Jevnlig vask gir trygge tunneler

Norge er et av de landene i verden med flest tunneler, og for å bevare sikkerheten langs veinettet, er tunnelvask er en viktig del av et veivedlikehold. Dette gjelder over hele landet, men kanskje spesielt på Vestlandet, hvor det er ekstra mange tunneler. Rengjøring er helt nødvendig for sikkerheten i tunnelene.

Forurensning reduserer sikkerheten

Sand, støv og eksos samler seg i tunnelen og skaper forurensning – som kan være skadelig for både helse, miljø og sikkerhet. Svevestøv er en stor utfordring både på veier og i tunneler. Partikler av forurensning som vrimler rundt i tunnelen, vil også kunne påvirke virkningen av lampene som igjen vil gi dårlig sikt i tunnelen.

Jevnlig vask og vedlikehold av tunneler er derfor avgjørende for sikkerheten.

Forlengelse av tunnelens levetid

De fleste tunneler vaskes jevnlig, både fordi det øker sikkerheten, men også fordi det forlenger tunnelens levetid.

Vi benytter biler som er utstyrt med spesialdesignet spylebom. Den har god rekkevidde og kan spyle i alle retninger, både vegger og tak i tunnelene.

Hensikten med tunnelvask er å redusere støvoppvirvling for å opprettholde god sikt, samt forlenge tunnelens levetid. Det handler med andre ord om trafikksikkerhet, framkommelighet og levetid på utstyr i tunnelanlegg.

Tunnelvask skal bidra til en positiv opplevelse for trafikantene gjennom å sikre en estetisk tiltalende og sikker tunnel, og godt arbeidsmiljø for de som utfører arbeider i tunnelen. Ved jevnlig vask bidrar vi til lav støvkonsentrasjon i tunnelluften, noe som igjen betyr forlenget levetid for installasjoner, og lave driftskostnader ved å fjerne uønskede og fremmede gjenstander, materialer og belegg.

Rengjøring med hensyn til miljøet

Normalt benyttes kun vann ved spyling av tunneler. Norva24 ønsker i størst mulig grad å unngå kjemikalier av hensyn til miljøet. Derfor benytter vi høytrykk ved tunnelvask.

Valg av rengjøringsmetode er avgjørende hvor mye forurensning som produseres i en tunnel. Bruk av vaskemiddel kan øke effekten av vasken, men såpen i vaskemiddelet bidrar også til at vaskevannet kan ha en forurensende effekt. Derfor har vi valgt bort vaskemidler.

Statens vegvesen har gjennomført renholdsforsøk for å dokumentere effekt av rengjøringstiltak med ulike metoder og maskiner. Dette med tanke på å forbedre utstyr og metoder for rengjøring av veioverflate og tunnelhvelv. Ulike typer utstyr som finnes for rengjøring av tunnel og vei ble sammenlignet, og forskjeller i effekt ble dokumentert gjennom bruk av ulike metoder (renhet, lyshet, tekstur, restfukt og miljøparametere).

Erfaringene fra tunnelvaskingen viser at man kanskje bør ha mindre fokus på støv som er grodd fast i teksturen i asfalten, og heller konsentrere renholdet på løsere støv på veibanen, bankett og havarilommer/snunisjer. Det bør være større frekvens på feiing av veibane, bankett, havarilommer/snusnisjer og lignende, og færre halv- og helvasker i tunnel.

Norva 24 har gode rutiner og godt utstyr for vask av tunneler.

Rengjøring av fjellskrenter

I forbindelse med tunnelvask, leverer vi også rengjøring av fjellskrenter i forbindelse med tunnelområdet.  Her benyttes en lift for å komme tett inn på fjellskrentene og dermed lett kunne fjerne småstein som kan falle ned på veibanen.

Send Forespørsel