Last ned «Generelle vilkår for kjøp av tjenester» i PDF her.

Generelt
Disse generelle avtalevilkår gjelder for alle leveranser der Norva24 AS, inkludert de enkelte avdelinger og datterselskaper, er Leverandør for Oppdragsgiver.
Leverandør og Oppdragsgiver omtales i fellesskap som Partene i denne Avtalen.
Oppdragsgiver har ved inngåelsen av Avtalen, godtatt foreliggende vilkår. Eventuelle avvikende betingelser, herunder blant annet Oppdragsgiver sine egne betingelser,
som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse e.l., er uten virkning for Partene med mindre Leverandør skriftlig har godtatt disse.

Leverandørens generelle forpliktelser
Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Avtalen, og for øvrig være av alminnelig god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål.
Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten.
Leverandør kan overlate utførelsen av hele eller deler av Tjenesten til andre selskaper i samme konsern uten Oppdragsgivers skriftlige samtykke.
Leverandøren kan også overlate hele eller deler av Tjenestene til tredjemann dersom Oppdragsgiver samtykker. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Kvalitet
De tjenester som leveres fra denne Avtalen og leveranseavtalen skal, med mindre avtalene fastsetter noe annet, være:
I henhold til de spesifikasjoner som fremkommer av avtalene, i samsvar med god praksis og levert i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Leverandørs personell
Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis og sertifikater e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.
Mannskapsstyrkens størrelse og faglig sammensetning tilpasses Oppdragsgiver sitt behov.
Norva24 vil benytte mannskap og utstyr fra den Norva24 lokasjon som er mest hensiktsmessig i forhold til det oppdrag som skal gjøres for Oppdragsgiver.
Oppdrag som krever større ressurser, vil bli løst med nærliggende Norva24 lokasjoner.

Krav til utstyr og personell
Leverandør er ansvarlig for at eget personell til enhver tid innehar og bruker påkrevet personlig verne- og sikkerhetsutstyr, samt utstyr som forebygger
utilsiktede utslipp til luft, jord og vann. Leverandør er ansvarlig for alt nødvendig utstyr og materiell for utførelse av Tjenesten.

Adgang til anlegg og fasiliteter
Oppdragsgiver plikter å gjøre oppdragsstedet tilgjengelig for Leverandørens utførelse av Tjenesten, samt sikre oppdragsstedet mot ytre farer.
Der Leverandøren selv må sikre oppdragsstedet mot ytre farer vil man i samråd med Oppdragsgiver og for Oppdragsgivers kostnad innhente tjenester fra underleverandør(er).
Leverandør og leverandørs personell har kun adgang til den del av Oppdragsgivers område som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

Tillegg og endringer
Dersom det oppstår behov for å utføre tilleggs- eller endringsarbeider som går utover den avtalte Tjenesten, skal Leverandøren varsle Oppdragsgiver om behovet.
Leverandøren skal ikke påbegynne tilleggs- eller endringsarbeider før arbeidet er varslet og akseptert av Oppdragsgiver, med mindre arbeidet er nødvendig for å forhindre tap eller skade.
Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold ta stilling til om arbeidene ønskes utført av Leverandøren.
Dersom Oppdragsgiver ønsker tilleggs- og endringsarbeider utført av Leverandøren, og Leverandøren aksepterer å utføre arbeidene,
har Leverandøren krav på tilleggsbetaling i henhold til gjeldende prisliste, med mindre Partene blir enige om noe annet.

Betalingsbetingelser
Betaling skal skje innen 10 dager etter at faktura er mottatt.

Forsinket betaling
Ved forsinket betaling skal Oppdragsgiver svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

Ansvarsbegrensning
Leverandøren er ikke under noen omstendighet ansvarlig for noen form for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap som følge av produksjonsstans eller annet driftstap,
tapt inntekt, tapt fortjeneste eller annen økonomisk følgeskade, med mindre tapet har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos Leverandøren.
Medfører utførelsen av det avtalte arbeidet direkte skade på Oppdragsgivers eller tredjeparts person, ansatte eller eiendom, er Leverandøren erstatningsansvarlig
i den utstrekning dette følger av alminnelige erstatningsregler.
Leverandørens maksimale erstatningsansvar ved utførelsen av et oppdrag under Avtalen skal uansett ikke overstige den totale kontraktssummen i henhold til Avtalen.
Oppdragsgiver skal søke å forebygge og begrense skadevirkningene av erstatningsbetingende forhold som skyldes Leverandøren.
Kan deler av ansvaret for et erstatningsbetingende forhold henføres til andre parter, reduseres Leverandørens ansvar forholdsmessig.
Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser, skader eller mangler som skyldes forhold utenfor Leverandørens kontroll.

