Slangelengde: Standard 50 m. Kan forlenges.

Tankkapasitet på bil: 1,5–12 m3

Tankkapasitet henger: 20 m3

Spylemuligheter: På alle tømmebiler.

Sandfang skal i hovedsak beskytte avløpsledninger som tilføres overvann fra veier og gater mot tilslamming og tilstopping. Overvann og vaskevann renner ned i kummer og sandfang. Tømming av sandfang må derfor gjøres jevnlig for å unngå oversvømmelser og skade på rør.

Kummer og rister finner du overalt, – i gater, boligområder, på bensinstasjoner eller vaskehaller. Når grus og sand renner inn i sandfanget, samler massene seg i bunnen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet.

Hvorfor er det viktig å tømme sandfang?  

  • Sandfang hindrer skader i ledningsnettet. Manglende tømming kan føre til tette rør, som igjen krever spyling for å åpne rørene. Kostandene flyttes dermed bare fra tømming av sandfang til spyling av tette rør.
  • Et fullt sandfang vil kunne medføre akutt forurensningsrisiko ved utslipp av forurenset masse fra for eksempel bensinstasjoner og vaskehaller. I vaskehaller og ved bensinstasjoner er ofte vaskemidler, olje og andre giftstoffer en del av vannet som renner inn i sandfanget. Giftstoffene binder seg til sandpartiklene og samles opp i sandfangskummen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet.
  • Ved store vannføringer, vil fulle sandfang kunne føre til oversvømmelser og stor skade på eiendommer

Det er viktig at alle sandfang tømmes forsvarlig, da sandfang som regel er det eneste trinnet hvor forurenset overvann blir renset før det slippes videre ut i naturen. Etter at sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Hvor ofte må sandfang tømmes?

Tømming av sandfang bør skjer regelmessig. Noen kummer tømmes etter faste avtaler, andre ved behov. Uansett hyppighet, vil en suge- og spylebil gjør jobben raskt og effektivt.

Hvor ofte et sandfang bør tømmes er avhengig av flere faktorer:

  • Hvor mye det er strødd på vinterstid.
  • Risikoen for oversvømmelser i området.
  • Kummens plassering,- hvorvidt den ligger i bunn av bakker eller på et flatt strekk.
  • Hvor mye grus og sand det er i området.
  • Trafikk-tetthet

 

Vi har lang erfaring med tømming av sandfang, og tilbyr faste avtaler eller tømmer ved behov.

Slangelengde: Standard 50 m. Kan forlenges.

Tankkapasitet på bil: 1,5–12 m3

Tankkapasitet henger: 20 m3

Spylemuligheter: På alle tømmebiler.

SEND FORESPØRSEL BESTILL

Send Forespørsel