Norva24 har blitt tildelt rammeavtale for slamtømming og kommunaltekniske tjenester for Fredrikstad og Hvaler kommune. Avtalen ble nylig signert partene imellom, og vedlagt bilde viser deltakere på positivt og konstruktivt arbeidsmøte i samme anledning, hvor alle detaljer i avtalen ble gjennomgått. Norva24 var representert med, fra høyre på bilde, daglig leder i Norva24 Øst Bjørn Tore Elstad og Bjørn Fallang daglig leder i Norva24 Østfold Høytrykk.

Avtalen har en varighet på 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år, og med oppstart 01.01.2020.

Anskaffelsens formål er innsamling av slam og avløpsvann fra slamavskillere, gråvannstanker, minirenseanlegg og tette tanker i Fredrikstad og Hvaler kommune samt andre oppgaver som spyling avledninger, tømming av sandfang m.v. Det er ca 638 tanker i Fredrikstad kommune, og 238 i Hvaler kommune, hvorav de fleste skal tømmes hvert år. Innsamlet slam for Fredrikstad kommune leveres til FREVAR, mens innsamlet slam for Hvaler kommune leveres til påslippstank på Norderhaug.