KHMS
Alle selskaper i Norva24 bruker likt KHMS styringssystem, herunder lik opplæring og like prosedyrer. Styringssystemet ivaretar HMS lovgivning,
NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015 standardene.  Selskapet arbeider stadig med kontinuerlig forbedring innen spesielt kvalitet, helse,
miljø- og sikkerhetsarbeid med sterk involvering fra de ansatte.

Ordens- og sikkerhetsregler
Mannskapet skal følge de ordens- og sikkerhetsregler som gjelder for arbeider på Oppdragsgiver sitt anlegg, og er til enhver tid underlagt Oppdragsgiver sin verneleder.
Leverandøren skal orienteres om alle relevante sikkerhetsforhold. Endringer på gjeldende rutiner hos Oppdragsgiver varsles Leverandøren skriftlig.
Leverandørens Ledelse er forpliktet til å informere sitt mannskap om disse sikkerhetsforhold før oppdraget igangsettes.
Oppdragsgiver skal påse at arbeidsstedet er lett tilgjengelig og ryddet. Leverandøren skal gjennomgå sikkerhetskurs hos Oppdragsgiver.

Registrering
Alle tilløp/uønskede hendelser vil bli registrert i EQS og Oppdragsgiver vil motta kopi av hendelsen, samt hvilke tiltak som har blitt gjort/vil bli gjort.

Varsling
Ved behov for varsling om uhell og avvik, gjøres dette linjevei i Norva24 og iht Oppdragsgiver sine prosedyrer.

Prosedyrer
Norva24 sine prosedyrer for utstyr/arbeid samt Oppdragsgiver sine prosedyrer vil være gjeldende.  Alle våre operatører har prosedyrene tilgjengelig til enhver tid på mobil plattform.

SJA (sikker jobbanalyse)
Før oppdrag startes vurderes behovet på gjennomføring av SJA.  Etableres enighet om gjennomføring av SJA, skal denne være utført og omforent av de som utfører oppdraget.
Representant fra Oppdragsgiver skal ha god kjennskap til oppgavene som skal utføres, og kjenne til eventuelle risikomomenter. Eventuelt utført SJA skal signeres av begge parter.

Konfidensialitet
Partene er forpliktet til å bevare taushet om all informasjon om et annet selskap og dennes forhold og forretningsforbindelser,
og et annet selskap, konsernselskaper og deres forhold og forretningsforbindelser, samt all informasjon om et annet selskaps og deres konsernselskapers strategier
og all annen forretningsdrift. Hvert av selskapene skal vedbli å ha alle rettigheter i sin konfidensielle informasjon, og ingen rettigheter i slik informasjon er overdratt som følge av denne avtale.
Partene skal behandle all informasjon og dokumentasjon som mottas fra den annen Part i forbindelse med Avtalen konfidensielt.
Det betyr at Partene skal treffe alle rimelige tiltak for å forhindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til slike opplysninger når de kan være til skade for den andre part.
Som Konfidensiell Informasjon anses likevel ikke, informasjon som åpenbart ikke er av konfidensiell natur; og informasjon som er blitt alminnelig kjent uten etter brudd på partenes taushetsplikt under avtalen. Unntak fra konfidensialitet for informasjon som Partene blir enige om å frigi til markedsføring og salg, eller som tredjepart gjør tilgjengelig i god tro for en av partene. Bestemmelsene i dette punkt, skal vedbli å gjelde også etter utløpet av avtalen.

Immaterielle rettigheter
Ingen immaterielle rettigheter er overdratt ved denne Avtalen, eller leveranseavtalen, med mindre disse avtalene spesifikt regulerer slik overdragelse av immaterielle rettigheter.

Korrupsjon
Partene skal, i forhold til aktiviteter som omhandles i denne Avtale og i leveranseavtaler, overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler til bekjempelse av
korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet, og som får anvendelse på Partenes handlinger og aktiviteter under Avtalen og de øvrige nevnte avtaler.
Andre privatrettslige forpliktelser
Partene garanterer at sitt selskap ikke er bundet av noen privatrettslig forpliktelse som hindrer, eller er egnet til å hindre, selskapets rett til å inngå denne Avtalen eller leveranseavtalen,
eller til å gjennomføre de forpliktelser som følger av disse avtalene.

Forsikringer
Hver av Partene skal ha og løpende opprettholde slike forsikringer som er sedvanlige og i samsvar med god praksis, og som på adekvat måte dekker selskapets risiko under Avtalen og leveranseavtaler. Eier av fysiske objekter er selv ansvarlig for objekter med ansvar, ulykkes og dekkende forsikring. Leverandøren forsikrer sin drift, personell og sitt driftsmateriell.

