I Sløvåg i Gulen kommune på Vestlandet ligger Norva24 sitt miljøanlegg for kompostering. Her omdannes våtorganisk slam til flott kompostjord for park- og hageanlegg.

Hver dag ruller store vogntog med slam inn portene, og etter en møysommelig komposteringsprosess, kan vi frakte containerlass med ny og næringsrik kompostjord ut de samme portene. Dette er en av våre grønne tjenester, og et viktig arbeid for både miljøet og for samfunnets infrastruktur.

Bestill tømming av våtorganisk slam
Alle Norva24s avdelinger tilbyr innhenting og innlevering av slam, og kan hjelpe til med avfallshåndtering på en trygg og ansvarlig måte. På Østlandet fraktes avfallet til kommunale renseanlegg, mens det på Vestlandet blir sendt til miljøanlegget i Sløvåg. Der komposteres slammet slik at det innlemmes i et grønt kretsløp og blir til en bærekraftig ressurs – 100 % resirkulert. For å lage kompostjord trenger vi slam, så lever slammet ditt til oss og gjør din avfallshåndtering grønnere.

Bestill tømming av slam ved å kontakte din nærmeste Norva24 – avdeling.

Vi hjelper deg med alt – hele veien
Vi tar ansvar for hele prosessen fra avfallshåndtering til ferdig kompostjord, og sørger for at alle miljø- og sikkerhetskrav overholdes. Vår styrke ligger i at vi har utstyr og anlegg som gjør det enkelt for kundene våre å bli kvitt avfallet sitt. Vi tar hånd om hele prosessen med innsamling, transport og behandling av slammet fra kundens septiktanker og renseanlegg.

Kjøp kompostjord
Kompostjorden fra miljøanlegget vårt er kompakt og hundre prosent steinfri, perfekt for både hager og parkanlegg. Den selges som jordblandingene Hage-Mix® og Park-Mix®. Vi selger kompostjorden typisk videre til entreprenører, kommuner og større bedrifter. Den er høyt etterspurt over hele Vestlandet, men vi leverer til hele Norge. Jorden leveres i med båt, lastebil med grabb eller selvhenting. Privatpersoner kan kjøpe Hage-Mix og Park-Mix via våre samarbeidspartnere.

Gå til kjøp av kompostjordFordeler med kompostering av våtorganisk slam

  1. Reduserer avfallsmengden: Kompostering av slam reduserer mengden avfall som ender opp på deponier. Dette er viktig fordi deponier tar opp store mengder plass og kan forurense jordsmonnet og grunnvannet.
  2. Gjenbruk av næringsstoffer: Slam inneholder næringsstoffer som nitrogen, fosfor og kalium, som er viktige for plantenes vekst. Kompostering av slam gjør det mulig å gjenbruke disse næringsstoffene i jord- og hagebruket.
  3. Reduserer klimagassutslipp: Hvis slam ikke komposteres, kan det frigi metangass når det brytes ned på deponier. Metan er en potent drivhusgass som er skadelig for miljøet. Ved å kompostere slam, kan man redusere utslippene av metan og dermed bidra til å begrense klimaendringene.
  4. Fremmer bærekraftig ressursbruk: Kompostering av slam bidrar til å fremme bærekraftig ressursbruk ved å gjenbruke næringsstoffer og redusere behovet for kunstgjødsel. Dette kan bidra til å redusere den negative miljøpåvirkningen fra landbruket.

 Slik fungerer kompostering
Kompostering bidrar til å redusere mengden avfall som går til deponi, og gir en verdifull ressurs tilbake til naturen i form av fruktbar og næringsrik jord. Prosessen går ut på å sørge for at slammet tilføres oksygen, fuktighet og riktig temperatur, samtidig som det vendes jevnlig for å sikre at alle delene blir jevnt behandlet. Mikroorganismene som finnes naturlig i avfallet bryter ned de organiske materialene og omdanner dem til næringsrik jord. Prosessen foregår i tre steg:


1. Nedbryting av organisk stoff
Avvannet slam blandes med strukturmateriale som bark, kvist og hageavfall, legges i ranker innendørs og blandes med jevne mellomrom. Når det er nok lufttilgang i rankene vil aerobe bakterier starte nedbrytingen av organisk stoff. Denne aerobe prosessen genererer varme. Rankene må vendes et par ganger i uken for å oppnå en stabil temperatur.

2. Etterkomposteringsprosess
Når den innvendige prosessen er ferdig, flyttes rankene utendørs. Der legges de i stor-ranker, som blir snudd hver måned over en periode på seks måneder.

3. Jordproduksjon
Komposten har nå skrumpet inn til rundt halvparten av det opprinnelige volumet. Temperaturen måles to ganger per uke, og resultatene logges i anleggets internkontrollsystem. Ferdig kompost blir tilsatt spesialsand og lokal myrjord, og forvandles etter et års tid til flott kompostjord. Mattilsynet og Statsforvalteren fører jevnlig kontroll med miljøanlegget. I tillegg har vi i Norva24 strenge krav til interne prosedyrer.

 Et bærekraftig kretsløp
Vi ønsker å gjøre vår drift så grønn som mulig, og miljøarbeidet er en viktig del av hverdagen vår. Vi er stolte av å kunne tilby kompostering som en trygg og bærekraftig løsning for håndtering av slam og septik. Komposteringstjenesten vår inngår i et bærekraftig kretsløp der avfall gjenbrukes og får nytt liv. Kompostering foregår helt naturlig, uten behov for tilført energi og varmekilder.

Mobil avvanning
Store deler av slammet vi henter inn, hentes av septikbiler med avvanningsteknologi, såkalt mobil avvanning. Ved mobil avvanning siles vannet ut fra slammet. Denne prosessen reduserer vannmengden som transporteres med om lag 90 % sammenlignet med konvensjonell slamtransport uten avvanning. Mobil avvanning kan gi en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, dersom arbeidet utføres forskriftsmessig av seriøse aktører. Det sparer mye kjøretid, reduserer drivstofforbruk og belastning på veinettet. Det gir også mindre belastning på renseanlegg i områder med begrenset kapasitet.

 

Les mer om mobil avvanning

 

Send Forespørsel