Tømming av slam er en viktig del av tømmetjenestene Norva24 kan tilby. Det gjelder både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning.

Tømming av slam er en viktig del av tømmetjenestene Norva24 kan tilby. Det gjelder både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning. Marvin Sandbakk er fagansvarlig for denne tjenesten i Norva24, og han har også vært en aktiv bidragsyter til rapporten om tømming av slam som nå er utgitt av Norsk Vann.

Rapport 226/2017 «Tømming av slam» er utarbeidet for å øke kunnskap om slamtømming, og her tar rapporten for seg både konvensjonell slamtømming og mobil avvanning.
I arbeidet med rapporten har konsekvenser ved bruk av mobil avvanning blitt spesielt fokusert, både i forhold til effekter på helse og vannmiljø, og med tanke på effekter nedstrøms rensetrinn.

Nyttig for kommunene

Marvin Sandbakk mener rapporten er spesielt nyttig for kommunale saksbehandlere med tanke på utarbeidelse av konkurransegrunnlag for slamtømming, og oppfølgingen av tømmeoppdraget.
Under utarbeidelsen av rapporten var det en rekke problemstillinger som ble belyst, og faggruppa var enig om en del sentrale konklusjoner, forteller Malvin Sandbakk.

Virkning av polymer på helse og vannmiljø

-Bruk av polymer for avvanning av slam i sentrale renseanlegg vurderes å ikke kunne ha uheldig påvirkning på vannmiljø, med mulig unntak for følsomme resipienter med liten vannutskiftning.
-Når slamavskillere er tilknyttet nedstrøms rensetrinn vurderes det lite sannsynlig at konsentrasjonene av restpolymer som slippes til resipient vil være høyere ved mobil avvanning sammenlignet med sentrale renseanlegg. Det er også lite sannsynlig at bruken av polymer i mobil avvanning medfører at grunnvann og overflatevannkilder tilføres konsentrasjoner av akrylamid som kan medføre helserisiko.

Forurensningsaspekter

I mindre følsomme områder der det er aktuelt med direkteutslipp fra slamavskiller, vurderes det lite sannsynlig at tilførsel av rejektvann fra mobil avvanning vil kunne medføre negative forurensningsmessige konsekvenser.
I normale og følsomme områder der rensing av avløpsvann i spredt bebyggelse i hovedsak vil foregå med minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg, sandfiltre m.m., vurderes det som lite sannsynlig at tilbakeføring av rejektvann fra mobil avvanning kan medføre negative forurensningsmessige konsekvenser.

Effekter på nedstrøms rensetrinn

Faggruppa konkluderer med at det ikke vil by på driftsproblemer med tilbakeføring av rejektvann fra mobil avvanning nedstrøms rensetrinn, så lenge slamtømmingen foregår i henhold til hensiktsmessige prosedyrer. Dette for Dersom slamavskilleren har funksjonsfeil, eller dersom nedstrøms rensetrinn er feil dimensjonert eller feil utført, vil det derimot kunne oppstå driftsproblemer som kan forsterkes av tilbakeføring av rejektvann fra mobil avvanning, selv om tømmingen er korrekt utført.

Faggruppa mener det ikke er sannsynlig at merbelastningen av næringsstoffer som skyldes tilbakeføring av rejektvann fra mobil avvanning vil medføre driftsmessige konsekvenser for nedstrøms rensetrinn, med unntak av et kortvarig merutslipp av nitrogen, og muligens fosfor, i perioden etter slamtømming. Denne vurderingen gjelder for både infiltrasjonsanlegg, sandfiltre og minirenseanlegg, forklarer Malvin Sandbakk.

Premisser for slamtømming

Slamtømming er også et fag som må læres, og Norva24 legger stor vekt på solid internopplæring. Innholdet av polymer i rejektvannet kan nemlig i stor grad avhenge av operatørens kunnskap og rutiner knyttet til avvanning av slam og tilbakeføring av rejektvann.
For å redusere risikoen for forhøyede verdier av polymer i rejektvannet gir vi våre operatører grundig opplæring og kunnskap om selve avvanningsprosessen og bruken av vårt moderne utstyr. Vi har klare prosedyrer for arbeidsoperasjonene i forbindelse med slamtømming, opplyser Sandbakk videre.

Økonomisk og miljømessig gevinst

Det er viktig og fornuftig å benytte mobil avvanning for slamtømming i spredt bebyggelse, mener Sandbakk. Det gir en betydelig reduksjon i mengden vann som transporteres sammen med slammet til sentralt mottak. Ved avvanning til 20 prosenttørrstoffinnhold vil mengden vann som transporteres reduseres med om lag 90 prosent sammenlignet med konvensjonell slamtømming.
Et redusert transportbehov innebærer redusert drivstoff-forbruk og således reduserte utslipp av klimagasser og NOx. Mobil avvanning kan derfor potensielt gi både en økonomisk og en miljømessig gevinst sammenlignet med konvensjonell tømming. Mobil avvanning medfører også lavere belastning til renseanleggene som mottar slammet, noe som vil være gunstig på steder som har renseanlegg med begrenset kapasitet. Det blir også en betydelig reduksjon i antall kilometer med transport, understeker Sandbakk.

Viktig rapport

Sandbakk anbefaler alle som har slamtømming som arbeidsområde, enten det er kommuner, interkommunale selskaper, bedrifter eller aktører i bransjen om å studere Norsk Vann rapporten. Den gir blant annet anbefalinger om hvilke krav som bør stilles til slamtømmeentreprenøren for å sikre god kvalitet på utførelse av tømmeoppdraget. Her er det også anbefalinger om hvilke opplysninger kommunen bør gi i konkurransegrunnlaget, slik at tilbyderen skal ha tilstrekkelig underlag for å kunne tilby ressurseffektive og miljøvennlige tømmetjenester til riktig pris.

-For oss i Norva24 er det viktig at også bestillerkompetansen for innkjøp av slamtømmetjenester blir hevet. Så skal vi love at vi blir en trygg og god samarbeidspartner med de som ønsker en landsdekkenede og seriøs aktør innen dette området. Erfaring og kompetanse kan vi garantert dokumentere avslutter Sandbakk.

 

Bestill her