60 prosent av norske kommuner mangler kapasitet for å sikre seg mot skader av overvann som følge av et endret nedbørklima. Norva24 har et bredt spekter av rørtjenester og bred kompetanse også på forebyggende tiltak, men hilser forskning på området velkommen.

Bildet: Et mer og mer vanlig syn. Vannet flommer i gater og tuneller og er til hinder for trafikken, som her i Kristiansand, hvor Norva24 rykket ut på kort varsel.

-Det er ingen tvil om at det er behov for utvidet kompetanse, verktøy og prosedyrer for overvannshåndtering som på en god måte takler de økende utfordringene. Dette er det flere fagmiljøer som nå jobber med gjennom det såkalte SURF-prosjektet (Sustainable URban Flood management) som nå går mot sin avslutning.

Omfattende ekspertgruppe
Prosjektleder og forsker Thomas Skaugen i NVE orienterte om arbeidet under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen i mars. De siste tre årene har hydrologer, meteorologer, arealplanleggere og andre eksperter på overvann analysert utfordringene og kommet fram med anbefalinger for å sikre en bærekraftig overvannshåndtering. Hovedformålet har vært å gjøre norske byer og tettsteder bedre rustet til å takle en framtid med mer nedbør, fortalte prosjektleder Skaugen.

Partnere i prosjektet har vært Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk Institutt og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Prosjektet er i hovedsak finansiert av Norges forskingsråd, men er også støttet av Finans Norge, Norsk Vann og Statens Vegvesen. Prosjektet hadde oppstart i januar 2018 og skal avsluttes i år.

Økt intensitet
Som følge av klimaendringer er det godt akseptert og dokumentert at Norge vil oppleve økt intensitet og hyppighet av kraftig nedbør. Sammen med en stadig vekst og fortetting av byer betyr det at norske kommuner må forberede seg på utfordrende problemer med overvann, understreket Skaugen. Han opplyste at tiltak for å sikre flomveier har stått høyt på agendaen i hele prosjektperioden.

-Norva24 har bidratt til å redusere skadene ved overvann på en rekke steder rundt om i landet. Vi har materiell og mannskaper til å håndtere slike «blålys-jobber», men ser at konsekvensene av vann på avveie kan bli store. Derfor er dette forskningsprosjektet viktig, sier CEO i Norva24, Tore Hansen.

Økt kunnskap om urbanhydrologi
Resultatene fra prosjektet skal øke kunnskap og kompetanse hos relevante institusjoner og kommuner om vann i by – urbanhydrologi.
-Oslo by er benyttet som studieområde til å fordype oss i urbanhydrologiske prosesser som responstider, ekstremverdier og vannets strømningsveier over tette og utette flater. Fra vær-radar, og punktobservasjoner utarbeides det nå nedbørkart med høy oppløsning. Kartene skal vi bruke for å lage gode hydrologiske, hydrauliske og geografiske informasjonsmodeller. Dette vil også gi bedre kunnskap om kraftige nedbørshendelser som skaper overvann. Vi vil også utvikle modeller som kan identifisere hvor de største overvannsproblemene oppstår for ulike nedbørshendelser og hvordan vi kan forebygge disse, fortalte Skaugen til et par hundre representanter fra norsk vannbransje under fagtreffet til Norsk Vann.

Utsatte områder
Når prosjektet avsluttes i til høsten håper SURF å levere et verktøy for detaljert urbanhydrologisk analyse. Med dette kan byer og tettsteder identifisere hvilke områder som er utsatt for oversvømmelse, og kvantifisere terskler for nedbørintensiteter og -varigheter som utgjør oversvømmelsesfare.
– Vi vil forsøke å inkludere effekten av flomdempende tiltak som regnbed og grønne tak i modellene og foreslå utforming av bygater som sikre flomveier. Et slikt verktøy vil videre kunne fungere som en skisse for et verktøy for urban flomvarsling, avsluttet prosjektleder Skaugen.