Fungerende CEO Stein Yndestad la frem kvartalstall 22.08.2023

Delårsrapport Januari-juni 2023

• De totala rörelseintäkterna uppgick till 799,4 MNOK (608,5), en ökning med 31,4 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 4,0 procent.
• Intäkter från kundkontrakt uppgick till 792,3 MNOK (603,9), en ökning med 31,2 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 67,8 MNOK (63,6).
• Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 4,4 MNOK (5,6).
• Justerad EBITA uppgick till 82,7 MNOK (77,6), upp 6,7 procent.
• Periodens resultat var 56,7 MNOK (58,2), ned 2,5 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132,5 MNOK (32,2).
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,31 NOK (0,32).

Januari-juni 2023
• De totala rörelseintäkterna uppgick till 1 504,0 MNOK (1 134,9), en ökning med 32,5 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 6,1 procent.
• Intäkter från kundkontrakt uppgick till 1 492,4 MNOK (1 122,1), en ökning med 33,0 procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 113,8 MNOK (99,9).
• Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 6,7 MNOK (5,6).
• Justerad EBITA uppgick till 142,1 MNOK (120,9) upp 17,6 procent.
• Periodens resultat var 89,3 MNOK (76,3), upp 17,0 procent.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177,6 MNOK (66,6).
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,49 NOK (0,42).

Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2023
• Norva24 förvärvade NRC Gravco i Oslo vilket tillförde 90 MNOK i intäkter och ytterligare befäster Norva24s position i Oslo med omnejd.
• Mikael Smedborn tillträdde sin position som ny VD för Sverige.
• Henrik Norrbom utsågs till ny VD och koncernchef. Henrik tillträder sin tjänst den 18 september 2023.

Händelser efter rapportperiodens slut
• Stein Yndestad agerar som tillförordnad VD och koncernchef från och med den 1 augusti till och med den 18 september 2023.

Stark intäktstillväxt och kassaflöde
– svagare marginaler

Under andra kvartalet 2023 uppnådde Norva24 en stark total intäktstillväxt på 31 procent, med stöd av en valutajusterad organisk tillväxt om 4 procent. Denna nivå av organisk tillväxt ligger under vad vi ser som en normal tillväxttakt i vår bransch, men måste ses mot bakgrund av den starka tillväxt vi hade under första halvåret 2022, särskilt i Norge med en organisk tillväxt på 20 procent till följd av uppskjutna jobb under covid-19.

Överlag ser vi fortfarande en god marknadsutveckling, men utnyttjandegraden har under kvartalet varit mycket ojämn mellan olika lokalavdelningar: mycket hög inom vissa och måttlig eller svag inom andra. Vi ser inte detta som ett permanent eller långvarigt skifte och har därför inte omallokerat resurser mellan lokalavdelningarna för att dämpa effekterna, utan har snarare använt underentreprenörer på marknaderna med hög efterfrågan. Detta har bidragit till en marginalminskning för kvartalet. Andra kvartalet förra året påverkades, som tidigare meddelats, av aktiviteter för att komma ifatt efter covid-19, vilket påverkade den organiska tillväxten och marginalerna särskilt i Norge. Justerad EBITA under andra kvartalet 2023 ökade med 7 procent till 83 MNOK och den justerade EBITA–marginalen var 10 procent under kvartalet. Vi är fortfarande övertygade om att Norva24s affärs-modell är motstånds-kraftig i denna svagare ekonomiska miljö och mot inflation, med en fördröjning eftersom justeringar sker i efterskott.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt på 133 MNOK med en god kassagenerering på 85 procent av vår justerade EBITDA. Vi är komfortabla med vår finansiella ställning, utmärkta kassaflöde och en skuldsättningsgrad på 2,3x LTM-justerad EBITDA vid utgången av andra kvartalet. Under de senaste 12 månaderna har vi rapporterat ett kassaflöde från den löpande verksamheten uppgående till över 450 MNOK. Det ger oss ett betydande utrymme i förhållande till de finansiella kovenanterna i kreditfaciliteten. Vi har för närvarande 520 MNOK tillgängligt i kreditfaciliteten för att möjliggöra en hög takt för nya förvärv framöver.

