I over 20 år har Norva24 Birkeland omdannet våtorganisk slam til flott jord for park- og hageanlegg. – Vi er stolte over anlegget vårt som er en viktig del av det naturlige kretsløpet, og forvandler avfall til nyttige produkter, sier gründer Johny Birkeland.

Fra slam til attraktiv jord!

Hver eneste dag ruller vogntog fulle av slam inn på komposteringsanlegget i Sløvåg. Slammet kommer fra både kommuner, industribedrifter og oppdrettsnæringen – fra store deler av Sør – Norge. – Gjenbruk er hele essensen bak virksomheten, forteller Birkeland. – Vi samler inn «dritt og møkk» og gjør det om til flott og kompakt jord – hundre prosent steinfri. Jorden er høyt etterspurt over hele Vestlandet, både av private aktører og større bedrifter – og fraktes med skip eller trailere. I mange tilfeller selges jorden videre til entreprenører eller kommuner.


Rankekompostering i tre steg

Teknologien som benyttes er såkalt rankekompostering, der slammet blir hygienisert i en trestegsprosess. All rankekompostering foregår inne i lukkede komposteringshaller.

1. Nedbryting av organisk stoff
Avvannet slam blandes med strukturmateriale som bark, kvist og hageavfall, som legges i ranker og blandes med jevne mellomrom. Denne aerobe prosessen avgir varme. Når det er nok lufttilgang i rankene, vil aerobe bakterier starte nedbrytingen av organisk stoff og utvikle varme. Rankene må vendes et par ganger i uken for å oppnå en stabil temperatur.

2. Etterkomposteringsprosess
Når den innvendige prosessen er ferdig, flyttes rankene ut. Der legges de i stor-ranker, som blir snudd hver måned over en periode på seks måneder.

3. Jordproduksjon
Komposten har nå skrumpet inn til rundt halvparten av det opprinnelige volumet. Temperaturen måles to ganger per uke, og resultatene logges i anleggets internkontrollsystem. Ferdig kompost blir tilsatt spesialsand og lokal myrjord, og forvandles etter et års tid til flott jord. Mattilsynet og Statsforvalteren fører jevnlig kontroll med anlegget. I tillegg har Norva24 strenge krav til interne prosedyrer.


Norva24 Birkeland komposteringsanlegg:

  • Ligger i Sløvåg i Gulen kommune, i Vestland fylke
  • Etablert i 2004, med betydelig oppgraderinger i 2010, 2016 og 2018
  • Ved forespørsler, kontakt Kenneth Birkeland på slovag@norva24.no /
    tlf. 57 78 11 70


Er du interessert i god jord?

Jorden fra kompostanlegget er kompakt og hundre prosent steinfri, og perfekt for både hager og parkanlegg. Vi selger jord til det offentlige, private og større bedrifter. Jorden kan leveres i Bigbags via båt, lastebil med grabb eller selvhenting.


Varslingstjeneste

Et par ganger i uken vender Norva24 Birkeland ranker i vårt kompostanlegg i Sløvåg. Ved ugunstige vindforhold og temperaturer, kan det medføre luktpåvirkning i nærområdene.  Nå kan du få varsel pr. SMS når vi vender ranker i kompostanlegget! Registrer deg her

 

payoff