Norva24 Øst vant konkurransen for innsamling og transport av slam i Lillestrøm kommune. Selskapets sterke miljøprofil var en medvirkende årsak til at Norva24 ble tildelt rammeavtalen, som har en varighet på to år med opsjon på ytterligere tre år.

Bildet: Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS) som ligger på Tangen ved Sørumsand er et av mottaksanleggene for slam.

I denne rammeavtalen utgjorde krav til miljø 10 prosent, oppdragsforståelse 25 prosent og pris 65 prosent. Lillestrøm kommune er bevisst sitt samfunnsansvar og stiller krav til miljø i alle aktuelle anskaffelser. Derfor har kommunen utarbeidet en egen strategi for grønne innkjøp, opplyser innkjøpssjef i Lillestrøm kommune, Carl Henriksen.

Private avløpsanlegg
Med sin grønne profil utvider dermed Norva24 sine tjenester til nok en stor kommune i regionen.
Kontrakten omfatter tømming av private avløpsanlegg som slamavskillere, tette slamtanker, minirenseanlegg og lignende, inklusive transport og tømming på renseanlegg for Lillestrøm kommune. Mottaksanleggene for slam vil være Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS) som ligger på Tangen ved Sørumsand og Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA), som har et eget mottaksanlegg for slam i Nordliveien i Lørenskog. Lillestrøm kommune framstår som en meget seriøs oppdragsgiver, som vi gleder oss til å samarbeide med, sier kjøreleder Ray Moe i Norva24 Øst.
– Slamtømming er en viktig del av virksomheten som utføres gjennom hele året, og derfor er kontrakter av denne typen viktig med tanke på forutsigbarhet for oss, sier Ray Moe i Norva24 Øst.
-Vi vet av erfaring at det også kommer henvendelser fra både private og næringslivsaktører når de ser våre biler rundt om i kommunen. Lillestrøm er en kommune i sterk vekst, og vi vil gjerne være en solid, grønn partner på kommunaltekniske oppgaver i denne kommunen, sier Moe.

Lillestrøm kommune ble en ny kommune fra årsskiftet 2020, og er slått sammen av tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner, med drøye 86.000 innbyggere.  Det er registrert om lag 1.450 privat avløpsanlegg i den kommunale slamtømmeordningen. Disse er fordelt på 1068 slamavskillere, 99 tette tanker og 283 minirenseanlegg.
De private avløpsanleggene er knyttet til boliger og noen forretningsbygg og offentlige bygg. Noen eiendommer har flere anlegg, dette gjelder særlig gårdsbruk. I tillegg er det noen få anlegg som mottar avløpsvann fra flere eiendommer.

5000 kubikk i året
Det er estimert at det kan tømmes opp mot 5000 kubikk med slam i året. Anleggene er spredt over hele kommunen, men ligger i hovedsak utenfor de største tettstedene. Flest anlegg ligger i tidligere Fet og Sørum kommuner. I Skedsmo og Fet kommuner har det vært arbeidet med utbygging av kommunal avløpsledning og tilknytninger i utvalgte områder hvor det tidligere har vært private avløpsanlegg. Alle private avløpsanlegg som ikke overholder et rensekrav på minst 90 prosent reduksjon av fosfor og organisk stoff må på sikt oppgraderes.
Vassdragene i Lillestrøm kommune er definert som følsomme for forurensning. Private avløpsanlegg bidrar til dårlig vannkvalitet i elver, bekker og vassdrag. Selv om det har vært stor teknologisk utvikling på avløpsområdet de siste årene, er mange av avløpsanleggene i kommunen etablert på et tidspunkt som gjør at mange anlegg ikke klarer å overholde dagens krav til rensing.

Tvungen slamtømming
I dag er det tvungen slamtømming i Lillestrøm kommune. Alle anlegg må tømmes én gang årlig gjennom kommunens slamtømmeordning. For de anleggene som behøver mer enn en årlig tømming, kan eieren per i dag selv velge om de vil bruke kommunens leverandør eller ikke.. For Norva24 Øst vil dette bety en potensiell økning i antall årlige tømminger. Kommunen opplyser imidlertid at det kan forventes en liten nedgang i antall private anlegg i løpet av kontraktsperioden. Dette skyldes at flere eiendommer som i dag har private avløpsanlegg, er planlagt knyttet til kommunalt avløpsnett.

Det blir også trukket fram behov for spyling og suging av ledningsnettet ved driftsstans og ved inspeksjon med TV-bil. Omfanget her er usikkert, men det anslås opptil 500 timer i året i kommunen. Dette er en tilleggstjeneste til den ordinære avtalen.
I rammeavtalen slås det for øvrig fast at Norva24 Øst skal være kommunens ansikt utad og at det forventes at det ytes god service og høflighet overfor abonnentene. Dette er et krav kjøreleder Ray Moe i Norva24 gleder seg til å oppfylle. Da er det hyggelig å vise til de mange positive tilbakemeldingene operatørene og selskapet har fått blant annet i forbindelse med samme type oppdrag i flere andre kommuner.