Norva24 Group ABs handlinger i forhold til transparensloven

Norva24 gruppen arbeider aktivt for å overholde grunnleggende menneskerettigheter i vår forretningspraksis, samt å sikre at ansatte i vår egen virksomhet og ansatte i vår leverandørkjede har gode arbeidsforhold. En menneskerettighets due diligence blir gjennomført i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis for å identifisere faktiske negative virkninger eller potensielle negative virkninger (risikoer) knyttet til menneskerettigheter for gruppen.

Due diligence-prosessen er etablert for å kontinuerlig identifisere, forebygge, redusere, spore og rapportere faktiske og potensielle negative virkninger på menneskerettigheter i egen virksomhet, leverandørkjeder og andre relevante forretningsforhold.

Figure 1. Due diligence process & supporting measures[1]
[1] OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

1. INNFØR ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS

Ansvarlig forretningspraksis er innarbeidet i våre prosesser og styringsdokumenter, inkludert våre etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer beskriver de etiske prinsipper for Norva24-ansatte, inkludert samhandling med leverandører og forventet atferd fra ansatte, leverandører og andre interessenter. Etiske retningslinjer er grunnlaget for hvordan Norva24 vil drive etisk forretningsvirksomhet og redusere risikoen for brudd innenfor områder som konkurranse, anti-korrupsjon, menneskerettigheter, datasikkerhet, helse, sikkerhet og miljø når vi samhandler med våre viktigste interessenter.

Etiske retningslinjer finner du her.

2. IDENTIFISERE OG VURDERE NEGATIVE VIRKNINGER

En risikovurdering for å identifisere og vurdere negative virkninger er gjennomført i Norva24 gruppen. Vi har vurdert områdene for innkjøp og egen drift, med spesielt fokus på hvordan egne ansatte, leverandørers ansatte, underleverandører og samfunnet generelt potensielt blir påvirket. Risikovurderingen utføres både på konsernnivå og for hvert enkelt land der vi opererer i.

3. AVSLUTTE, FOREBYGGE ELLER REDUSERE NEGATIVE VIRKNINGER

Vi har en strukturert tilnærming og jobber for å sikre en etisk og bærekraftig leverandørkjede. Alle avtaler med leverandører skal signeres av en autorisert person i samsvar med den gitte fullmakten, for å forhindre at avtaler inngås med uegnede leverandører som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer og retningslinjer for etisk forretningspraksis.

Dersom vi oppdager brudd på lover, forskrifter eller etiske retningslinjer, avslutter vi enten forretningsforholdet eller krever at situasjonen rettes opp umiddelbart.

4. OPPFØLGING AV GJENNOMFØRING OG RESULTATER

Dersom negative virkninger blir identifisert, implementerer vi tiltak for å rette opp situasjonen. Alle forbedringstiltak følges opp for å sikre at vi er i samsvar. Alle varsler og rapporterte avvik registreres og følges opp, noe som også rapporteres i vår årlige bærekraftsrapport.

5. KOMMUNISERE HVORDAN VIRKNINGER BLIR HÅNDTERT

Vår bærekraftsrapport gir en oversikt over våre viktigste innsatser relatert til etisk forretningspraksis. Vi rapporterer etisk forretningsvirksomhet som en egen seksjon, der menneskerettigheter er en viktig del av arbeidet. Den årlige bærekraftsrapporten er offentlig tilgjengelig og finnes direkte på vår nettside.

6. SØRGE FOR ELLER SAMARBEIDE OM UTBEDRINGSTILTAK NÅR DET ER HENSIKTSMESSIG

Et varslingssystem er etablert som en mekanisme for at ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter kan melde bekymringer om negative virkninger knyttet til menneskerettigheter eller andre uregelmessigheter og lovbrudd. Alle ansatte er forpliktet til å lese, forstå og følge Norva24 sine etiske retningslinjer. Varslingssystemet kan nås via konsernets investornettsted www.norva24.com og på konsernets intranett.

Mer informasjon finner du i vår årlige bærekraftsrapport.

English version;