Norva24 Birkeland skal fortsatt tømme septik for Bergen kommune. Ny slamkontrakt er nylig signert. Ledelse og medarbeidere i Birkeland er glad for å ha fått fornyet tillit hos kommunen, og fortsatt får bidra til miljøvennlig gjenvinning av septik. 

– Dette er veldig hyggelig. Det sikrer fortsatt god aktivitet på vår avdeling i Bergen, sier avdelingsdirektør Kenneth Birkeland i Norva24 Birkeland.

Selskapet signerte nylig en forlengelse av slamkontrakten med Bergen kommune, som gjør at Norva24 Birkeland skal gjøre all slamtømming i kommunal regi i Bergen kommune også de neste årene. Birkeland er spesielt godt fornøyd med at den nye kontrakten innebærer at lærlinger skal være med på utførelsen.

– Veldig bra! Det er viktig at neste generasjon fagfolk er med på et viktig arbeid som dette. Våre mannskaper i avdelingen har produsert godt. Det er en viktig kontrakt for oss, og det er en samfunnskritisk tjeneste for hele lokalsamfunnet. Jeg er stolt over at kommunen er fornøyd med det vi har levert, og jeg er glad vi har levert et konkurransedyktig anbud, sier Birkeland.

Slam og septik blir biogass og matjord

Den nye kontrakten gjelder 2022-2025, med opsjon på ytterligere to år. Arbeidet på kontrakten innebærer at innsamlet septik leveres til kommunens eget biogassanlegg i Rådal. Her blir slammet gjenvunnet til biogass, som blant annet benyttes som drivstoff i byens busser.

Restproduktet fra gassproduksjonen blir kompostert til matjord på Norva24 Birkelands eget komposteringsanlegg i Sløvåg.

Innsamling av slam og transport av restproduktet til kompostanlegget går i godt etablerte kjøreruter, der det er lagt vekt på mest mulig last-effektiv og miljøvennlig transport.

Avdelingen i Bergen er satt opp med moderne utstyr og medarbeidere med god kjennskap til oppgavene i kontrakten. Dette videreføres i tilsvarende drift på den fornyede kontrakten.