Alle nye vann- og avløpsanlegg skal kontrolleres før de settes i drift. En uavhengig tredjepartskontroll sikrer et godt og feilfritt anlegg for vann, avløp og overvann. Vi har utstyr, kunnskap og erfaring som sikrer at ledningseieren får et anlegg som fungerer så godt det skal.

Hva er uavhengig tredjepartskontroll? 

Anlegg for drikkevann, spillvann og overvann er komplekse systemer, og skal ivareta viktige funksjoner for de som skal bruke anlegget og for samfunnet rundt. Alle nye anlegg for vann, avløp og overvann skal gjennomgå bestemte kontrollprosedyrer før de kobles til kommunens nett. Det er en svært viktig kvalitetssikring. Kontrollen sikrer at kommunen får et anlegg som virker etter hensikten, og som har levetiden man forventer av et VA-anlegg.

I noen tilfeller utføres kontrollen av den utførende entreprenøren som har bygget det. Med en uavhengig tredjepartskontroll blir anlegget i stedet kontrollert av et selskap spesialisert på kontroll, og uten bindinger til utførende entreprenør.  Anlegget blir undersøkt av fagfolk med høy kompetanse, som er godt kjent med fagområdet, som vet hvilke feil som ofte gjøres i utførelse og som ikke har interesse av at feil blir oversett. Uavhengig tredjepartskontroll er et krav i stadig flere anbud.

Ledningseiere – som oftest kommuner – bør sørge for at nybygde anlegg blir uavhengig kontrollert. Akkurat som at bileieren ikke utfører EU-kontroll på sin egen bil, og som at skip blir kontrollert og klasset av uavhengige klasseselskaper.

Dette består en kontroll av

Vann-, avløps- og overvannsledninger skal kontrolleres på hver sine måter, etter faste prosedyrer.

Vannledning: 

 • Pluggkjøring, for å fjerne luft og rense ledningen
 • Vannfylling
 • Trykkprøving ihht standard NS-EN 805, med utstyr som kalibreres en gang pr år og ikke er mulig å manipulere
 • Desinfiseres med klor. Ledningen skal være avstengt og fylt med klorvann i 24 timer
 • Etter kloring nøytraliseres klorvannet med Natriumtiosulfat, før det slippes ut
 • Vannprøve leveres akkreditert laboratorium for dyrking.

Avløps-/spillvannsledning: 

Rørinspeksjon med kamera, dokumentert med film og rapport.
Tetthetskontroll med datalogging av selvfallsledninger og kummer.

Overvannsledning: 

Rørinspeksjon med kamera, dokumentert med film og rapport.
Tetthetskontroll med datalogging av selvfallsledninger og kummer.
(Ikke alle kommuner krever tetthetskontroll på overvannsledninger i sine VA-normer)

En tetthetskontroll går ut på å gjøre en måling hvor vi tetter et rør i begge ender og tilfører et bestemt trykk (mindre dimensjoner) eller undertrykk (større dimensjoner) med luft eller vann. Dersom trykket faller eller stiger er det tegn på lekkasje. Forblir det stabilt, er alt i orden.
Les mer om tetthetskontroll her.

Gjennomføring av uavhengig kontroll

Prosedyrene i en uavhengig kontroll gjennomføres av fagfolk med operatørkurs i regi av Rørinspeksjon Norge eller tilsvarende. Operatørbeviset dokumenterer at kontrolløren har gjennomgått en teoretisk og praktisk opplæring over minst seks måneder.

Kontrollen bør bestilles så tidlig som mulig, for en god praktisk og tidsmessig gjennomføring i prosjektet.
Kontroll kan utføres når strekket som skal kontrolleres er montert og minimum 70 prosent overfylt av masser. Kontrollen bør gjennomføres før asfalten skal legges. Kontroll av VA-anlegg avdekker dessverre ofte feil på nye anlegg. Feil som oppdages tidlig er billigere å reparere enn feil som oppdages når asfalten er lagt og overflaten er ferdig.

Kontroll på større anlegg utføres i flere omganger, på ledningsstrekk mellom kummer. For vannledninger anbefales maks 1000 meter strekk pr kontroll.

Etter gjennomført kontroll får ledningseier eller oppdragsgiver overlevert solid dokumentasjon på anleggets tilstand.

 • Lab-rapport på vannprøver
 • Film og rapporteringssskjema fra rørinspeksjon
 • Rapport med logg fra tetthetskontroll
 • GPS posisjon og bilder av ledningene
 • Filer som kan legges rett i elektroniske kartverk

All dokumentasjon bygger på loggede data. Dette er informasjon som er uavhengig av menneskelige feil, og som ikke kan manipuleres i innhenting eller i ettertid.

NB: Anlegg skal kontrolleres. Uavhengig tredjepartskontroll er ikke et lovpålagt krav, men er stadig oftere med som krav i anbud. En kontraktsfestet uavhengig kontroll gjennomført i anleggets garantiperiode gir ledningseieren og brukerne en trygghet for et godt og feilfritt anlegg.

Tid

Hvor mye tid tar en uavhengig tredjepartskontroll av et nytt anlegg?

 • Det varierer noe med størrelse og kompleksitet på anlegget. 4-5 fem dager fra oppstart til en godkjent vannprøve foreligger er vanlig
 • Vannledning tar lengst tid, vanligvis 2-3 dager. Undersøkelse og godkjenning av vannprøver tar 16-18 timer å få undersøkt for koliforme bakterier etter at klorvann er nøytralisert gjennom utspyling. Undersøkelse og godkjenning av kimtall tar ca 3 dager
 • Rørinspeksjon med kamera og tetthetskontroll tar ofte 1 dag hver. Vi gjennomfører trykkprøving av vannledning, rørinspeksjon og tetthetskontroll med separate arbeidslag, som har spesialisert utstyr og kunnskap.

Hvorfor uavhengig tredjepartskontroll

Kommuners VA-normer opererer vanligvis med tre kontrollnivåer:

 • Egenkontroll – kontroll av eget arbeid
 • Sidemannskontroll – kontroll utføres av kollega
 • Tredjepartskontroll – kontroll utføres av uavhengig instans.

Kontroll utført av en uavhengig tredjepart anbefales, men er ikke et krav. Tredjepartskontroll utført av en fagkyndig, uavhengig instans er den beste garantien for et velfungerende anlegg. Da kan ledningseier ha tillit til at anlegget er kontrollert av en aktør som kun driver med kontroll, som har riktig utstyr og kunnskap – og som ikke har noen bindinger til firmaet som har utført byggearbeidet.

Vanlige feil på VA-anlegg

 • Utette og ufullstendige skjøter, ofte pga menneskelig feil i montering
 • Slurv med påkobling av stikkledning til tomt
 • Sprekker og deformasjoner i rør og rørdeler, ofte på grunn av påkjenning i forbindelse med omfylling av rør eller igjenfylling av grøft
 • Mangelfull oppfylling av vannledning før trykkprøving. For mye luft gjør det vanskeligere å få godkjent prøveresultat. Merkostnad fordi ledning må luftes og fylles på nytt, og ny prøve tas
 • Unøyaktige eller manipulerbare data fra kontroll med utilstrekkelig utstyr
 • Mangelfulle eller unøyaktige data fra kontroll utført av personell med utilstrekkelig kunnskap og opplæring

Send Forespørsel