Bedrift eller virksomhet med farlig avfall? Det må deklareres før levering. Her ser du hvordan det gjøres riktig i henhold til regelverket – og hvordan Norva24 kan hjelpe.

Alle avfallsprodusenter og -mottakere er pliktige å deklarere farlig avfall. Elektronisk deklarering av farlig avfall ble innført i 2016, og er pålagt alle virksomheter som leverer og tar imot slikt avfall.

Husholdninger og privatpersoner trenger ikke deklarere avfallet, men skal opplyse om innholdet i det. Enten ved egen levering til kommunale innsamlingsordninger, eller til operatøren der Norva24 bistår privatpersoner med innhenting og levering. I sistnevnte tilfelle er Norva24 den profesjonelle parten, og deklarerer avfallet ved levering til godkjent mottak.

Hvem skal deklarere farlig avfall?

Plikten til elektronisk deklarering ligger altså på alle virksomheter, uansett type og størrelse.

Et lite bilverksted som leverer spillolje et par ganger i året har akkurat den samme plikten til deklarering som en stor industribedrift som leverer farlig avfall daglig eller ukentlig.

Hva skal deklareres?

Alt avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt skal deklareres. Akkurat hva som er farlig avfall er ikke alltid like lett å avgjøre, og mange er usikre på hvilken avfallskode som skal benyttes. Utgangspunktet er Avfallsforskriftens kapittel 11, som definerer hva som er farlig avfall. I et vedlegg til forskriften finner du en oversikt over forskjellige avfallstyper. Denne listen er også kjent som den europeiske avfallslisten (EAL).

Miljødirektoratet har også utarbeidet en egen veileder som kan være til hjelp til å avgjøre i tvilstilfeller. I tillegg til Avfallsforskriften setter ADR-forskriften viktige rammer for transport av farlig avfall som også er definert som farlig gods.

Vær oppmerksom på at en bedrift kan omfattes av flere regelverk enn Avfallsforskriften. Dette har bedriften selv ansvar for å være kjent med.

Hvorfor skal farlig avfall deklareres?

Fordi det er – eller kan være – farlig. Slikt avfall kan forårsake skader på mennesker, dyr eller miljø. Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det.

Hvordan skal det deklareres?

Her er vi ved det kanskje mest interessante spørsmålet. Alle virksomheter som produserer farlig avfall eller radioaktivt avfall, har en rekke plikter:

 • Deklarere avfallet elektronisk før det leveres
 • Avfallet skal deklareres av eller på vegne av bedriften som leverer
 • Merke emballasjen tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer
 • Påse at deklarasjonsskjemaet følger transporten
 • Levere det til godkjent avfallsmottak

Avfallsdeklarering.no er nettstedet der deklareringen foregår. Tjenesten tilhører Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Alle virksomheter i landet har tilgang til systemet, der daglig leder kan opprette brukere for virksomheten.

Deklarering innebærer at du må gi nødvendige opplysninger om avfallet, slik at det blir forsvarlig håndtert videre. Opplysningene skal inneholde informasjon om:

 • Hvem (hvilken virksomhet) som har produsert avfallet
 • Hvor avfallet har oppstått
 • Hvilket avfallsmottak som skal motta avfallet
 • Type avfall, samt mengde
 • Avfallets egenskaper
 • Transportklassifisering

Det er viktig at avfallet deklareres av – eller på vegne av – bedriften som har produsert det. Da inngår det i den riktige virksomhetens avfallsregnskap.

Kunnskap om farlig avfall

Det er fullt mulig å utføre avfallsdeklarering uten særskilt kurs eller noen særskilt kompetanse. Det elektroniske deklareringsskjemaet er lagt opp slik at man blir bedt om å fylle ut alle nødvendig opplysninger.

Men dette er et landskap det er atskillig enklere å navigere i for de som har riktig kunnskap. Grunnkurs i farlig avfall er ett eksempel på kurs som gir nødvendig basiskunnskap på området. Større industribedrifter har ofte egne medarbeidere med kurs og kompetanse tilpasset bedriftens avfallsbehov, og som utfører deklarering for bedriften.

Norva24 hjelper med farlig avfall

Norva24s mange avdelinger bistår daglig kunder med transport og innlevering av farlig avfall. Vi henter hos større bedrifter som gjør sin egen deklarering, og leverer til godkjent mottak.

Hos mindre bedrifter som mangler kunnskap bistår vi med transport, og vi deklarerer avfallet på vegne av kunden gjennom en fullmakt som innhentes elektronisk i avfallsdeklarering.no.

I alle tilfeller er det viktig at riktig deklarering er utført før avfallet lastes på bil og kjøres til mottak.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til deklarering, transport og innlevering av farlig avfall? Ta kontakt med din lokale avdeling av Norva24.

Send Forespørsel