• Spørsmål vedrørende KHMS
   Har Norva24 KHMS-politikk?
   Norva24 har en politikk som er forankret i hele konsernet. Politikken omhandler krav til kvalitet, samfunnsengasjement, miljøforpliktelser og ruspolitikk. Dette innebærer blant annet  at Norva24 skal levere etter høye kvalitetskrav, samfunnsengasjement skal prege vår bedriftskultur og miljøprestasjoner skal være styrende for vår daglige drift og utvikling.
   Hva er et styringssystem?
   Det systemet som Norva24 har etablert for å sikre seg at de ivaretar krav innen HMS-lovgivningen. HMS-systemet skal inneholde Norva24 sin organisering av HMS-arbeidet, HMS-mål, HMS-planer, dokumenterte og andre vedtatte prosedyrer og rutiner, avviksbehandling, dokumentasjon og styring av eks. standarder vi er sertifisert etter (eks. ISO 9001, ISO 14001 m.m.).
   Hva er HMS avvik?
   HMS-avvik er i Norva24 alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skader på mennesker, miljø og materiell. HMS-avvik kan også beskrives som skader på personer, bygning, inventar eller utstyr samt forutsetninger. Nestenulykker, altså hendelser som under andre omstendigheter kunne ha ført til skade på person, materiell eller miljø, skal også registreres som avvik og dokumenteres. Norva24 har også bransjespesifikke krav som vi må håndtere avvik fra. Alt dette er avvik som følger av Internkontrollforskriften § 5-7: ”Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”.
   Hva er HMS-forskriften?
   Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter hvor det er krav om at bedriften skal ha internkontroll. Forskrift er hjemlet i 9 lover innen helse, miljø og sikkerhet.
   Hva er internkontroll?
   Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Krav om internkontroll finnes på en rekke områder, for eksempel etter HMS-lovgivningen, helse- og omsorgslovgivningen, barnevernloven og etter lovgivning om personvern og informasjonssikkerhet. Norva24 har utviklet styringssystem som skal ivareta krav om internkontroll, samt andre krav som vi står ovenfor.
   Hva er kontinuerlig forbedring?
   Norva24 jobber for at organisasjonen skal bli bedre og bedre. Norva24 jobber etter PUFF prinsippet (Planlegge, Utføre, Følge opp, Forbedre) eller HMS-hjulet som mange kaller det. Det betyr at en jobber i sirkel, slik at en hele tiden forbedrer prestasjoner, prosesser, prosedyrer, vurderinger m.m.
   Hva er Kvalitetssikring i Norva24?
   I Norva24 skal vi legge til rette for at man skal kunne gjennomføre arbeidsoppgaver slik som vi ønsker. Vi skal være enige om hva som skal presteres og hvilke toleranser som kan aksepteres. Dette gjør Norva24 ved å etablere prosedyrer og rutiner. Norva24 gjennomfører flere internkontroller og vernerunder for å kontrollere og kvalitetssikre at disse prosedyrer, prosesser og rutiner er ivaretatt og etterlevd.
   Hva er NS-ISO 14001:2015?
   NS-ISO 14001:2015 er en av verdens mest utbredte standarder for miljøledelse. Med mer enn 300 000 sertifikater utstedt på verdensbasis, utgjør standarden et sentralt forretningsverktøy for mange organisasjoner. I dag jobber alle Norva24-selskapene etter denne standarden.
   Hva er NS-ISO 9001:2015?
   NS-ISO 9001:2015 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Til dags dato er det utstedt over 1,1 millioner ISO 9001 sertifikater til bedrifter i 184 land. Standarden har en prosessorientert tilnærming og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelseevaluering. I dag jobber alle Norva24-selskapene etter denne standarden.
   Hva er samfunnsansvar i bedrift?
   Miljø, etikk, korrupsjon, åpenhet, menneskerettigheter, HMS (helse, miljø og sikkerhet), arbeidsforhold, andel av kvinner i ledende stillinger, gaver til sosiale formål, sponsing og samarbeid med ideelle organisasjoner, er noen av de vanligste samfunnsansvarsområdene for bedrifter. Norva24 prøver å gjøre de rette valgene innen samfunnsansvar
   Hva står KHMS for?
   Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet
   Hvordan involvere ansatte i HMS-arbeid for transportbedrifter?
   Norva24 nytter bl.a. Microsoft Yammer for å nå ut til alle ansatte. Dette er en slags bedriftsfacebook. Her kan en legge ut og diskutere f.eks. prosedyre, risiko, løsninger, erfaringsoverføring, informasjon som må raskt ut m.m. Operatører og ansatte kan stille spørsmål og få umiddelbar respons av ledere eller kollegaer. Ellers gjennomfører vi fellessamlinger, HMS møter m.m
 • Spørsmål vedrørende septik
   Det lukter kloakk i huset – hva er galt?
   Dette problemet kommer ofte dersom vannlåsen tørker ut, noe som kan skje hvis den ligger for nær varmekablene eller hvis dusjkabinett o.l. er lite i bruk. En vannlås er en konstruksjon som benyttes i sluk og avløp, for å hindre at kloakkgass og lukt trenger opp fra rørsystemet.
   Hva er gråvasstank?
   Spillvann fra husholdning deles i to forskjellige typer: svart og gråvann- Svartvann er avløp som kommer rett fra toalettet, mens gråvann er det resterende avløpet fra bad, oppvask og vaskevann.
   Hva må jeg gjøre før septikbilen kommer?
   Gjør det så enkelt som mulig å komme seg fram til septiktanken. Grav frem lokket, og grav godt rundt det – sånn at det er enkelt å komme fram og løfte det av. Merk og gjør tanken tilgjengelig for tømming. Dersom du har fått meldingslapp i posten, så legg denne i en plastpose på tanklokket – slik at vi tømmer rett tank.
   Hva skal ikke kastes i toalettet?
   For å unngå problemer skal du ikke kaste følgende i toalettet:
   • Våtservietter
   • Filler
   • WC-blokker
   • Olje
   • Melk
   • Fett
   Hva skjer hvis ikke jeg har klargjort septiktanken før tømming?
   Dersom septiktanken ikke er tilgjengelig for tømming når septikbilen kommer, registreres dette i våre systemer. Dersom du med god grunn ser at du ikke får klargjort tanken, må du snarest gi beskjed til renovatøren for å avtale nytt tidspunkt. Dersom du ikke gir beskjed i forkant, vil septikbilen kjøre videre og neste tømming blir da om to år.
   Jeg er lei av å stadig grave frem tanken min, er det en enklere måte å løse det på?
   Du kan fore opp tanken slik at lokket ligger synlig, dette kan din lokale rørlegger hjelpe deg med. Ved nedlegging av ny plasttank kan du spesialbestille tank med en ekstra oppforing fra fabrikken.
   Når kommer septikbilen?
   Det blir alltid sendt ut varsel om tømming i god tid før vi kommer, og vi prøver så godt vi kan å holde oss innenfor oppførte tidsrammer.
   Tanken min er tømt, men likevel ser den full ut?
   Når tanken tømmes, pumpes innholdet over i tankbilen hvor det blir separert. Vannet renses, for så å sendes tilbake til tanken din. Det er flere årsaker til dette. For det første bidrar det rensede vannet til at gjæringsprosessen i tanken kommer raskt i gang, og for det andre unngår vi å transportere store mengder med vann. Slik sparer vi miljøet for unødvendig utslipp fra lastebilen.