Förvärvsaktiviteten under 2023 fick en stark start, då Norva24 i januari 2023 slutförde förvärvet av Gravco i Norge, vilket stärker Norva24 i Oslo-området med omnejd. Gravco hade under 2022 intäkter om 90 MNOK och höga marginaler. Dessutom slutfördes ett mindre förvärv i Danmark, Toms Kloakservice, under augusti 2023. Vi har en solid pipeline och är fortfarande övertygade om att 2023 kommer att bli ett starkt förvärvsår trots den något lägre förvärvstakten de senaste månaderna. De fem förvärv vi har avslutat under de senaste 12 månaderna tillför årliga intäkter om 380 MNOK och gav en förvärvad tillväxt om 19 procent under andra kvartalet 2023. Norva24 är på god väg att nå det finansiella målet om 4,5 miljarder NOK i intäkter till 2025. På målet om justerad EBITA-marginal om 14-15 procent på medellång sikt, så trendar vi lite efter, men åtgärder har initierats för att åtgärda detta.

Under andra kvartalet uppvisade Tyskland den starkaste totala tillväxten på 72 procent, drivet av organisk tillväxt om 29 procent och förvärvsdriven tillväxt om 43 procent. Den valutajusterade organiska tillväxten uppgick till 11 procent och den justerade EBITA-marginalen minskade med 3 procentenheter till 13 procent, på grund av en ojämn utnyttjandegrad på den tyska marknaden och en underpresterande enhet.
Norge uppvisade en långsammare organisk tillväxt på grund av en stark utveckling under 2022 när eftersläpningen av arbeten under covid-19 hade åtgärdats. Den justerade EBITA-marginalen för Norge på 15 procent var ändå högst i koncernen.

De förbättringar och den positiva utveckling i den danska verksamheten som observerats under tidigare kvartal fortsatte under andra kvartalet. Den justerade EBITA-marginalen förbättrades med 3 procentenheter för andra kvartalet jämfört med föregående år och 4 procentenheter hittills i år, vilket bekräftar att Danmark är på rätt spår även om marginalen fortfarande ligger under koncerngenomsnittet.

Sverige redovisade ett svagare andra kvartal med en justerad EBITA-marginal på 10 procent, främst på grund av en ojämn utnyttjandegrad mellan olika lokalavdelningar och en något lägre aktivitetsnivå främst i Stockholmsområdet. I Norge,
Tyskland och Sverige har vi sett hög efterfrågan inom vissa lokalavdelningar. Denna utveckling har lett till extra övertid och högre användning av underentreprenörer. Samtidigt har vi sett en lägre efterfrågan inom andra lokalavdelningar och det har lett till ett lägre utnyttjande av personal och utrustning. Kombinerat har detta påverkat marginalerna negativt.

Vår vision förblir tydlig och uppnåelig: Vi vill bli marknadsledaren inom underhåll av infrastruktur under mark i Europa. Vi kommer att fortsätta att stärka vår position både genom förvärv och organisk tillväxt för att till fullo leva upp till löftet till våra kunder: ”Vi hjälper alltid!”.

Vi har en tydlig, beprövad och konsekvent förvärvsstrategi, och har genomfört 43 förvärv sedan 2015. Vi är verksamma på den europeiska UIM-marknaden, med en total adresserbar marknad på mer än 140 miljarder NOK och har en tydlig ledande position i norra Europa, en marknad värderad till 36 miljarder NOK.
Jag tillträdde som tillförordnad VD och koncernchef den 1 augusti. De senaste sex åren har jag samarbetat nära med styrelsen och tidligare VD om strategin och utvecklingen av Norva24. Vi kommer att fortsätta följa samma väg, så verksamheten blir i stor utsträckning oförändrad.

Som vi meddelade före sommaren kommer Henrik Norrbom att tillträda som koncernens VD och koncernchef den 18 september. Vi är mycket glada över att räkna in Henrik i Norva24s team. Henrik har mycket värdefulla erfarenheter och specialistkunskap i ledarskap i geografiskt spridda och decentraliserade organisationer, har haft ledande befattningar i verksamheter i Norden och Europa och har arbetat med integration vid olika förvärv samt har även byggt upp starka internationella och kundfokuserade kulturer. Han har en god meritlista från flera ledande befattningar inom olika branscher.
Vi välkomnar än en gång Henrik till teamet.
Jag vill också ta tillfället i akt och tacka Henrik Damgaard för hans tid på Norva24 och önska honom allt gott i hans nya tjänst.

Stein Yndestad
Tillförordnad VD och koncernchef

”Vi ser tillbaka på ett kvartal med en stark intäktstillväxt på 31 procent och ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten. Den organiska tillväxten var svagare under kvartalet på grund av återhämtningen efter covid-19 förra året.”