Bergen Vann KF har så stor tillit til Norva24 Birkeland at selskapet er tildelt fornyet avtale om slamtjenester i nye Øygarden kommune og dessuten i nye Bjørnafjorden kommune. Avtalen gjelder i første omgang for to år, med opsjon på ytterligere to år

Bergen Vann KF har stått som oppdragsgiver på vegne av ØyVAR AS, som drifter vann og renovasjon i nye Øygarden kommune, som tidligere besto av Sund, Øygard og Fjell kommuner.  Bergen Vann KF drifter også de samme tjenestene for nye Bjørnafjorden kommune, som er sammenslutningen av Os og Fusa.
-Dette er en stor kontrakt som betyr mye for oss, sier avdelingsdirektør Kenneth Birkeland i Norva24 Birkeland.

Slamtjenestene omfatter
innsamling, transport og behandling av private og kommunale slamavskillere, og Norva24 Birkeland er kjent for sin avvanningsteknologi. Den går ut på at slammet blir sugd opp, og vann blir tilbakeført til tankene. Dermed er det kun tørrstoffet som går til det sentrale mottaket for regionen på Sløvåg. Der blir dette kompostert og gjennom en seks måneders syklus blir slammet gjenbrukt som jord til mange til private og offentlige kunder.

Tømming av slam
er en viktig del av tømmetjenestene Norva24 kan tilby. Det gjelder både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning. Med sin lange erfaring har Norva24 vært en aktiv bidragsyter til rapporten om tømming av slam, som ble utgitt av Norsk Vann i 2017.

Rapporten «Tømming av slam» ble utarbeidet for å øke kunnskap om slamtømming, og dette er en rapport som tar for seg både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning. I arbeidet med rapporten har konsekvenser ved bruk av mobil avvanning blitt spesielt fokusert, både i forhold til effekter på helse og vannmiljø, og med tanke på effekter i nedstrøms rensetrinn.
Kenneth Birkeland nøler ikke med å fastslå at Norva24 Birkeland har høy kompetanse innen dette feltet. Ei egen faggruppe i Norsk Vann har blant annet konkludert med at metoden som selskapet benytter med tilbakeføring av rejektvann fra mobil avvanning ikke medfører negative miljømessige konsekvenser.

Birkeland mener det er viktig
og fornuftig å benytte mobil avvanning for slamtømming i spredt bebyggelse. Det gir en betydelig reduksjon i mengden vann som transporteres sammen med slammet til sentralt mottak. Ved avvanning til 20 prosent tørrstoffinnhold vil mengden vann som transporteres reduseres med om lag 90 prosent sammenlignet med konvensjonell slamtømming.
Et redusert transportbehov innebærer redusert drivstoff-forbruk og således reduserte utslipp av klimagasser og NOx. Mobil avvanning kan derfor potensielt gi både en økonomisk og en miljømessig gevinst sammenlignet med konvensjonell tømming. Det blir også en betydelig reduksjon i antall kilometer med transport, understeker han. Dermed blir Norva24 meget konkurransedyktig når oppdrag av denne typen blir utlyst. I dette tilfellet vant Norva24 gjennom en prekvalifisering og deretter en konkurranse, hvor Norvba24 vant på laveste tilbud.

Kontrakten
er med å sikre at 10 operatører og administrativt personell i Norva24 Birkeland har en trygg arbeidsplass de neste årene, og at selskapet fortsatt kan holde høyt nivå på biler og utstyr som benyttes i denne delen av konsernets kommunaltekniske tjenester.