Force Majeure
Ingen Part skal være ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av forpliktelser dersom dette skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av. I slike tilfeller skal det berørte Selskaps innrømmes en rimelig fristforlengelse til å oppfylle sine forpliktelser, med mindre det er klart at hindringen ikke vil bortfalle eller kunne overvinnes innen rimelig tid. Slike hindringer kan være, men ikke begrenset til streik, lockout, sabotasje, uvær, krig eller ethvert forhold som norsk rett vil anse som Force Majeure.

Overdragelse
Ingen av Partene er berettiget til å overdra denne Avtalen eller sine rettigheter eller forpliktelser under Avtalen til noen tredjeperson, uten etter samtykke fra avtalepart.
Dersom overdragelse skjer til en av Partenes konsernselskaper, kan samtykke ikke nektes uten saklig begrunnelse.

Meldinger
Meldinger skal være skriftlige og skal være adressert til et selskap sin forretningsadresse registrert i Foretaksregistre, eller til annen adresse som en Part har angitt.
Meldinger kan også sendes gjennom epost, til den eller de adressater som et selskap har angitt eller anses for å ha angitt.

Avbestilling
Oppdragsgiver har rett til å avbestille hele eller deler av det avtalte oppdraget. Oppdragsgiver skal sikre Leverandørens konkurransekraft ved å avbestille oppdraget
i god tid før Leverandørens mobilisering.Ved avbestilling har Leverandøren krav på erstatning for det økonomiske tapet han lider som følge av avbestillingen.
Inntil overtakelse av Leverandørens arbeider har funnet sted, kan avtalte ytelser ikke utføres av andre entreprenører, med mindre Leverandøren har misligholdt
sine forpliktelser etter Avtalen.

Miljøgebyr
Leverandøren fakturer oppdragsgiver for miljøgebyr og bompenger, der leverandøren blir belastet av ekstern tredjepart.
Forbehold om prisendringer hos ekstern tredjepart.

Heving
En part kan heve Avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre.
Før heving kan iverksettes, skal den parten som ønsker å heve, skriftlig ha gitt den andre parten en rimelig frist til å rette forholdet, med varsel om heving om så ikke skjer.
Heving skjer ved en skriftlig erklæring til den andre parten eller hans representant.

The colleges have, obviously, worked their own frameworks for credit move and the acknowledgment of earlier learning despite the fact that their methodology has been to some degree more traditionalist than that presently being upheld by NZQA. For instance, it is feasible for a student at a New Zealand college to take a crack at a BA and for all intents and purposes total the prerequisites for a BSc simultaneously (for example by picking subjects, for example, arithmetic., brain research and topography which you could check here from top experts). In any case, colleges by and large don’t permit the exchange of in excess of 33% of a degree to another capability except if the subsequent capability is a progression or expansion of the principal; students are required to finish a lot of further examination so as to be qualified for an extra significant capability. Under the NZQA conspire., be that as it may, students would just need to top up the base to accomplish a subsequent capability – all recently gotten pertinent credits would be moved.

Reklamasjon og mangelsutbedring
Oppdragsgiver taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtakelse av kontraktsarbeidet melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget på dette tidspunktet. For mangler som oppdages senere taper Oppdragsgiver sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke varsler Leverandøren innen 30 dager etter at Oppdragsgiver har eller burde ha oppdaget mangelen. Leverandøren har rett til å utbedre mangler som er reklamert rettstridig og skal dekke kostnadene ved slik utbedring.
Omkostningene er begrenset til det som er underlagt avtalens beskrivelse om Ansvarsbegrensning.

Motstrid med lov
Dersom Avtalen, eller bestemmelser i Avtalen, finnes å være ugyldig(e) eller ulovlig(e), skal Avtalen eller bestemmelsen anses modifisert så langt dette er nødvendig for å gjøre avtalen eller bestemmelsen gyldig eller lovlig, forutsatt at dette kan gjøres uten at formålet med Avtalen går tapt og uten at et selskap sine forpliktelser i nevneverdig grad blir mer tyngende enn under Avtalen uten nevnte modifikasjoner.

Kostnader
Hver av Partene skal bære sine egne kostnader forbundet med forhandlingene om, utarbeidelsen av og inngåelsen av Avtalen og leveranseavtale.

Lovvalg
Denne Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister mellom partene skal avgjøres ved de ordinære domstoler. Verneting for denne Avtalen er Fjordane Tingrett.
Uenigheter om virkning, innhold eller gjennomføring skal forsøkes løses ved forhandlinger og dialog. Tvister som ikke løses innen 1 måned skal behandles av alminnelige domstoler.