Norva24 har bestemt seg for å bli en ledende miljøaktør innen kommunalteknikk, industritjenester, farlig avfall og rørtjenester. Derfor har selskapet nå utviklet en miljøstrategi som har fått navnet «Spor for framtiden».

-Spor for framtiden skal ikke være et dokument for skrivebordsskuffen, men en levende strategi som skal gjennomsyre alt vi står for, sier CEO i Norge, Tore Hansen.
Norva24 har siden starten i 2015 vokst fra 3 lokasjoner i Norge til 66 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.
Myndighetene og markedet stiller stadig sterkere krav til næringslivet om å ta miljøansvar. Mange ulike interessegrupper presser på for å få informasjon om virksomheters miljøpåvirkning. Norva24 ønsker å dele informasjon om sitt miljøarbeid i en egen rapport som er tilgjengelig for alle som ber om den.
Norva24 utarbeidet den første miljø- og samfunnsansvarsrapporten i 2017, og har deretter årlig utarbeidet tilsvarende rapport.
-Vi er et miljøselskap som i stor grad arbeider med å begrense skader på miljøet vårt – både i luften, vannet og jorden. Vi har i dette arbeidet hatt en god og grundig prosess med å sette oss inn i FN sine 17 bærekraftsmål, der vi har gjort våre prioriteringer med utgangspunkt i vår virksomhet og hvor vi kan påvirke mest, sier Hansen.

«Spor for fremtiden» skal ikke være et dokument for skrivebordsskuffen, men en levende strategi som skal gjennomsyre alt vi står for, sier CEO i Norge, Tore Hansen.
«Spor for fremtiden» skal ikke være et dokument for skrivebordsskuffen, men en levende strategi som skal gjennomsyre alt vi står for, sier CEO i Norge, Tore Hansen.

Et grønnere samfunn
-Våre tjenester skal være viktige bidragsytere til et grønnere samfunn, i tillegg til at de er helt nødvendige for at samfunnet skal gå rundt. Mye av verktøyet og utstyret vi bruker, krever likevel mye energi og drivstoff. Det er derfor viktig å finne den gode balansen. Jobben må utføres, men vi skal bli enda bedre på å gjøre det på en miljøeffektiv måte. Derfor er et av våre mål å redusere vårt relative energiforbruk.
-Vårt miljøarbeid er en del av en langsiktig prosess. Vi skal tilpasse oss nye krav, samtidig som vi jobber med å utvikle miljøeffektive metoder, løsninger og tjenester. Vi har derfor et sterkt fokus også på miljøkultur i bedriften, slik at vi er sikre på at vi alle jobber i samme retning. Målet er å bli en ledende miljøaktør innen vår bransje. Vi kan ikke gjøre alt på én gang. Vi ruller i et tempo som er forenlig med vår drift. Vi ruller framover, og har ett mål for øyet, nemlig at våre spor skal bli stadig grønnere, sier en nærmest lyrisk Norges-sjef.

Krevende under pandemien
-For Norva24 var fjoråret preget av Covid-19 pandemien. Selv om Norva24 sine tjenester er definert som samfunnskritiske, har vi møtt både utfordringer og endringer i måten å arbeide på, samt utfordringer for kunder og samfunnet for øvrig. Sammen med Myndigheter, bedriftshelsetjenesten, legespesialister samt erfaringsoverføring fra andre land, har Norva24 klart å utvikle trygge og gode arbeidsmetoder for å holde tjenestene i gang. Dette har vært kritisk for samfunnet i områdene vi opererer i for å opprettholde drift og vedlikehold av undergrunnstruktur som vann og avløp. Derfor er vi stolt over den jobben alle våre medarbeidere har utført.  Det har vært trygt å sikkert å jobbe i Norva24 også under pandemien, forsikrer Tore Hansen.

Miljøfokus i samfunnsoppdraget
-Vi tar samfunnsoppdraget vårt alvorlig og gjør alt vi kan for å leve opp til vårt slagord – vi hjelper alltid. Norva24 Norge har ekspandert kraftig siden starten for fem år siden, og er nå Norges største innen sine fagområder. Fortsatt jobber vi med ytterligere lokal representasjon i Norge, slik at vi kan hjelpe våre kunder i enda flere områder i landet. Vi har under pandemien klart å opprettholde full drift og funksjonene på infrastrukturen i Norge. Viktigheten av dette har kommet ekstra tydelig frem nettopp i denne tiden, sier Hansen.
Han er stolt av innsatsen alle medarbeidere har gjort i løpet av denne perioden.
-Dette viser engasjementet og viljen i organisasjonen som kommer samfunn og kunder til gode. Vår miljøstrategi forplikter, og vi skal fortsatt bygge opp et miljø og interne forhold som trekker til seg og utvikler kompetent arbeidskraft. Det siste året har virkelig vært et år hvor vi som selskap har levd opp til vårt motto, Vi hjelper alltid, sier Hansen.