Det skjer gang på gang. Uvær i form av store nedbørsmengder, stengte veier, elver som går over sine bredder, ras fra fjellsider, sterk vind og andre naturkrefter som hindrer offentlig samferdsel.

Det skjer gang på gang. Uvær i form av store nedbørsmengder, stengte veier, elver som går over sine bredder, ras fra fjellsider, sterk vind og andre naturkrefter som hindrer offentlig samferdsel.  

-Vi i Norva24 har kjent det på kroppen de siste årene. På svært kort varsel har vi rykket ut for å sikre eiendom og liv. Flommen i det idylliske bygdesamfunnet Utvik i Stryn kommune i Nordfjord i juli 2017 var av det ekstreme slaget, forteller Kristian Sandbakk i Norva24 Miljøservice i Stryn.

Slik så det ut etter uværets herjinger i Ulvik i Sogn.
Slik så det ut etter uværets herjinger i Utvik i Nordfjord.

Vi møtte en slagmark
Bygda lignet en slagmark etter uværets herjinger. Enorme vannmengder tok med seg broer, veier og bygninger. Norva24 sin visjon «vi hjelper alltid» ble bokstavelig en realitet. På kort varsel ble vi hyret inn for bistand til opprydning i alt fra garasjer til kjellere, gårdsplasser og veibroer. Kombibiler fra vår avdeling på Stryn, samt supersuger fra Norva24 Ringerike jobbet kontinuerlig i fem dager med akutt hjelp, forteller han.

80 millimeter på to timer
Med over 80 millimeter på to timer i Kristiansand ble det fullstendig kaos i trafikken 7. september 2018. Vågsbygdtunellen måtte tømmes for vann, og Norva24 Sørmiljø ble tilkalt for å få åpnet tunellen så raskt som mulig. Alt tilgjengelig materiell og mannskaper stilte opp for å få i gang trafikken så raskt som mulig. Da er det en fordel at vi har topp moderne utstyr og spesialbiler som sikrer at vi raskt og effektivt løser de aller fleste problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt, sier driftsleder Øystein Sangesland i Norva24 Sørmiljø.

Nødoppdrag
Alle vet at klimaendringene er blitt en utfordring med tanke på samfunnssikkerheten. Endringer i temperatur- og nedbørsmønstre fører til at naturskadehendelser inntreffer på andre steder og andre tider av året enn det som har vært vanlig. Uten gode forberedelser kan klimaendringene få store konsekvenser for samfunnets sårbarhet og kritiske samfunnsfunksjoner.

Sektoransvar og samordning
Miljødirektoratet understreker i sin informasjon om klimatilpasning at arbeidet med samfunnsikkerhet følger ansvarsprinsippet. Det betyr at de som er satt til å løse en oppgave i normalsituasjonen, også skal stå for nødvendig beredskap og håndtering ved hendelser og ekstremsituasjoner. Dermed har alle departementer ansvar for å jobbe med samfunnssikkerhet innenfor egen sektor, likeså direktorater og andre statlige etater, kommuner og fylkeskommuner.

Våtere og villere
I Norge er det i årene fremover forventet at det vil komme kraftigere og hyppigere styrtregnepisoder, større og hyppigere regnflommer, og at havnivået vil øke. Et ekstremvær i Norge er et uvær som er så kraftig at det er fare for liv og verdier. I Norge er det bare Meteorologisk institutt som er pålagt og som har lov til å varsle om slike værforhold, da kalt et ekstremvarsel.

I byer og tettbebyggelser er det etablert overvannsanlegg for oppsamling og avledning av overvannet i et overvannssystem. Ved mye nedbør, og spesielt ved ekstrem kortvarig intens nedbør, vil rørsystemet raskt nå sin kapasitetsgrense, og vannet må finne nye veier over bakkenivå. Overvann som dette renner hurtigere og gir større vannmengder på kortere tid sammenlignet med avrenning fra naturlig terreng.

Gode planer og rask hjelp
Norva24 mener kommuner og større industriselskaper bør vurdere rammeavtaler for å sikre rask hjelp ved ekstremvær, men også for å utarbeide gode planer for å redusere eller forhindre skadeverk som følge av ekstremværet.
Vi mener klimatilpasning også handler om å begrense eller unngå ulemper, og dra nytte av eventuelle fordeler. Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av offentlig og privat sektors oppgaver for å hindre betydelig skadeverk. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, bør stå sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn, og den planleggingen kan også Norva24 være en del av.

Send Forespørsel