Vi hjelper deg med deponering og henting av farlig avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette må håndteres riktig, slik at giften ikke sprer seg til naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Vi suger farlig avfall opp i lukkede kamre i tankbilen, og transporterer det forsvarlig videre til godkjente mottak. Vi etterlever strenge miljøkrav.

Typiske jobber innen farlig avfall er blant annet:

 

Send Forespørsel