Slik fjerner vi miljøgiftene i oljeholdig sand og slam

At olje ikke har noe i naturen å gjøre, vet de fleste. Det er ikke bare miljøskadelig, det er også forbudt. Men hvor blir egentlig slike miljøgifter av? Hva skjer med dem? Det er det derimot ikke så mange som vet. På Norva24 Sørmiljø sitt masseanlegg i Kristiansand, er dette et eget fagfelt. Her brytes oljen ned, slik at avfallet blir mindre skadelig. Til glede for kloden og alle oss som bor på den.

Olje og parasitter i slam og jord

Oljeholdige masser inneholder ofte en mindre andel tungmetaller og andre miljøgifter. Dette klassifiseres ofte som farlig avfall. Massene vi behandler, kommer i hovedsak fra slam fra oljeutskillere, sandfang i vaskehaller, bilverksteder og industrivirksomheter.

Vi tar også imot jordmasser som har vært utsatt for en oljelekkasje, enten fra industri eller annen næring.

Flis og hestemøkk setter fart på nedbrytingen!  

Vår jobb er å bryte ned oljeinnholdet i massene vi mottar, slik at dette kan leveres videre til deponi for lett forurensede masser.

I vårt masseanlegg brytes oljen raskere ned enn hva naturen selv klarer. Prosessen kalles rankekompostering, og skjer utendørs på vårt anlegg. Jordmassene blandes da med flis og hestemøkk, som bidrar effektivt i nedbrytingen. På denne måten blir hestemøkk, fra for eksempel rideskoler eller travparker, en ressurs. Denne type avfall må uansett behandles og deponeres, fordi den ikke går naturlig inn i naturens eget kretsløp.

Håndtering av hestemøkk krever faglig innsikt og tillatelse fra Mattilsynet. Dette har vi hatt i flere år.

Trenger du hjelp til behandling av oljeholdige eller forurensede masser?

  • Sand fra sandfang
  • Sand fra vaskehall
  • Feiesand
  • Andre forurensede masser

Som miljøbedrift tar vi oss av de fleste typer farlig avfall. Med våre spesialbiler fjerner og transporterer vi det farlige avfallet trygt til vårt masseanlegg eller andre godkjente avfallsmottak.

Ta kontakt med oss på for en uforpliktende prat.

Godkjent behandlingsanlegg for forurensede masser

  • Eies og drives av Norva24 Sørmiljø, Kristiansand
  • Anlegget mottar og prosesserer ca 10 000 tonn forurenset masse årlig
  • Anlegget er under kontinuerlig miljøovervåkning og konsesjonsregulert av Statsforvalter i Agder og Mattilsynet.