Tømmes og kontrolleres: Minst en gang pr år, eller krav i lokal forskrift.

Prøvetaking: Oljeinnhold i avløpsvann max. 50 mg/l.

Anbefaling: Benytt svanemerkede vaskemidler.

Utstyr: ADR- godkjent slamsuger.

Kapasitet: 2–3 kamret bil, eller vogntog med flere kammer, lastekapasitet 10 – 25 m3

For å hindre at oljesøl kommer ut i det offentlige avløpsnettet, er bedrifter som vaskehaller og verksteder pålagt å ha en godkjent oljeutskiller. Når det oljeholdige avløpsvannet spyles ned i kummen, skal det renne ned i et oljeutskilleranlegg. Oljeutskilleren hindrer oljen i å komme ut i det offentlige avløpsnettet eller ut i vassdragene.

Oljeutskillere benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder olje. Virksomheter som har en oljeutskiller, eksempelvis vaskehaller og verksteder, har selv et ansvar for at olje, sand og slam blir samlet opp, tømt og levert til et godkjent avfallsmottak.

Størrelse på utskilleren

Oljeutskilleren må være dimensjonert for de vannmengdene den skal motta. Videre er det viktig at vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid i oljeutskilleren. Dette for at oljen skal få tid til å stige opp til overflaten. Hvis vannmengden som kommer inn i utskilleren overstiger oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten bli kraftig redusert.

Tømming av oljeutskiller

Oljeutskilleren må ha jevnlig tilsyn, og bør tømmes når maksimum 80 prosent av oppsamlingskapasiteten er brukt opp.  Uansett bør oljeutskilleren tømmes minimum én gang i året. Dette er anbefalinger som Milljødirektoratet har gitt, og som vi i Norva24 mener er viktig å følge opp.

Oljeutskillere som har lagring av oppsamlet olje i våtvolumet, bør tømmes før 25 prosent av volumet er fylt med olje. Dersom dette ikke gjøres vil renseeffekten bli betydelig redusert. Sandfang bør tømmes når cirka 50 prosent av volumet er fylt opp. Også her gjelder regelen om tømming minst én gang pr år.

Unngå kjemikalier

Det er viktig å benytte seg at kjemikalier som ikke reduserer oljeutskillerens funksjon.

Når olje fordeles som dråper i vann, kalles det en oljeemulsjon. Bruk av kjemikalier kan føre til slike emulsjoner. Oljeemulsjoner betyr at oljen ikke stiger opp til overflaten, og dermed reduseres funksjonen til oljeutskilleren.

Dersom du driver en virksomhet som krever bruk av oljeutskiller må du unngå å bruke produkter eller kjemikalier som gjør at det dannes stabile oljeemulsjoner. En oljeutskiller er ikke produsert for å rense annet enn oljeholdig avløpsvann. Kjemiske produkter som for eksempel avfettingsmidler, bremsevæske, lakk og løsemidler, skal derfor ikke helles ned i oljeutskilleren. Slike kjemiske produkter skal sorteres ved kilden og leveres som farlig avfall.

Håndtering av olje, sand og slam

Oljen som skilles ut i en oljeutskiller er farlig avfall. Det samme gjelder avfall fra det tilhørende sandfanget. Olje og slam skal derfor leveres til et godkjent mottak for farlig avfall. Det er viktig at olje og slam skal ikke blandes med annet avfall. Det er også viktig å huske at avfall fra oljeutskiller og sandfang ikke kan lagres ved virksomheten i mer enn ett år.

Virksomheter som har en oljeutskiller skal kunne dokumentere at de har tilstrekkelige rutiner for tømming, drift og vedlikehold av utskilleren. Dette kan vi i Norva24 hjelpe deg med. Vi kan bidra til at rutinene sikrer at funksjonen til oljeutskilleren opprettholdes, og at det ikke oppstår fare for forurensning.

Prøvetaking

Det er også egne krav om prøvetaking av utløpsvann fra oljeutskillere. Oljeinnholdet i utgående vann skal i henhold til kapittel 15 i forurensningsforskriften være lavere enn 50 mg olje pr liter vann.

Prøvene skal sendes til analyse hos et akkreditert laboratorium uavhengig av tømming, og slike prøver skal sendes inn minimum én gang i året. Enkelte kommuner har egne forskrifter som avviker i skjerpende retning fra de nasjonale kravene. Et eksempel er Ullensaker kommune, som er vertskommune for landets hovedflyplass.

Kommunen er myndighet for virksomheter som er omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Kommunen kan også stille krav blant annet til oljeholdig avløpsvann fra virksomheter som har påslipp til kommunens avløpsnett.

Tømmes og kontrolleres: Minst en gang pr år, eller krav i lokal forskrift.

Prøvetaking: Oljeinnhold i avløpsvann max. 50 mg/l.

Anbefaling: Benytt svanemerkede vaskemidler.

Utstyr: ADR- godkjent slamsuger.

Kapasitet: 2–3 kamret bil, eller vogntog med flere kammer, lastekapasitet 10 – 25 m3

Send Forespørsel