Godkjent refusjonsanlegg for spillolje

Spillolje er brukt eller forurenset olje som ikke lenger kan brukes til sitt formål. Dette karakteriseres som farlig avfall, og skal behandles på en lovlig og forsvarlig måte. Gjøres alt etter forskriftene, kan selskapet søke om refusjon. Avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi.

Skal du kvitte deg med spillolje, er Norva24 alltid beredt med våre tankbiler. Vi henter og leverer videre til egnede mottak. Vi har også et eget tankanlegg hos Norva24 Sørmiljø i Kristiansand.

Vi behandler et bredt spekter av oljeprodukter

Vi samler inn en rekke ulike oljeprodukter som lagres og behandles i vårt tankanlegg.

Refusjonsberettiget Spillolje

Ren motorolje fra bil, eller trafoer, hydraulikkolje eller varmeoverføringsolje, er eksempler på refusjonsberettiget spillolje.

For at vi skal kunne ta imot spilloljen, er det en forutsetning at den er ren. Det vil si at den kan være brukt, men at den ikke er tilsatt drivstoff, vann, rensevæsker eller andre avfallsfraksjoner.

Spilloljer og oljeutskillere

Vi samler også inn andre spilloljer fra bilverksteder, skip og industrivirksomheter. En del av olje kommer fra oljeutskillere på  bilverksteder, vaskehaller og ulike industrivirksomheter. Oljeutskillere skal tømmes, rengjøres og kontrolleres med jevne mellomrom. Ønsker du hjelp til dette, kan du lese mer her.

Oljeholdig vann (slop)

Dette avfallet kommer gjerne fra skipstrafikken, der Norva24 ofte er inne på havneområder for å samle inn oljeholdig vann fra skip som ligger til kai. Avfallet er som oftest en blanding av olje, vann og kjemikalier fra avfetting og tankrengjøring. Oljefraksjonen kan i noen tilfeller separeres og gjenvinnes som energi. Vannfasen må vanligvis behandles og renses.

Drivstoffblandinger

Drivstoffblandinger som bensin, diesel, fyringsolje og parafin blir også hentet inn til anlegget. Avfallet stammer gjerne fra bensinstasjoner, bilverkstede, olje og drivstofftanker.

Fyringsolje fra nedgravde oljetanker

De siste årene har vi hentet ut mye fyringsolje fra nedgravde oljetanker. Bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger ble forbudt fra 2020, og huseierne er selv ansvarlig for en eventuell lekkasje. Det betyr at alle oljerester bør fjernes, slik at det ikke siver ut og forårsaker skade på miljø eller bygninger. Har du en nedgravd fyringstank som du enda ikke har tømt eller fjernet, kan du lese mer om dette her.

Oljen forbrennes eller gjenvinnes

Først suges spilloljen opp fra verksteder eller tanker inn på tankbilen, deretter transporteres det til vårt tankanlegg. Ved tankanlegget pumpes spilloljen ut av tankbilen og grovfiltreres, før den plasseres på egnet tank.

Refusjonsberettiget spillolje lagres oljen på en egen kalibrert måletank, før det tas ut en prøve som sendes til analyse. Godkjent olje sendes videre til forbrenning eller energigjenvinning.

Også oljeholdig fast avfall, kan gjenbrukes til energi ved et godkjent forbrenningsanlegg.

 Godkjent refusjonsanlegg

Det er strenge krav til innsamling og lagring av farlig avfall, og myndighetene holder jevnlig tilsyn med norske tankanlegg. Norva24 følger naturligvis nasjonale krav og forskrifter, og er et godkjent refusjonsanlegg for spillolje.

Ønsker du å vite mer om refusjonsordningen, kan du lese mer her.

Godkjent refusjonsanlegg for spillolje

  • Eies og driftes av Norva24 Sørmiljø, Kristiansand
  • Tankanlegget har en kapasitet på 750 m3
  • Norva24 har tankbiler over store deler av landet, og kan hente spillolje fra Kristiansand i sør til Trøndelag i nord.
  • Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:Fredrik Skarpeid