Begrepet «farlig avfall» kan virke skremmende, men selskaper som tar seg av innsamling og foredling av nettopp farlig avfall er i høyeste grad miljøbedrifter. Det ble sterkt understreket av en rekke forelesere under årets Farlig avfall-konferanse i Oslo. Norva24 er blant aktørene som har et tett samarbeid med Renor AS.

Bildet: Godt samarbeid mellom to aktive miljøbedrifter, understreker (fra høyre) markedssjefene Øystein Ulsnæs i Norva24, Morten Vinnstad i Renor AS og fagleder for farlig avfall i Norva24, Rune Trondsen.

Renor er en stor og viktig aktør, der hovedvirksomheten er mottak av nettopp farlig avfall. Høyt kvalifiserte medarbeidere, trygg og sikker håndtering av farlig avfall, og ikke minst en unik prosess som gjenvinner energien fra avfallet er det som kjennetegner Renor. Derfor er Renor en viktig partner for oss. Renor står for kvalitet og trygghet, og dette selskapet har en ekspertise som vi også drar nytte av. Dette er et vinn-vinn forhold som vi setter stor pris på,understreker markedsansvarlig Øystein Ulsnæs i Norva24.

Kollega i Renor AS, Morten Vinnstad, kvitterer med å si at Norva24 er en meget profesjonell samarbeidspartner, som tar håndteringen av farlig avfall på høyeste alvor. Renor er avhengig av den mengden Norva24 kan levere med sitt anlegg og sin bilpark av spesialbiler. Vi setter ekstra pris på at Norva24 har kapasitet til å stille på kort varsel.

Norva24 har en rammeavtale med Heidelberggruppen, som Renor er en del av. HeidelbergCement Group som er verdens største produsent av tilslag, og en betydelig aktør innen sement og ferdigbetong. Vi er avhengig av Renor for levering av en del av våre fraksjoner, og vi spesielt gjennom vår lokasjon Sørmiljø i Agder har vi opparbeidet et tett og godt samarbeid, forteller Ulsnæs.

Renors konsept for behandling av farlig avfall, er av myndighetene klassifisert som gjenvinning. Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.

-Vi tar i mot farlig avfall fra en rekke innsamlere og lager det om til et brensel som benyttes av Norcem i stedet for kull og olje. Den energien vi produserer erstatter i dag om lag 70 prosent av det vi tidligere måtte benytte av fossilt brensel. Derfor mener vi dette er et av Norges beste miljøprosjekter, blant annet gjennom vår høye bioandel. Dermed reduserer vi også CO² fabrikken. Dersom det også blir etablert et CO²-fangstanlegg i Brevik vil vi være med å danne hele kjeden. Vårt mål er å levere CO²-nøytral betong innen 2030, og det er noe bygg- og anleggsindustrien har behov for for å ta sin del av klimamålene, mener Vinnstad.

Det er en stor misforståelse at selskaper som Renor eller Norva24 er de som produserer det farlige avfallet. Sannheten er at vi er med å fjerne 1,3 millioner tonn farlig avfall hvert eneste år fra kretsløpet. Renor alene tok i fjor imot 60.000 tonn organisk avfall fra norske husholdninger og norsk industri. Vi har en utfordring med vårt omdømme, og det har vært mye diskusjon rundt etableringen av et deponi i Brevik. Det er helt avgjørende at det blir etablert et nytt deponi, men utfordringen er at ingen vil ha det i sitt nærmiljø. Et sted må det imidlertid ligge. Vi må håndtere vårt eget avfall og ikke eksportere det ut av landet og la andre ta ansvar, slik vi nå har gjort i mange år, mener Vinnstad.

Det er viktig for Renor at selskapets aktivitet ikke er til skade for nærmiljøet. Derfor har Renor bygget opp en beredskap internt som kan settes inn om man får uønskede hendelser ved anleggene i Aurskog eller Brevik. Renors beredskapsorganisasjon trener jevnlig på forskjellige scenarioer, slik at man er forberedt om noe uventet skulle oppstå.  Anleggene er også utstyrt med passive systemer for bekjempelse av brann, eksplosjon eller større lekkasjer.

Renors anlegg har analyseprogrammer der det gjennomføres både kontinuerlig og stikkprøvekontroller av både luft, vann og sedimenter rundt bedriften for å kunne dokumentere at man ikke har utslipp over tillatte grenseverdier gitt i tillatelser fra myndighetene.

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, plikter du å levere avfallet hvert år. Renor er godkjent mottaker av farlig avfall, og vårt konsept for behandling av farlig avfall er av myndighetene klassifisert som gjenvinning.
Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.
Mottaksapparatet til Renor er landsdekkende, i egen regi eller i samarbeid med selskaper som blant annet Norva24.