Brønntrykking er en metode vi bruker for å øke tilsig i borebrønner. Vi har lang erfaring på dette spesialfeltet, og kan vise til svært gode resultater når vi lar ”vann finne vann». Vi utfører også rensing og desinfisering av brønner, samt demontering og montering av pumper.

Brønntrykking for mer og bedre vann

Mange års bruk fører ofte slam og sedimenter inn i boringen, og reduserer tilsig og vannkvalitet. Med vann som verktøy utfører vi trykking av borebrønner for å øke kapasitet og tilsig. Vi presser vann med høyt trykk ned i boringen, og åpner tilførelsen av vann gjennom sprekker eller såkalte slipper i fjellet.

Når benyttes brønntrykking?

Metoden benyttes på nye brønner som gir for lite vann etter boring, men også på eldre brønner hvor tilsiget gradvis har blitt redusert gjennom tilstopping av brønnens tilførselsveier. Dette påvirker vannets kvalitet negativt. Da er trykking og rengjøring av borehullet en god investering. Vannkvalitet og tilsig blir langt bedre.

Ved hjelp av høyt vanntrykk gir fjellet etter og vi sprenger opp porer. Vannet søker vannårer i fjellet og øker dermed tilsiget av vann inn til borehullet.

Spyling med spesialdyser benyttes for å rense/fjerne slam og sedimenter i både fjell og løsmassebrønner. Er brønnen forurenset, tilsetter vi klor i spylevannet for desinfisering. Vi utfører også rens av tilførsel og pumpeledninger med gjennomspyling av renseplugger.

For demontering/montering av pumper medbringer vi utstyr som gjør dette maskinelt og hygienisk.

Prinsippet for brønntrykking er det samme for energibrønner som for drikkevannsbrønner.

Hva er en energibrønn?

En energibrønn med tilhørende rørsystem har en levetid på mer enn 100 år. Den blir derfor en betydningsfull investering for boligens økonomi for svært lang tid framover.

Flere generasjoners varmepumper vil kunne utnytte èn og samme energibrønn. Selv om brønnetableringen er utført profesjonelt vil også denne ha behov for «service» som følge av mange års bruk.

Brønntrykking versus ny brønn?

Vi gir ingen vanngaranti, men all erfaring tilsier at det lønner seg å forsøke med brønntrykking framfor å investere i et nytt hull. På bakgrunn av de opplysninger vi får om grunnforhold og kvalitet på vannet kan vi med stor sikkerhet opplyse om det vil være fornuftig å investere i brønntrykking framfor å bore en ny brønn.

 

Send forespørsel: