Elektronisk datalogging (Testboy)

NS-EN1610

Tester med 0,1 bar overtrykk

Testlengde: Ingen begrensing

Det skal ikke være lekkasje i nyanlegg. Men for at du skal være helt sikker, er du lurt å foreta en inspeksjon og et lekkasjesøk i anlegget, en såkalt tetthetskontroll. Som huseier er du i følge forurensningsloven ansvarlig for å forhindre kloakklekkasjer. Det aksepteres ikke at kloakk renner ut i naturen.

Hva er en tetthetskontroll?

For å forsikre seg om at nylagte eller eksisterende ledninger ikke har skjulte lekkasjer, er det vanlig å få gjennomført tetthetskontroll. Med moderne utstyr utfører vi tetthetskontrollen raskt og effekt.

En tetthetskontroll går ut på å gjøre en måling hvor vi tetter et rør i begge ender og tilfører et bestemt trykk med luft eller vann. Faller trykket, er det tegn på lekkasje. Forblir det stabilt, er alt i orden.

Før selve tetthetskontrollen starter, blir ledningsnettet kontrollert med et rørinspeksjonskamera. Denne kontrollen avdekker synlige brudd på et betongrør eller eventuelt en sprekk i et PVC-rør. Det er også viktig å få en oversikt over hvor mange avgreninger som befinner seg på det aktuelle strekket. Det er ofte flere lekkasjer i private stikkledninger, og disse lekkasjene blir også avdekket gjennom en rørinspeksjon.

Hvordan utføres en tetthetskontroll?

For at tetthetskontrollen skal vise godkjente resultater, er det en del krav til målingen som må tilfredsstilles.

  • Tetthetskontrollen utføres ved hjelp av tetteballer som settes ned i kummene, på hver sin side av strekningen som skal tetthetsprøves.
  • Deretter føres det 0,1 bar lufttrykk inn i ledningen via en av tetteballene med gjennomløp. En datamaskin som er koblet til tetteballene, registrerer og logger trykket i ledningen over hele testperioden.
    • Trykktestingen skal holde over 0,1 bar i først 5 minutter, så 3 minutter til. Dersom målingen viser dette, viser tetthetskontrollen godkjente resultater.
    • Faller trykket mer enn 15 millibar (mbar) er det tegn på lekkasje i ledningen. Da må man søke etter lekkasje og utbedre der feilen ligger.
    • Tidene som er angitt her avhenger av dimensjon og lengde på rørene.

Det kan være farlig å jobbe med trykk, derfor har alle våre ansatte høy kompetanse og mye erfaring med dette. Vi er nøye og forsiktige, både av sikkerhetsmessige grunner, men også fordi det er viktig for oss å gjøre en god og grundig jobb.

Loggføring av målingen

Under tetthetskontrollen loggfører datamaskinen løpende resultatet av trykkmålingen. Kunden vil få resultatet av tetthetsmålingen som en egen rapport når jobben er ferdig.

Hvor utfører vi tetthetskontroll?

Hovedtyngden av tetthetskontrollene vi utfører er på nyanlegg for spillvann, både på oppdrag fra kommuner og entreprenører.

Elektronisk datalogging (Testboy)

NS-EN1610

Tester med 0,1 bar overtrykk

Testlengde: Ingen begrensing

Send Forespørsel