Tankrensintervall: Dieseltanker ca. hvert andre år. Bensintanker noe sjeldnere.

Hvorfor: Uren tank forringer drivstoffkvaliteten.

Tidsbruk: 0,5–1 dag

Utstyr: ADR-godkjent tankbil.

Kapasitet bil: Tre kammer. Totalt 10 kubikk.

Kapasitet bil med henger: Tre kammer. Totalt 27 m3

Bilstørrelse: 12 m lang, 4 m høy

Norva24 har mer enn 30 års erfaring og kompetanse innen tankvask av fartøy og rigg. Vi skal levere tankrengjøring etter beste praksis og har de nødvendige godkjenninger som kreves for å utføre arbeidet. Norva24 gjennomfører tankvask på en profesjonell måte, som ivaretar både miljøet og sikkerheten.

Vi kan utføre tankvask ved de fleste lokasjoner langs Norskekysten, vi mobiliserer oppsugingsbiler og personell ved behov også nordover kysten. Vårt personell skal være forhåndskurset for arbeid på de fleste baser og kaianlegg, og vi stiller ad-hoc for små og store tankvask prosjekt. Vi stiller med nødvendig utstyr og personell for å levere til avtalt tid, med mål om å redusere liggetid for fartøyet.

Vi rengjør med metode tilpasset tanken som skal klargjøres, og benytter både automatiske robotsystem uten personell entring og med manuell rengjøring der det kreves. Selskapets personell er trent på gassmåling, sikring med fallsele, stillas og entring. Våre innarbeidede arbeidsmetoder og barrierer sikrer trygge operasjoner som er forankret i sikker jobb analyse og de til enhver tid nødvendige risikovurderinger. Vi tar med kundens behov for dokumentasjon og sikringsarbeid i våre rutiner.

Vi avtaler nedstrømsløsninger for oljeholdig avfall og vaskevann til godkjente mottak, og transporterer avfall til behandling med ADR-transport der det er krav om.

Rengjøring av og kontroll av skips- og riggtanker

Vi rengjør årlig over 1000 skipstanker på offshore supplybåter og utfører følgende tjenester:

 • Gassmåling
 • Utsteding av entringstillatelser og arbeidssertifikater
 • Tømming og rengjøring av bulktanker på skip
 • Tørrbulk og våtmasse
 • Alle typer bulktanker for transport av oljeholdig avfall, mud, sement, barryte, brine og andre kjemikalietanker.
 • Dieseltanker og bensintanker, tungolje og cruidoil.
 • Nedvask av rør, tank og kjettingkasser på rigg
 • Spyling av røranlegg med dyse og rørinspeksjon med dokumentasjon.
 • Tykkhetsmåling
 • Mudskipper og iso-tanker, mobil containervasker.

Rengjøring av og kontroll av tanker ved landanlegg

 • Rengjøringskontrakt av tanker på landanlegg Mongstad
 • Tømming av mudbassenger
 • Tømming og nedvask av landbaserte tankanlegg
 • Rengjøring av prosessanlegg og industrihaller

Drivstofftanker

Alle lagertanker for drivstoff bør rengjøres regelmessig. Man kan risikere dieseldyr, slam, vann og bakterier i tanken, som reduserer kvaliteten på drivstoffet. Regelmessig rengjøring vil sikre god kvalitet på drivstoffet.

Tankvask er risikofullt, det tar vi på alvor

Vårt personell skal ikke utsettes for unødig risiko ved tankvaskoperasjoner. Derfor har vi innarbeidet omfattende rutiner for sikkerhet rundt våre operasjoner. Vi bruker alltid nødvendig verneutstyr, som åndedrettsvern, pusteluft, hørselsvern, briller, googles og kjemikaliebestandige klær. Tankvask operasjonen består av flere steg og vårt personell er kurset for nødvendige operasjoner med gassmåling, entring, bruk av pusteluft og nødvendig arbeid i tank, stillasbygging, arbeid i sele og sikring av utstyr. Tanken skal alltid være gassfri før vi entrer. Nødvendig tømming og utlufting gjøres alltid før entring.

Tilstandskontroll

I forbindelse med tankvask kan det også utføres en tilstandskontroll av tanken. Blir tanken godkjent, utstedes det gjerne godkjenninger som varer i  3 – 30 år. Noen bedrifter har interne krav til 2 års kontroll. Eieren av tanken er ansvarlig for at tanken er godkjent.

Lokasjoner for tankvask

Vi vil kunne mobilisere til de fleste kaier og havneanlegg langs Norskekysten. Vi har personell og utstyr langs kysten på våre ulike lokasjoner.
Snarlig mobilisering: Kristiansand (alle havner fra Risør til Flekkefjord), Bergen, Mongstad, Sløvåg, Gulen, Førde, Florø, Haugesund, Stavanger, Stord, Molde, Ålesund, Kristiansund.
Mobilisering generelt gjøres også på kysten av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Norva24 skal utføre våre tjenester for å innfri oppdragsgivers krav og forventninger. Vi planlegger oppdraget sammen med oppdragsgiver for effektiv og trygg gjennomføring.

Tankrensintervall: Dieseltanker ca. hvert andre år. Bensintanker noe sjeldnere.

Hvorfor: Uren tank forringer drivstoffkvaliteten.

Tidsbruk: 0,5–1 dag

Utstyr: ADR-godkjent tankbil.

Kapasitet bil: Tre kammer. Totalt 10 kubikk.

Kapasitet bil med henger: Tre kammer. Totalt 27 m3

Bilstørrelse: 12 m lang, 4 m høy

Send Forespørsel