Status for håndtering av avløpsvann i Norge i dag er ikke tilfredsstillende. Med en gjennomsnittlig årlig fornyelse på 0,6 prosent går det i feil retning, mener sjefingeniør i Miljødirektoratet, Rita Vigdis Hansen.

Under den digitale årskonferansen til Norsk Vann slo hun fast at gode avløpsløsninger koster penger, og nå må det gjøres et krafttak også innen avløp. Hun håpet på tidens største satsing innen dette feltet.

Norva24 er en av de ledende aktørene innen kommunaltekniske tjenester i Skandinavia og ser at behovet for satsing på overvann og avløpsvann er formidabelt. Situasjonen i Norge og Sverige er forholdsvis lik, mens den er noe bedre i Danmark.

-Infrastrukturen er skjult for folk flest, men forbrukerne forventer at dette blir håndtert på en god måte.  Likevel er det er mange feil og mangler i avløpssystemet rundt om i landet. Det er betydelige lekkasjer av urensa avløpsvann fra ledningsnettet, men det er vanskelig å få fram gode tall på dette.
Folkehelseinstituttet har anslått at det hvert år forekommer 33.000 sykdomstilfeller av at drikkevann blir forurenset, blant annet på grunn av innlekk av avløp i drikkevannet, opplyste Hansen.

Liten oversikt

-Nå er det viktig at kommunene danner seg en oversikt. Vi må få en mer normal driftssituasjon også for avløp. Unødvendig mye vann kanaliseres inn mot renseanleggene, og mange kommuner har ikke etablert tilstrekkelig rensing av hele utslippet av avløpsvann. Derfor renner store mengder kloakk ut i elver og vassdrag, slo hun fast.

EUs avløpsdirektiv

Ferske tall fra SSB viser at 40 prosent av avløpsanleggene i Norge er oppgradert siden 2007. Seks prosent av norske avløpsanlegg har ikke rensing, i strid med forskrift og direktiv. 30 prosent av alle avløpsanlegg overholder ikke eksisterende rensekrav, også dette i strid med forskrift og direktiv.
Dette er bekymringsfullt med tanke på Norges forpliktelser når det gjelder EU-direktivet, mente Hansen.
Norge har et nasjonalt unntak for krav om sekundær-rensing. Norge har satset på kjemisk rensing, og dagens situasjon viser at forutsetningene for unntak ikke lenger holder. Etter 2015 må utslipp av avløpsvann fra tettbebyggelse til mindre følsomt område minst oppfylle kravene til primærrensing, og fylkesmannen har ikke lenger hjemmel til å utsette fristen, understreket hun.

Utslipp som er i strid med forskrift eller tillatelser skal følges opp av miljømyndighetene. Alle  kommuner har en plikt til å sette i gang tiltak så raskt som praktisk mulig. Da må det utarbeides planer for strakstiltak og langsiktige tiltak. Nå må det settes inn noen ekstra gir for å komme videre, sa Hansen med ettertrykk.
Hun etterlyste ansvarlige ledere ute i renseanlegg og kommuner. De ansvarlige er ledere av driften på renseanleggene, og alle kommuner som har utslipp av avløpsvann i det aktuelle renseanlegget.

Hvis kommunene allerede har et overbelastet avløpssystem kan ikke kommunen tillatte ytterligere bygging av boliger eller næringsområder. Det er et forsettlig brudd på
tillatelsen, og i strid med plan og bygningsloven, fortsatte hun.
Det betyr at kommunene selv må innføre et byggeforbud.  Forurensningsloven åpner for en rekke sanksjoner, inkludert politianmeldelse. Hadde vært en bedrift ville den blitt stengt, men det er ikke mulig i forhold til et renseanlegg eller en kommune, mente Rita Vigdis Hansen. Folk må fortsatt få lov til å gå på do, la hun til med et smil.

Strengere håndheving
Miljødirektoratet har sammenlignet seg med Sveriges implementering som har en relativt lik tettbebyggelse som i Norge.
Det er ikke lenger grunnlag for å unnta hytteområder fra tettbebyggelsesbegrepet i Norge.
Alle fylkesmenn er nå bedt om å følge opp avløpsområdene rundt om i kommunene. Alle tillatelser som er mer enn 10 år skal fornyes. Det skal stilles krav om sekundærrensing. Dessuten skal alle fylkesmenn rydde opp i gamle vedtak langs kysten. Alle fylkesmenn er også pålagt å følge opp kommuner og virksomheter som bryter rensekrav uten at det foreligger særskilte grunner.
Miljødirektoratet har god kontakt med Norsk Vann, og løpende kontakt med fylkesmennene, men unngår å gå inn i enkeltsaker der direktoratet er klageinstans.
Det er enighet i norsk vannbransje om at utslippstillatelsene skal oppfylles, og derfor er tiden inne for tidenes avløpssatsing, mener Norsk Vann, som har satt av mye tid til dette temaet under det digitale årsmøtet.
I løpet av konferansen kom det innspill fra Søndre Follo Renseanlegg, Drammen kommune og Nedre Romerike Avløpsselskap, som alle har planer for økt behandlingskapasitet og samarbeid.