Norva24 er nå en av de aller første i bransjen som er sertifisert etter arbeidsmiljø-standarden ISO 45001. – Veldig viktig for oss, og det er mye arbeid som ligger bak den sertifiseringen, sier en fornøyd CEO Tore Hansen i Norva24 Norge.

Norva24 er nå en av de aller første i bransjen som er sertifisert etter arbeidsmiljø-standarden ISO 45001. – Veldig viktig for oss, og det er mye arbeid som ligger bak den sertifiseringen. Her ligger vi i forkant, helt i tråd med vår visjon om å være et fyrtårn for bransjen, sier en fornøyd CEO Tore Hansen i Norva24 Norge.

ISO er den mest anerkjente standarden for kvalitets- og miljøstyring. ISO-sertifisering er et sterkt bevis på at en bedrift tar vare på kunder og ansatte. Fra før har Norva24 Norge ISO-sertifisering etter standardene ISO 9001 og 14001 på alle driftsenheter. Nå har vi også sertifisering etter ISO 45001, som gjelder arbeidsmiljø.

ISO – dokumentasjon på at vi jobber riktig

– ISO er et kvalitetsstempel. Sertifisering etter ISO er en dokumentasjon på at vi jobber riktig. Selve sertifikatet er viktig som dokumentasjon overfor våre kunder og forbindelser. For oss selv er det det systematiske og kontinuerlige arbeidet vi gjør med forbedring som er viktigst. At vi jobber klokt, og at vi alltid anstrenger oss for å bli bedre, sier CEO Tore Hansen i Norva24 Norge.

Norva24 Norge har over ti års erfaring med ISO-sertifisering. Å få inn flest mulig meldinger om observasjoner (mange andre kaller det «avvik») er et tegn på godt arbeid med kvalitet og HMS i bedriften. Når bedriften nå er sertifisert også etter ISO 45001, så betyr det enda et skritt på veien mot alltid å bli bedre.

ISO 45001 erstattet i 2018 arbeidsmiljøstandarden som til da het OSAS 18001. ISO 45001 har en mer proaktiv tilnærming enn den tidligere versjonen.

 Tore Stein Hansen - CEO i Norva24 Norge– Den krever blant annet at vi finner – og utbedrer – ulykkesrisikoer FØR ulykker skjer. Sertifiseringen er et kvalitetsstempel på arbeidet vi gjør med HMS og arbeidsmiljø som gir både en forpliktelse til oss om bedrift og en forsterket trygghet til våre medarbeidere, sier Hansen.

Sertifisering i en eller annen form blir mer og mer vanlig. I stadig flere tilfeller krever både offentlige og private kunder sertifisering av sine leverandører.

Revisjoner og fornyet sertifisering

Det er krevende å få en førstegangs sertifisering, og det er enda mer krevende å beholde den gjennom oppfølgingsrevisjoner hvert år og hovedrevisjoner ved resertifisering hvert tredje år.

– Ja, det er krevende. Sertifiseringen stiller strenge krav vi som selskap og våre medarbeidere skal leve opp til. Det er nødvendig når vi skal oppfylle vårt løfte om å levere mer enn forventet.

Det sier kvalitets- og HMS-leder Per Inge Kalstad i Norva24 Norge.

ISO-sertifikatet er ikke bare et papir, det er en kontinuerlig prosess for å bli bedre.

– Vi er underlagt strenge kontrollrutiner der sertifikatutstederen gjennom årlige oppfølgingsrevisjoner og resertifisering hvert tredje år påser at vi overholder kravene i standarden. Det er et bevis på at vi jobber aktivt for å forbedre oss overfor kundene. Denne verdien overfor kundene er viktigere enn selve sertifikatet, sier Kalstad.

Han har en sentral rolle som bindeledd når Norva 24 Norge og alle tilhørende driftsselskaper skal ISO-sertifiseres og resertifiseres hvert tredje år.

Norva24 Norge har et overordnet ISO-sertifikat. Under dette hovedsertifikatet har hver av de sertifiserte driftsenhetene i konsernet sitt eget sertifikat, konkretisert og spisset mot hvilke tjenester de enkelte driftsenhetene leverer.

Dette er ISO-standardene

Hva går de ulike ISO-standardene ut på, og hva innebærer de konkret?

ISO 9001 – kvalitet

Her handler det om kvalitet som får kundene til å komme tilbake og selskapet til å fungere godt. En ISO 9001-sertifisering er et bevis på at Norva24 jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet.

 • Kundefokus
 • Lederskap og relasjonsledelse
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbaserte beslutninger

ISO 14001 – ytre miljø

Her handler det om bærekraft, og å redusere belastningen på miljøet. Norva24 gjør – i likhet med alle andre bedrifter – en påvirkning på miljøet. ISO 14001-sertifiseringen fokuserer på å redusere denne påvirkningen. Den hjelper oss å lykkes kommersielt, uten at det går på bekostning av miljøet.

 • Bevisstgjøre ledere og ansatte
 • Hvordan påvirker vi miljøet – hvordan kan belastningen på miljøet reduseres?
 • Mindre avfall og redusert energiforbruk – da synker også kostnadene

ISO 45001 – arbeidsmiljø

ISO 45001 – arbeidsmiljø. Dokumenterer at bedriften har gode verktøy for å lede og styre arbeidsmiljøet, og gjennom dette forebygger og redusere jobbrelatert sykdom, skade og død.

 • Dokumenterte resultater innen arbeidsmiljø, færre uønskede hendelser
 • Effektivt og systematisk arbeid med forbedring av arbeidsmiljø
 • Følger krav i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, pluss ekstra styringsprinsipper og involvering av ansatte
 • Styrke ledelsens forpliktelse til aktivt å forbedre arbeidsmiljøet
 • Alle ansatte er direkte involvert i det kontinuerlige arbeidet med å bli bedre.

Tekst og foto: Jørn Søderholm