For første gang i den 33 år lange tradisjonen med farlig avfall-konferanser kunne generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall, NFFA, Roar Hansen, ønske velkommen til en digital konferanse.

Bildet: Fylkesmann Lars Sponheim i Vestland fylke oppfordret avfallsbransjen til å være krevende brukere av landets fylkesmennsembeter, og understreket viktigheten av en velfungerende bransje.

Den planlagte konferansen i Bergen ble avlyst grunnet Covid-19-situasjonen, men om lag 120 konferansedeltakere som fulgte konferansen via nettet fikk et godt utbytte under åpningssekvensen onsdag formiddag.
Fylkesmann i Vestland fylke, Lars Sponheim, slo i sin «velkomsttale» fast at det beste eksempelet på farlig avfall i dag er usynlig og heter Covid-19.

-Fylkesmennene har en viktig rolle ved håndtering av farlig avfall og er et prioritert område, der vi er både tilsyns og forvaltningsorgan, slo Sponheim fast.
Han påpekte at det er store forskjeller i hvordan dette saksområdet blir håndtert i de ulike fylkene. Han mente Vestland fylke er blitt dyktigere etter at det Hordaland og Sogn og Fjordane ble slått sammen, men avfallsbransjen må være utålmodig for å sikre en likhet i regelforståelse og praksis mellom de 10 fylkesmennsembetene. I dag vet vi at det er store forskjeller rundt om i landet, og det er et klart mål for oss å framstå mest mulig likt i hvordan vi håndtere dette fagområdet, fortsatte han fra sitt kontor i Leikanger, der han har ansvar for forvaltningen også i 59 kommuner.

Viktig del av verdikjeden
Avfallsbransjen er en viktig del av verdikjeden, og er blitt mer profesjonell de siste årene. Dere representerer en viktig samfunnsmessig infrastruktur, og spørsmålene rundt håndtering av farlig avfall må derfor håndteres på en profesjonell måte også fra fylkesmennenes side, understreket Sponheim.
Han kom med et lite hjertesukk over alle pålegg som gikk ut fra Miljødirektoratet innenfor dette feltet, selv om han innså at de var viktige.  En rekke av oppdragene er faglig krevende, som eksempelvis gjennomgang av avfallsplaner i havner. Bare i Vestland fylke er det 3.500 havner som skal ha slike planer.

Kommunene har også et ansvar, og her trenger spesielt de minste kommunene god veiledning. Massehåndtering er også en viktig del av avfallsproblematikken som vi må få bedre kontroll over. Det samme gjelder kontrollen av transportører, der vi skal leve opp til stadig sterkere EU-krav, fortsatte han.

Blandingsøkonomi
-Det mest spennende for oss er avfallsbransjens «blandingsøkonomi» med offentlige og private aktører. Det er viktig å sikre kompetanse og utdanne dyktige fagfolk. Avfallsbransjen er viktig i den grunnleggende samfunnsinfrastruktur, og det handler om økende krav til kompetanse og dokumentasjon.
Vi er kommet et stykke på veien til å bygge opp denne delen av infrastrukturen, men det er fortsatt mye kunnskap vi må skaffe oss. Mange av oss trodde dette ordnet seg selv, men farlig avfall må håndteres på en så god måte at det blir minst mulig avfall i en sirkulær økonomi. Derfor oppfordrer jeg avfallsbransjen til å være krevende brukere av fylkesmannsembetene rundt om i landet, avsluttet Sponheim.
Norva24 følger den digitale avfallskonferansen, og vi kommer tilbake til flere av de faglige innleggene.