Norva24 Norge sine handlinger i forhold til åpenhetsloven

Norva24 AS med datterselskaper (Norva24 Norge) er et underkonsern for den norske virksomheten i Norva24 Group AB som er børsnotert i Stockholm. Vi i Norva24 Norge leverer vedlikeholdstjenester for underjordisk infrastruktur, og arbeider aktivt for å overholde grunnleggende menneskerettigheter i vår forretningspraksis, samt å sikre at ansatte i vår egen virksomhet og ansatte i vår leverandørkjede har gode arbeidsforhold. En årlig due diligence på menneskerettigheter blir gjennomført i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis for å identifisere faktiske negative virkninger eller potensielle negative virkninger (risikoer) knyttet til menneskerettigheter for gruppen.

Due diligence-prosessen er etablert for å kontinuerlig identifisere, forebygge, redusere, spore og rapportere faktiske og potensielle negative virkninger på menneskerettigheter i egen virksomhet, leverandørkjeder og andre relevante forretningsforhold.

Figure 1. Due diligence process & supporting measures[1]
[1] OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct

1. INNFØR ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS

Ansvarlig forretningspraksis er innarbeidet i våre interne prosesser og styringsdokumenter, inkludert våre etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer gjeldende prinsipper for Norva24-ansatte, inkludert samhandling med leverandører og forventet atferd fra ansatte, leverandører og andre interessenter. Etiske retningslinjer er grunnlaget for hvordan Norva24 vil drive etisk forretningsvirksomhet og redusere risikoen for brudd innenfor områder som konkurranse, anti-korrupsjon, menneskerettigheter, datasikkerhet, helse, sikkerhet og miljø når vi samhandler med våre viktigste interessenter.

Etiske retningslinjer finner du her.

2. IDENTIFISERE OG VURDERE NEGATIVE VIRKNINGER

En aktsomhetsvurdering er utført for hele Norva24 Group og Norva24 Norge for å undersøke og styre risiko og negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheten. Aktsomhetsvurderingen er utført med spesielt fokus på hvordan egne ansatte, leverandører (produksjon, prosesser og ansatte), underleverandører og samfunnet generelt potensielt blir påvirket av egen virksomhet eller virksomhetens leverandørkjede. Vi opplever lav risiko hos egne ansatte. Vi jobber aktivt med forebyggende arbeid innen HMS. Alle ansatte er kjent med politikk, Etiske retningslinjer og muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Vi har registrert noe forhøyet risiko rundt bruk av underleverandører i våre leveranser (arbeidstidskontroll), der vi har gode rutiner for å sikre at vi ikke får negative virkninger ved at leverandørene ikke oppfyller våre etiske retningslinjer for etisk forretningspraksis.

3. AVSLUTTE, FOREBYGGE ELLER REDUSERE NEGATIVE VIRKNINGER

Vi har en strukturert tilnærming og jobber for å sikre en etisk og bærekraftig leverandørkjede. Alle avtaler med leverandører skal signeres av en autorisert person i samsvar med gitte fullmakter. I tillegg utføres det prekvalifisering av nye leverandører, og løpende leverandørkontroll for å forhindre at avtaler inngås med uegnede leverandører som ikke er i samsvar med våre etiske retningslinjer og retningslinjer for etisk forretningspraksis.

Dersom vi oppdager brudd på lover, forskrifter eller etiske retningslinjer, avslutter vi enten forretningsforholdet eller krever at situasjonen rettes opp umiddelbart.

Dersom det oppstår endringer i aktsomhetsvurderinger der det identifiseres nye vesentlige risikoer eller brudd vil redegjørelsen oppdateres løpende.

 

4. OPPFØLGING AV GJENNOMFØRING OG RESULTATER

Dersom negative virkninger blir identifisert, implementerer vi tiltak for å rette opp situasjonen. Alle forbedringstiltak følges opp for å sikre at vi er i samsvar. Alle varsler og rapporterte avvik registreres og følges opp, noe som også rapporteres i vår årlige bærekraftsrapport.

5. KOMMUNISERE HVORDAN VIRKNINGER BLIR HÅNDTERT

Vår bærekraftsrapport gir en oversikt over våre viktigste innsatser relatert til etisk forretningspraksis. Vi rapporterer etisk forretningsvirksomhet som en egen seksjon, der menneskerettigheter er en viktig del av arbeidet. Den årlige bærekraftsrapporten er offentlig tilgjengelig og finnes direkte på vår nettside.

6. SØRGE FOR ELLER SAMARBEIDE OM UTBEDRINGSTILTAK NÅR DET ER HENSIKTSMESSIG

Et varslingssystem er etablert som en mekanisme for at ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter kan melde bekymringer om negative virkninger knyttet til menneskerettigheter eller andre uregelmessigheter og lovbrudd. Alle ansatte er forpliktet til å lese, forstå og følge Norva24 sine etiske retningslinjer. Varslingssystemet kan nås via konsernets investornettsted www.norva24.com og på konsernets intranett.

7. MER INFORMASJON

Du kan lese mer om arbeidet med leverandørledelse og etikk i leverandørkjeden i vår årlige bærekraftsrapport.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Norva24 jobber for å sikre de grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, send en e-post til post@norva24.no. Forespørsler per post kan sendes til: Norva24, Østre Aker vei 24, 0581 OSLO

Kontakter i Norva24:

Tore Hansen            | CEO | +47 40 01 20 40 | tore.hansen@norva24.no
Geir Magne Byberg | CFO | +47 97 77 83 06 | geir.magne.byberg@norva24.no

Driftsselskaper inkludert i denne redegjørelsen:

Norva24 Bergen Rørinspeksjon, Norva24 Flagstad, Norva24 Gravco, Norva24 Kjelsberg Transport, Norva24 Vest, Norva24 Ringerike Septikservice, Norva24 Spyleteknikk, Norva24 Sørmiljø, Norva24 Øst, Norva24 Østfold Høytrykk.