Tiden er moden for å bruke digitalisering i planleggingen av drift og vedlikehold i veiforvaltningen. Det mener avdelingsleder på veiavdelingen i Lindås kommune, Rune Kilen.

Tiden er moden for å bruke digitalisering i planleggingen av drift og vedlikehold i veiforvaltningen. Det mener avdelingsleder på veiavdelingen i Lindås kommune, Rune Kilen. (bildet). Han har i mange år vært en kommunal pådriver for digitale løsninger, og ser at først nå er den digitale utviklingen klar for de tankene han hadde for nesten 20 år siden.

 

Under kommunevegdagene i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening på Lillehammer i slutten av mai presenterte han visjoner som vil forenkle og effektivisere veidriften i norske kommuner.
Dette er et prosjekt som er under utvikling, og vil være klart til å bli tatt i bruk neste år. Adaptive Veg heter barnet, og her handler det om å bygge et skikkelig fundament for drift og vedlikehold av det kommunale veier. Dette blir et nyttig redskap for registrering av tilstanden på det kommunale veinettet, lovte han.

NVDB og GIS danner et viktig grunnlag

Det er brukt mye tid på innsamling av grunnlagsdata for de kommunale veiene i Lindås. Lindås har tatt i bruk NVDB (Nasjonal vegdatabank) til å lagre opplysning om veinettet, som blant annet stikkrenner, skilt og asfalt. Denne informasjonen danner et viktig fundament for det nye systemet, understreker avdelingslederen.
Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveier, kommunale veier, private veier og skogsbilveier.  Databasen brukes aktivt i Norges vegforvaltning, og inneholder lagret informasjon om veinett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på internett. Her er det også oversikt over utstyr og drenering langs veien, registrerte ulykker og trafikkmengder i tillegg til grunnlagsdata for bruk i støyberegning og trafikkmodellering.
NVDB er imidlertid ikke et verktøy som operer i sanntid. Hovedmålet med NVDB er å etablere datasett og verktøy for å understøtte arbeidet med å planlegge, forvalte og drifte. Det nye digitale verktøyet tar dermed NVDB ut i den praktiske hverdagen i hver enkelt kommune i sanntid.

Mangelfullt verktøy

NVDB er fritt tilgjengelig for kommunene, men informasjon om veinettet er i utgangspunktet veldig mangelfull, så kostnadene for kommunene ligger i å få lagt inn registerdata, slår han fast.  I tillegg er det begrensede muligheter for å legge inn informasjon om tilstanden på disse objektene.
NVDB er heller ikke godt egnet til å planlegge utbedring av skader på veinettet.  Det er derfor viktig at tilstanden blir systematisert og digitalisert. Dette er viktig med tanke på at drift- og vedlikeholdstiltak blir gjennomført i riktig rekkefølge og til rett tid og sted, understreker Rune Kilen.
Datafangst om tilstanden på veinettet har ofte blitt gjort på en lite konsistent måte, både med hensyn på stedfesting og datastruktur, påpeker han.  Tilgjengeligheten på denne informasjonen er heller ikke spesielt god. Ved å bruke digitale løsninger som geografiske informasjonssystem (GIS) gjør man planlegging direkte i det digitale kartet og slipper for eksempel å tenke på hva veien heter. Det holder systemet rede på. Kilen viser noen av de mulighetene som finnes i et slikt GIS system der man med noen få tastetrykk kan klikke direkte i kartet for å legge inn streknings- og punktbaserte tiltak. Tiltakene blir tegnet i kartet, og når kalkyledata er lagt inn i en tabell på forhånd, kommer pris pr løpemeter og/eller totalpris opp på skjermen. Det er da man forstår hvilke teknologiske framskritt som er gjort de siste årene, og hvor mye tid som kan spares inn i kalkuleringsarbeidet, slår han fast.

Et viktig arbeid

-Veivedlikehold er ikke så interessant, rent politisk, men de som jobber i denne sektoren vet hvor nødvendig og viktig dette er, sier Rune Kilen.  Lindås kommune fikk utarbeidet hovedplan for vei i 2015, der vegnettet i kommunen ble grundig gjennomgått både med hensyn til mengder og tilstand. Etterslepet på veiene og tilhørende objekter, ble beregnet og forfallet ble presentert og rapportert. På grunnlag av denne dokumentasjon, forstod politikerne etter hvert hvor viktig dette vedlikeholdet var, og bidro med ekstra midler til den lokale veiforvaltningen. Tanken med det nye digitale systemet er at det både kan fungere som et effektivt planleggingsverktøy i hverdagen for veiforvalteren, men samtidig være noe som kan bli et godt system for å kunne dokumentere behov i forbindelse med budsjettprosessen i en kommune.

Asplan Viak Internet AS (AVINET)

AVINET har spesialisert seg på nettbaserte kart- og databaseløsninger, og er aktive innen nasjonale og europeiske FoU-prosjekt, og leverer kartbaserte applikasjoner for offentlig sektor, turisme og e-læring. AVINET er, sammen med flere kommuner på Østlandet, aktivt inne i utviklingen av det digitale verktøyet for veidrift gjennom avtaler om innovasjonspartnerskap.  Dette innovasjonsprosjektet har form av en FOU-kontrakt. Statens Standardavtale for Utviklings- og Tilpasningsoppdrag er benyttet som kontraktsmal da denne regulerer de relevante tekniske og juridiske forhold. Rune Kilen vil i dette samarbeidet være Nordhordland sin representant i utviklingsarbeidet.

Nordhordland digital

Nordhordlandskommunene har gjennom IKT samarbeidet Nordhordland digital allerede på plass GIS plattformen som man skal bygge denne løsningen på. Geodata gjengen utnytter kunnskap og teknologi som muliggjør denne visjonen.  Disse folkene stiller med nøyaktige og kvalitetsikrede data som blir presentert og kan brukes gjennom Adaptive Veg. Så vi stiller på ingen måte med blanke ark, presisere han.
I programmet for veivedlikehold er effektiv registrering av tilstandsdata basert på GPS posisjonering en viktig faktor. Aktuelle tiltak som er viktig å få planlagt er blant annet asfaltprogrammet, grøfterens, kantslått, stikkrenner, feiing av veier, tømming av sandfang, kantsikring, rassikring og vedlikehold av bruer og kaier.
Informasjon kan blant annet bli forhåndsknyttet til skjemaer som vil bli lagret i en lokal database.  Her kan det legges inn PDF-filer eller bilder med utfyllende beskrivelse av den aktuelle situasjonen og tiltak som kan være aktuelle i en driftsplan. Vi går spennende tider i møte, avslutter Rune Kilen.

Send Forespørsel