Mange renovatører mangler kunnskap om olje- og fettutskillere og mange bedrifter som benytter slike utskillere sliter med å oppfylle myndighetskravene. Det var nok av aktuelle temaer å ta tak i da NIRAS Norge i samarbeid med Miljødirektoratet inviterte til fagseminar om fett og olje i avløpsvannet.

Bildet: Fagansvarlig i Norva24 Sørmiljø i Kristiansand, Rune Trondsen, mener seminar med fokus på olje og fett i avløpet er svært viktig. Foto: Odd Borgestrand

Fagansvarlig i Norva24 Sørmiljø i Kristiansand, Rune Trondsen, mener seminar med fokus på olje og fett i avløpet er svært viktig. Norva24 skal alltid framstå med betydelig kompetanse innenfor de fagområdene som er konsernets kjerneområder, og da er det viktig å være representert på fagtreff som dette, mener Trondsen. Det er også viktig hele tiden å oppdatere egne operatører, slik at de blir godt kjent med de ulike typer kjemikalier, arbeidsrutiner, utstyr og helse- miljø og sikkerhet. Han tror det er en lang vei å gå om bransjen ønsker et undervisningsopplegg som fører fram til fagbrev, men mener solid internopplæring er svært viktig.

Flere kommuner følger opp

Han syns det er fint at flere kommuner nå følger opp kravene til utslipp fra fett- og oljeutskillere. De større kommunene har gode rutiner for dette, mens mindre kommuner har en utfordring med intern kapasitet til å følge opp alle oppgaver de er pålagt.
-For oss i Norva24 er det viktig at vi leverer riktig produkt i henhold til kommunens lokale forskrifter. Det betyr også at vi har samarbeid med godkjente avfallsmottak.
Norva24 tilbyr tømming og kontroll av oljeutskillere og fettutskillere i tillegg til vannprøvetaking. Flere av selskapene i Norva24 tilbyr også temperaturlogging og prøvetaking av fettutskillere.
Kundene er alt fra storkjøkken til restauranter og gatekjøkken når det gjelder fettutskillere, mens det for oljeutskillere er større bedrifter, verksteder, vaskehaller, bensinstasjoner og andre som driver med vask og kjemikalier.

Riktig dimensjon

– Olje- og fettutskillere skal hindre oljen og fett i å komme ut i det offentlige avløpsnettet eller ut i vassdragene. Da må utskilleren være dimensjonert for de vannmengdene den skal motta. Videre er det viktig at vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren.
Når det gjelder olje må den få tid til å stige opp til overflaten. Hvis vannmengden som kommer inn i utskilleren overstiger oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten bli kraftig redusert, fortalte Trondsen under sitt foredrag på fagseminaret, som samlet drøyt 100 deltakere.

Han understreket at det er viktig å foreta tømming ofte nok. Enkelte steder er det nok med èn gang i året, mens andre bedrifter må tømme ofte, avhengig av sin aktivitet og alderen på anlegget. Trondsen var nøye med å presisere at bedrifter som har problemer med å innfri maksimumskravet på 50 mg olje pr liter vann må gå gjennom sine rutiner for tømmefrekvenser og ta i bruk svanemerkede vaskemidler.
Kommunale forvaltere av forurensningslov og forskrifter utgjorde majoriteten. Men her var også representanter fra vann, avløp og renovasjonsbransjen, leverandører og fagmedarbeidere i Miljødirektorat.

Mange lokale forskrifter

36 kommuner har laget lokale forskrifter i stedet for å forholde seg til de nasjonale kravene i   forurensningslovens paragraf 15 som tar for seg kravene til utslipp av oljeholdig avløpsvann. Miljørådgiver Svein Bøe i NIRAS AS, som ledet fagseminaret, var kritisk til at mange kommuner har innført egne forskrifter.

Han mener dette innebærer at disse kommunene håndterer loven og forskriftene på ulike måter. Noen kommuner følger opp forskriftene på en svært samvittighetsfull måte, mens andre kommuner ikke har kapasitet til å følge opp de nasjonale kravene. NIRAS føler et behov for sterkere samordning av regelverk og få slutt på ulovlig deponering av slam fra oljeutskillere. Useriøse aktører leverer fortsatt dette til deponier som ikke er godkjent for slam. På den måten sparer de store penger og er en useriøs konkurrent til aktører som leverer farlig avfall til godkjente deponier og betaler avgift deretter.

Samme regler for alle

Uansett om virksomheten er en stor, landsdekkende virksomhet med en kjede av bensinstasjoner med vaskehaller, eller man driver et lite selskap på deltid og har et verksted med én enkelt vaskehall, skal de norske miljøkravene overholdes på en miljømessig forsvarlig måte. Det er også årlig rapporteringsplikt for alle som eier olje- eller fettutskillere.

Maksimum 50 mg/l olje i vann er et nasjonalt krav, men forskriften setter ikke krav til aromatinnhold. Dette bør endres, etter NIRAS sin oppfatning. NIRAS ønsker også samme forvaltning, for hele landet, men innser at det ønsket neppe vil bli oppfylt.. Videre er det et sterkt ønske om krav til bruk av miljømerket kjemi. Håndtering og deklarasjon av slam fra oljeutskillere må skjerpes inn og være likt over hele landet.  Det må komme en tydeligere definisjon av hva som er farlig avfall.

Fett og olje uønsket i avløpet

Anna-Sara Magnusson, Rådgiver i seksjon for lokal forurensing i Miljødirektoratet, slo fast at olje og fett er uønsket i avløpsvannet, og det er et ekstra fokus på bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, klargjøringssentraler for kjøretøy, smørehaller, servicehaller og lignende.
Virksomheten skal dokumentere at man overholder utslippskravene. De skal ha sikring mot akuttutslipp, tilrettelegge for prøvetaking og gjennomføre analyser ved akkreditert laboratorium.
Forurensningslovens paragraf 15 stiller ikke et konkret krav om installasjon av oljeutskiller i de nevnte virksomhetene, men funksjonskravet er satt med utgangspunkt i hva en vanlig oljeutskiller normalt vil klare. Det betyr i praksis at en oljeutskiller er en selvfølge.

Send Forespørsel