Norva24 var godt representert da Rørinspeksjon Norge markerte sitt 25 års jubileum med fagdager, årsmøte og jubileumsfeiring over tre dager i Stavern. Dette er praktikernes forening, preget av mye idealisme og sterkt engasjement for et best mulig ledningsnett innen vann og avløp.

Bildet: Norva24 godt representert under fagdager og jubileumsfeiring i regi av Rørinspeksjon Norge. Fra venstre Øyvind Holskog, Levan Abramishvili, Per Sigve Henriksen, Christoffer Henriksen og Stein Linholt.

Selv om mange av deltakerne til tider kan konkurrere om de samme oppdragene er det et godt klima for kompetansedeling når norske rørinspektører møtes på faglige trekk.  Derfor stiller en veteran i faget, driftsleder Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø, opp for å dele sine erfaringer innen rørinspeksjon. Det samme gjør Stein Lindholt fra Norva24 Flagstad, når det gjelder trykkprøving og desinfeksjon. De har begge opparbeidet seg bred kompetanse på sine fagfelt og er en ressurs både internt i Norva24, men også innen Rørinspeksjon Norge.

Satelittinspeksjon
Under årets fagdager holdt Per Sigve Henriksen og sønnen Christoffer Henriksen et spennende foredrag om satelittinspeksjon. Dette handler ikke om satelitter ute i verdensrommet, men om å ledningsstrekk godt under bakkenivå, basert på nøyaktige GPS-innmålinger. Dette er et fagfelt som er lite kjent utenfor «den indre kjerne» men er godt kjent blant landets rørinspektører som jobber med dette daglig for å sjekke tilstanden på både hovedledninger og stikkledninger. Et spesialbygd kamera blir fjernstyrt inn i private stikkledninger fra kommunale hovedledninger og kan dermed kontrollere privateledningsnett uten å gå inn i kjellere til folk.
Faglige treff av denne typen avdekker behovet for å styrke kompetansen til de ferske i faget.  Christoffer kom ikke langt i sitt planlagte foredrag før et femtitalls kolleger fra hele landet kom med sine innspill og erfaringer. Det kom blant annet fram at kravet til dokumentasjon er ulik i de forskjellige kommunene, og rørinspektører må forholde seg dette.

Begrepet rørinspeksjon
dukket opp på slutten av 50-tallet. Det tyske firmaet IBAK leverte da det første rørinspeksjonskameraet. Selskapet er blant de ledende også i dag, og har mange trofaste kunder i norsk vannbransje. De første video-opptak innvendig i norske avløpsrør skjedde i begynnelsen av 1960-årene. Svart-/hvitt-opptak, stort utstyr og variabel bilde-kvalitet er noe av karakteristikkene på datidens inspeksjon. I den første perioden ble det også eksperimentert med foto-apparat som ble trukket gjennom rørene med et bilde hvert 15. sekund. Opptak med Super 8mm-film ble også forsøkt, men ulempen med disse metodene var selvfølgelig at resultatet ikke ble kjent før bilder og film var fremkalt, ofte etter et par uker.

Etter hvert ble inspeksjon med videokamera den enerådende inspeksjonsformen. Allerede i 1972 gikk Oslo Vann- og Kloakkvesen til innkjøp av det første selvgående kamera i Norge. Kameravogna hadde utvendig kjedeframtrekk, og dagens operatører kaller hele greia et «bælverk». Noe senere kom også Trondheim kommune i gang. På den private siden var det selskapet Rør- og kulvertinspeksjon i Åsgårdstrand som var først ute.

Rørinspeksjon har alltid vært hovedfokuset,
men i jubileumsåret har RIN tre aktive faggrupper som dekker ulike kommunaltekniske oppgaver som spyling, rørinspeksjon og stikkledninger, desinfisering og tetthetsprøving, trasèsøk og lekkasjekontroll.  Norva24 er blant selskapene som har kompetanse på alle disse områdene. Øivind Holskog i Norva24 Sørmiljø er en av de faste foreleserne på kurs i RIN-regi.
Rørinspeksjon Norge har i dag en medlemsmasse som er totalleverandør av kontroll og drift innen vann og avløp.

Drøyt 1400 operatører
har deltatt på kurs i regi av Rørinspeksjon Norge gjennom disse 25 årene. Av disse er det i dag drøyt 900 som har gyldige operatørbevis.
-Ledningsnettet trenger flere «hjelpere», men nå er det i hvert fall en solid gjeng spesialister over hele Norge, mener foreningens nyvalgte leder, Reidar Kveine, til daglig overingeniør i planavdelingen i Bærum kommune.
-Det er et kvalitetsstempel å ha et operatørbevis fra RIN. Dyktige fagfolk deler sin erfaring og kompetanse med de nye i faget. På den måten løfter vi kvaliteten på arbeidet som utføres, sier en av veteranene i RIN, rørinspektør Kåre Aabye i Norva24. Han mener RIN-medlemmene tar i bruk stadig bedre utstyr for å løse viktige VA-oppgaver

Reidar Kveine mener operatørenes kunnskap, med moderne utstyr, må deles med resten av VA-bransjen. Diagnostisering av ledningsnettet er en viktig oppgave, fordi dette er kommunenes og de interkommunale selskapenes grunnlag for prioritering av ledningsfornyelse.
Totalt har foreningen 26 kommuner og interkommunale selskaper og 89 private firmaer i sitt medlemsregister. På privat side er det rådgivere, entreprenørselskaper, produsenter og leverandører som utgjør medlemsmassen.

Avtroppet leder i Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby, til daglig ansatt i Olimb Rørfornying, var med å stifte foreningen for 25 år siden. Han har også ledet foreningen i to perioder, nemlig i 2006/2007 og nå fra 2016 og fram til årets jubileumsfeiring, der han fikk avløsning av Reidar Kveine fra Bærum kommune. I Stavern var 157 medlemmer i foreningen tilstede.