Tankanlegget: Godkjent refusjonsanlegg for spillolje. Kapasitet på ca 700 m3

Refusjonsberettiget spillolje: Krav til flammepunkt (> 70° C), organisk klor (< 500 ppm) og svovelinnhold (< 0,6 %).

Utstyr: ADR-godkjent, treakslet tankbil.

Kapasitet: 2–3 kammer på tankbilen. Min. 10 m3, inntil 30 m3 med tankbilhenger.

Brukte oljeprodukter som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelige formål, gir penger tilbake i kassa hvis det leveres til godkjente mottak. Refusjonsordningen for spillolje skal forhindre at helse- og miljøfarlige stoffer spres i naturen.

Norva24 har flere slike mottak rundt om i landet som du kan levere til. Du får betalt for spilloljen du leverer, samtidig som du tar miljøhensyn.

Farlig avfall

Spillolje, som for eksempel motorolje, hydraulikkolje og varmeoverføringsolje, kategoriseres som farlig avfall. Norva24 har eget tankanlegg og utstyr på sine tankbiler som sørger for at slikt avfall hentes og behandles på lovlig og forsvarlig måte.

Først suges spilloljen opp fra verksteder eller tanker og inn på tankbilen. Deretter transporteres det til vårt tankanlegg. Tankanlegget er et godkjent refusjonsanlegg for spillolje. I tillegg er anlegget tilrettelagt for å samle inn oljeforurenset vann, forurenset drivstoff og andre oljeprodukter som kan ødelegge naturen.

Refusjonsberettiget

Refusjonsordningen for spillolje er en statlig tilskuddsordning som skal bidra til å øke mengden spillolje som samles inn og behandles miljømessig forsvarlig. Vilkårene er detaljerte, og gjelder både hvem som har rett til å søke refusjon, hvilke oljer som kan motta refusjon og hvordan oljen skal være behandlet. I tillegg stilles det krav til dokumentasjon.

Miljødirektoratet har utarbeidet et detaljert skjema som skal benyttes ved søknad om refusjon. Norva24 følger denne avfallsdeklareringen i sitt daglige arbeid.

For at refusjonsordningen skal fungere korrekt, er det utarbeidet statlige retningslinjer med en rekke krav til den innleverte oljen. Den skal ikke være iblandet annet avfall, og spilloljen skal ikke være forurenset på annet vis. Mengde oppgis i liter. Refusjon betales ut når avfallet er kontrollert og samlet inn til Norva24 sitt tankanlegg.

Ved tankanlegget pumpes spilloljen ut av tankbilen og grovfiltreres. Deretter lagres oljen på en egen kalibrert måletank, før det tas ut en prøve som sendes til analyse.

Godkjent olje sendes videre til forbrenning eller energigjenvinning. Også oljeholdig, fast avfall gjenbrukes til energi.

Du kan lese mer om refusjonsordningen for spillolje her.

Tankanlegget: Godkjent refusjonsanlegg for spillolje. Kapasitet på ca 700 m3

Refusjonsberettiget spillolje: Krav til flammepunkt (> 70° C), organisk klor (< 500 ppm) og svovelinnhold (< 0,6 %).

Utstyr: ADR-godkjent, treakslet tankbil.

Kapasitet: 2–3 kammer på tankbilen. Min. 10 m3, inntil 30 m3 med tankbilhenger.

Send Forespørsel