Hvorfor: Farlig avfall skal til godkjent avfallsanlegg

Utstyr: ADR-godkjent tankbil

Kapasitet: 2–3 kammer på tankbilen. Min. 10 m3

Masser som er oljeforurenset eller på andre måter er farlig, må transporteres bort og håndteres på godkjente behandlingsanlegg.

Slam, jord, grus og annet avfall som inneholder oljerester og andre miljøskadelige stoffer, betegnes i mange tilfeller som farlig avfall. Derfor må ikke slikt avfall komme på avveie. Norva24 har både mottak for å ta imot farlig avfall, og behandlingsanlegg for oljeforurensede masser. Her må vi forholde oss til svært strenge miljøkrav.

Miljødirektoratet er tydelig på at behandlingsanleggene for forurensede masser må følge opp de strenge miljøkravene i Norge. Det betyr at vi som har slike anlegg skal ha full oversikt over risikoen ved behandling av avfallet og vi må ha gode rutiner for å drive et anlegg på en miljømessig sikker måte.

Strenge krav

Miljødirektoratet har de siste årene skjerpet kravene til anleggene som behandler farlig avfall. Det gjelder krav til lagring, kompetanse, økonomisk sikkerhet for avfallet og krav til at negativ verdi av lagret farlig avfall skal inn i virksomhetenes økonomiske regnskap. Kravene til økonomisk sikkerhet skal sikre at de kan dekke kostnadene for å behandle avfallet.

Jevnlige kontroller

Miljødirektoratet har trappet opp kontrollen med alle ledd i verdikjeden med farlig avfall, både i virksomheter hvor avfallet oppstår, hos de som samler inn og ved behandlingsanleggene.

Behandlingsanleggene håndterer mange typer farlig avfall. Dette må behandles miljømessig forsvarlig slik at ulike miljøgifter ikke spres til miljøet. Farlig avfall kan også være helse- og brannfarlig.

Slik gjør vi det

Ute hos kunden suges det farlige avfallet opp i lukkede kamre i en av våre tankbiler. Deretter transporteres det forsvarlig til mottaks- og behandlingsanleggene, hvor det er gode rutiner for videre håndtering.

På behandlingsanlegget tilsettes det oljeforurensede avfallet ulike naturlige stoffer, som for eksempel hestemøkk, og gjennomgår deretter en biologisk komposteringsprosess som fjerner olje og annen forurensing fra massene.

Norva24 har egne kjemiingeniører som følger opp prosessen, og tar prøver med jordspyd og annet egnet utstyr. Prøvene analyseres deretter ved et akkreditert laboratorium. Avfallet håndteres slik at ikke skadelige stoffer og gifter spres i miljøet. Så mye avfall som mulig gjenvinnes, resten blir deponert eller destruert.

Eksempel:

Som eksempel kan vi nevne et oppryddingsprosjekt. Det kan generere gravemasser som krever ulik håndtering: Det vil dreie seg om masser som skal til godkjent deponi eller behandlingsanlegg for forurensede masser. Det kan være masser som skal gjenbrukes på tiltaksområdet. Det kan også være masser som kan disponeres uavhengig av bestemmelser i forurensningsloven, altså rene masser.

Før gravearbeidene settes i gang skal området være tilstrekkelig undersøkt og det må dessuten utarbeides en en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal blant annet beskrive hvordan gravemassene håndteres. Oppgravde masser skal sorteres etter forurensningstilstand på en slik måte at forurensningen i massene ikke fortynnes.

Dokumentert rene masser kan disponeres relativt fritt, så lenge disponeringen er i tråd med annet gjeldende regelverk. Forurensede overskuddsmasser som ikke skal gjenbrukes på tiltaksområdet, anses som avfall, og skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og gir tillatelser til drift av deponier og har oversikt over de ulike deponier og behandlingsanlegg. Miljødirektoratet er myndighet for deponier for farlig avfall, og har oversikt over disse.

Hvorfor: Farlig avfall skal til godkjent avfallsanlegg

Utstyr: ADR-godkjent tankbil

Kapasitet: 2–3 kammer på tankbilen. Min. 10 m3

Send Forespørsel