder. Utviklingen innebærer utbredte brudd på arbeidsmiljølovgivning, skattelovgivning – og grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold.
-De stiller strenge krav, men det er vanskelig å ha sin sti ren, slo Lippestad fast.
-Når problemene dukker opp trer gjerne kontrollutvalget i funksjon. Da kommer spørsmålene om hvorfor dette skjedde, og om det kom varsler og eventuelt tiltak som ble iverksatt for å få tilstrekkelige ressurser til å følge opp de strenge kravene.

-Det er flott å være eid eller leverandør til en kommune. Det skaper forutsigbarhet rent forretningsmessig, men det er også svært krevende. Når det skjer noe uønsket står man sjelden skulder til skulder. En kommunes administrative eller politiske ledelse er flink til å plassere ansvar hos eksterne aktører som jobber innen kommunen eller for kommunen. Vær derfor tydelig på hvordan bransjen kan levere en god tjeneste til en kommune. Vær tydelig på hva dere kan levere og hva dere trenger for å følge opp de kommunale kravene, var Lippestads budskap til bransjen.

Dette er NFFA
NFFA har 120 virksomheter som medlemmer. Foreningen arbeider for rettferdige og tydelige rammevilkår, og bistår medlemmene med kompetanse i deres praktiske hverdag.