Driver du med matproduksjon? Da er det mange krav du må forholde seg til, og håndtering av fett er et av dem. Fett og avløp er nemlig en dårlig kombinasjon, og fett er å regne som farlig avfall.

Det er strenge regler knyttet til dette. Alle som produserer, tilbereder eller behandler varm mat, må installere en fettutskiller for å hindre at fettet renner ut i avløpet. Husk at du som eier er ansvarlig for at alle krav til fettutskilleren overholdes.

Er du usikker på om du har god nok kontroll på fettutskilleren din? Sjekk her!

Hva er en fettutskiller?

Fett er lettere enn vann, og når du heller fettholdig vann i avløpet, vil en fettutskiller separere fett og vann. Fettet vil flyte opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut i avløpsrøret.

Dersom matfett kommer i avløpsrøret, kan dette skape store problemer for både rør, pumper og renseanlegg. Så lenge fettet befinner seg inne på kjøkkenet, er det varmt og flytende, men så fort det kommer ut i avløpsrøret vil det stivne på grunn av lavere temperaturer. Stivnet fett vil over tid tette avløpsrørene. Dette kan igjen forårsake oversvømmelser, driftsstans og forurensing. Fett skal dermed ikke helles ut i avløpet.

Må jeg ha en fettutskiller?

Dersom avløpsvannet fra virksomheten din inneholder animalsk fett eller vegetabilsk olje, må du ha en fettutskiller. Dersom du mener fettinnholdet er veldig lavt, da kan du søke kommunen om dispensasjon. Sjekk hva som er grensen i din kommune.

Det er krav om å ha en fettutskiller for følgende virksomheter:

 • Restauranter og spisesteder
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Storkjøkken, kantiner og næringsmiddelindustri
 • Bakerier, konditorier
 • Meierier, slakterier
 • Matbutikker/ Sentere med ferskvaredisk
 • Kravene gjelder også for dem som driver catering hjemmefra, dersom det brukes fett og olje i tilberedningen.

Hvor stor fettutskiller trenger jeg?

Hvor stor fettutskiller du trenger, er avhengig av hvor stort du driver. Størrelsen må samsvare med mengden fettholdig vann du produserer. Ta kontakt med en leverandør av fettutskillere, så får du hjelp med hvilken størrelse du trenger.

Hvordan går jeg fram?

Skal du installere en fettutskiller, må du søke kommunen om tillatelse til dette. Søknadsskjema får du hos kommunen din. Det er også et krav om at fettutskillere skal monteres av fagfolk, og dette kan kommunen kreve dokumentasjon på. Alle fettutskillere må registreres hos kommunen før de tas i bruk.

Merk at dersom virksomheten flytter eller skifter eiere, skal dette registreres i kommunen. Senest den første måneden etter eierskiftet. Dersom virksomheten opphører, og du ikke lenger trenger fettutskilleren, skal denne rengjøres, fjernes og leveres til godkjent mottak.

Hvor bør en fettutskiller plasseres?

Når det gjelder plassering av fettutskilleren, kan det være smart å kontakte kommunen din hvis du er usikker. De fleste kommuner har laget en veileder med det du trenger å vite. Det er blant annet viktig at den står et sted der det er frostfritt, og med god lufting. Dersom du velger å grave ned fettutskilleren skal det være enkelt å komme til for tilsyn, prøvetaking og tømming.

Hvor ofte må en fettutskiller tømmes?

Krav til tømming av fettutskiller varierer fra kommune til kommune. I Oslo kreves det tømming fire ganger i året, mens i andre kommuner er kravet én gang per år.

Det er også et krav om at alle som har en fettutskiller må inngå en avtale med et firma om vedlikehold og tømming fettutskilleren. Avtalen sendes til kommunen som dokumentasjon, og i tillegg må du levere en årsrapport til vann- og avløpsetaten.

En tømmeavtale skal:

 • Beskrive hvor ofte fettutskilleren tømmes.
 • Beskrive at fettutskilleren tømmes selv om dette ikke bestilles fra virksomheten.
 • Beskrive at kommunen skal varsles av tømmefirmaet dersom virksomheten ikke tillater tømming.
 • Inneholde krav om at innsamlet fett og slam fra fettutskilleren skal leveres til godkjent mottak.

Merk at kommunen har mulighet til å foreta tilsynsbesøk, hvor de foretas nødvendige prøver for å sjekke at kravene til fettutskilleren overholdes.

Er det andre krav jeg må forholde meg til?

Ja, som eier av en fettutskiller, har du flere krav du må forholde deg til.

For det første må du gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av utslippet. Disse skal analyseres av godkjente laboratorier. Det skal tas minimum to prøver hvert år (sommer og vinter), men her finnes det unntak og du bør sjekke med din kommune hva som gjelder for deg. Du er også pliktig å gjennomføre en risikoanalyse og forebyggende tiltak for å unngå/ begrense utslippet. Dersom det skulle oppstå situasjoner som gjør at din virksomhet forårsaker miljøskadelige utslipp, er du pålagt å varsle kommunen.

Kan alt avløpsvann ledes gjennom fettutskilleren?

Nei, det er klare regler på hva som kan gå gjennom en fettutskiller. Følgende er ikke tillatt:

 • Frityrfett og andre større konsentrerte fettmengder
 • Frityrfett stivner raskere enn vanlig fett, og må derfor samles i beholdere og leveres til godkjente mottak som
 • Avløpsvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskin, overvann og kjølevann.
 • Fettnedbrytende mikroorganismer og/ eller enzymer.
 • Sedimenterbart materiale
 • Oljeholdig vann fra bilvaskeplasser, vaskehaller, garasjer, bilverksteder og lignende.

Hva skjer hvis ikke jeg overholder kravene til fettutskilleren?

Dersom du ikke overholder kravene din kommune har satt til fettutskillere, risikerer du både bøter og straff i henhold til forurensningsloven. Dersom du slipper ut fettholdig vann som medfører skader eller merutgifter på kommunens avløpsnett, kan kostnader for retting, utbedring og reparasjoner kreves dekket av virksomheten.

Det kan altså bli en meget dyr affære å unnlate seg kommunens krav. Det er imidlertid viktig å merke seg, at kommunenes krav til fettutskillere varierer. Du må derfor sjekke med din kommune for å vite hva som er kravene til din virksomhet.

Norva24 tømmer fettutskillere i store deler av landet, og vet akkurat hva som skal til for at du skal kunne overholde kravene til fettutskiller i din kommune. Tømmebilen som brukes, åpner fettutskilleren og spyler den ren. Vi kan også spyle rørene som går inn og ut av fettutskilleren. Fettet og det skitne spylevannet tar vi med oss og kjører til godkjent mottak.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!

 

Send Forespørsel