Tømming av slam er en viktig del av våre tjenester, der vi i tillegg til ordinær slamtømming tilbyr mobil avvanning. Mobil avvanning kan gi en betydelig økonomisk og miljømessig gevinst, dersom arbeidet utføres forskriftsmessig av seriøse aktører.

Hva er mobil avvanning?
Ved mobil avvanning siles vannet ut fra slammet. Kun 20% tørrstoff blir igjen, dette transporteres til mottak. Dermed reduseres vannmengden som skal transporteres med om lag 90%.

Rapport 226/2017 «Tømming av slam» utgitt av Norsk Vann, konkluderer med at rejektvann fra mobilavvanning generelt ikke er mer skadelig for helse og miljø enn utslippene fra sentrale renseanlegg. Forutsetningen er at dette utføres forskriftsmessig av profesjonelle aktører.

Metoden ble innført i Norge på midten av 1980-tallet. Rundt halvparten av alle landets kommuner benytter seg i dag av mobil avvanningsteknologi.

Økonomisk og miljømessig gevinst
I områder med spredt bebyggelse er det spesielt viktig og fornuftig å benytte mobil avvanning for slamtømming. Men også i mer sentrale og tettbebygde områder vil mobil avvanning være fordelaktig, da det blir betraktelig mindre tungtrafikk og belastning på veinettet.

Fordeler ved mobil avvanning:

  • Sparer mye kjøretid ved at vannmengden reduseres med ca. 90%.
  • Redusert drivstoff-forbruk, støyutslipp og belastning på veinettet.
  • Gir mindre belastning på renseanlegg i områder med begrenset kapasitet.


Kompetanse og erfaring for riktig utførelse
Norva24 legger stor vekt på solid opplæring av alle våre medarbeidere som skal utføre slamtømming. Innholdet av polymer i rejektvannet kan nemlig i stor grad avhenge av operatørens kompetanse og rutiner i prosessen. God opplæring, moderne utstyr og klare prosedyrer, reduserer risikoen for forhøyede verdier av polynomer i rejektvannet som tilbakeføres.

For å sikre god kvalitet på utførelse av oppdraget, er det også viktig med gode bestillingsrutiner. Vi anbefaler alle aktører i bransjen å lese rapporten fra Norsk Vann. Der finner du gode anbefalinger på hvilke krav du bør stille til entreprenøren som skal utføre slamtømmingen.

Vi har lang erfaring med slamtømming og mobil avvanning. Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt for en uforpliktende prat.

Send Forespørsel