-Benny Bredesen i Norva24 Ringerike AS delte sine erfaringer gjennom 15 år som slamtømmer under Norsk Vann sitt digitale fagtreff. Her luktet det «dritt» av mange hverdagshistorier, men også historier man kan dra på smilebåndet av.

De fleste kommunene i landet har innført tvungen slamtømming, og i Drammensregionen er det et eget tilsyn for små avløpsanlegg som Norva24 har et tett og godt samarbeid med.
-Det er godt å ha en tilsynsmyndighet å forholde seg til, sa Benny Bredesen som hadde med seg avdelingsleder Nina Alstad Rukke ved Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen for å formidle hverdagshistoriene og utfordringene.

Kommunene Drammen, Hole, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret. Norva24 Ringerike har ansvar for slamtømming i Drammen, Modum, Hole og Lier kommuner. Samtidig med slamtømming er Norva24 også pålagt å gjennomføre kontroll av tilstanden i avløpsanleggene på vegne av tilsynet.
-Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg, understreket Nina Alstad Rukke.

Anleggseier har et ansvar
for kummer med tilpasset kumlokk. Dette skal forhindre tilgang ved barns lek og fallulykker.
Anleggseier skal også kjenne til hvordan anlegget skal driftes for at det skal fungere forskriftsmessig, og dermed overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen. Det er viktig at de små renseanleggene er sikret på en slik måte at de ikke tilføres vann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.  Anleggseier skal også gi slamtømme-firmaet adgang til anlegget for nødvendig service. Det er en forutsetning i utslippstillatelsen at anlegget er tilgjengelig for septikbil til enhver tid.
-Det er viktig at vi har kjørbare veier for å komme fram med våre septikbiler, fortalte han under fagtreffet.
Han var innforstått med at det er firmaets oppgave å rapportere brudd på forurensningsloven når man oppdager anlegg som ikke oppfyller kravene. Slike anlegg er det mange av, og mobilkameraet er derfor mye i bruk, understreker Benny Bredesen.

Bedre med tvungen tømming
Lier kommune innførte tvungen tømming i 2010, med Norva24 Ringerike som operatør
-Det er for mange anlegg som fortsatt ikke holder mål etter min oppfatning. Her er det anlegg hvor betongen smuldrer opp eller hvor septiktanken er slått i stykker for å unngå for mange tømminger, fortalte Benny.
-Vi ser dessverre at det er mange som ikke overholder påleggene på sine anlegg. Før tilsynet kom var det mange som lovte å ordne opp, men det ble sjelden fulgt opp. Da det ble tvungen tømming ble det en betydelig bedring. Fortsatt er det dessverre et gjentagende problem med oppsittere som slipper septiken rett ut i naturen. Det er mange kreative løsninger for å slippe å tømme på en lovlig måte. Vi har kommet over flere som har kjøpt ei pumpe og sprer møkk ut på et nærliggende område. Et annet alternativ er å slå hull på tanken slik at kloakken siver ut i grunnen, sakte men sikkert, fortsatte Benny.
-Det er viktig at vi har et tømmefirma som rapporterer inn til kommunen. Det er blant annet mange minirenseanlegg som er ute av funksjon, og hvor kommunene ikke har kapasitet til å følge opp hvert enkelt tilfelle, supplerte Nina Alstad Rukke, som tror kommunene i Drammensregionen bare har oppdaget toppen av et isfjell. Ved et par anledninger det siste året har hun sett seg nødt til å politianmelde oppsittere som gjentagende ganger har brutt forskriftene. Hun er glad politiet tar denne type miljøkriminalitet på alvor.

Mange anlegg
-Det er en utfordring for en slamtømmer å måtte gå ned i et anlegg for å gjennomføre tømming. Han er pålagt å spyle, og da kan sikkerheten settes på prøve.  En annen utfordring er jobben med å komme til for å utføre selve oppdraget. Noen steder er det nærmest umulig å komme fram. Ofte er det nødvendig med ekstra mannskaper for å dirigere trafikken. Anlegget skal være tilgjengelig for slamtømming, men dette er langt fra tilfelle. Derfor må kommunene bli langt tydeligere når de gir sine utslippstillatelser, understreket Nina Alstad Rukke.

Stort forbedringspotensial
Hun er bekymret over at mange benytter toalettet som ei søppelkasse, og egentlig er det imponerende hva folk kan klare å kaste.  Våtservietter er verstingen. Her må det av og til benyttes spesialkniver for å skjære seg gjennom laget av våtservietter i slamavskilleren. Derfor anbefaler vi alle å gå inn på doguiden.no. Det er et stort forbedringspotensial ute i kommunene, slo hun fast, og roste samarbeidet mellom Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen og selskapene som utgjør førstelinjetjenesten i et viktig miljøarbeid.

Noen ganger må slamtømmerne ta på seg fullt sikkerhetsutstyr for å komme til tanker og minirenseanlegg. Dette anlegget ligger i en skrent tre meter nedenfor privatboligen.
Noen ganger må slamtømmerne ta på seg fullt sikkerhetsutstyr for å komme til tanker og minirenseanlegg. Dette anlegget ligger i en skrent tre meter nedenfor privatboligen.