Til høsten kommer første versjon av nye Vannstandard, med en mest mulig nasjonal regulering av kommuners VA-arbeid. Her blir uavhengig tredjepartskontroll av ledninger et krav.

– Når det gjelder krav til sluttkontroll, så blir det krav til at den skal utføres av en uavhengig tredjepartskontrollør. Dette for å sikre at sluttkontrollen blir godt og riktig utført.

Det sier Kjetil Flugund, en av tre nøkkelpersoner i Norsk Vann som nå jobber for fullt med å bygge opp nye Vannstandard. Dette blir en ny standard for norske kommuners VA-arbeid som skal erstatte dagens VA-norm og VA miljøblad.

Kjetil Flugund, Norsk Vann.
Kjetil Flugund, Norsk Vann.

Fra VA-norm til Vannstandard

«Alle» i norsk VA-bransje venter nå i spenning på den kommende standarden. Vannstandard er under arbeid, med det som blir den første modulen av flere. Her handler det om kommunalt VA ledningsnett.

– En ny nasjonal VA-norm?

– Vi har aldri vært nærmere enn nå. Men det er mange aktører, og det er vanskelig å få til at alt blir likt. Men mange er opptatt av det, og vi jobber mot en felles norm. Det vil fortsatt være en del kommuner som legger ut særkrav, sier Flugund.

Vannstandard vil være regulert i tre hovedområder:

  • Krav i lov og forskrifter.
  • Veiledning om hvordan oppfylle krav.
  • Informasjon om relevante forhold.

Ett av de kommende kravene vil altså dreie seg om sluttkontroll på VA-anlegg, med et skal-krav om at den gjennomføres av en uavhengig tredjepartskontrollør.

Kontrollen skal omfatte tetthetsprøving, trykkprøving, desinfeksjon og rørinspeksjon. Trykkprøving skal utføres med utstyr som gir automatiske utskrifter, og det vil ikke være tillatt med manuelt utfylte skjemaer.

Mer om uavhengig tredjepartskontroll her.

Detaljerte føringer

Kjetil Flugund på Norsk Vanns fagtreff 8. mars 2022.
Kjetil Flugund på Norsk Vanns fagtreff 8. mars 2022.

Vannstandard vil også inneholde relativt detaljerte føringer på en rekke områder i VA-arbeidet. Noen eksempler:

  • Mulighet til evakuering eller utheising i loddrett linje fra dype kumer, også i kummer med mellomdekke.
  • I mindre kummer kan det ofte være vanskelig å få ned utstyr i små minikummer eller stakekummer. Her blir det satt opp minstekrav til dimensjoner. DN400 kan eksempelvis være maks 2,5 meter dyp. Dypere kum må opp i diameter.
  • Kontrolluttak på armatur i vannkummer. Minimum 1″, for å gjøre det enklere å desinfisere eller fylle opp ledning. Kontrolluttak dimensjon øker med dimensjon på ledningen.

Vannstandard blir publisert på et eget nettsted, og vil være gjenstand for kontinuerlig oppdatering. I forbindelse med lansering skal Norsk Vann bistå kommunene med å komme seg over på den fra dagens VA-norm eller egen egen innarbeidet praksis.

Pr i dag er 181 kommuner med 74 prosent av landets befolkning med på dagens VA-norm. Mange av dem med ulike varianter av lokale bestemmelser.

Faktisk er det i dag i bruk ca 5 000 lokale bestemmelser i norske kommuner. Noen kommuner har veldig få, andre har mange.

– Vi ønsker nå videre fremover at kommunene går gjennom alt, og vurderer sine behov for særkrav. Mange kommuner vil ha godt av å rydde opp i sine bestemmelser. Dette er en bra anledning til å gjøre det, sa Flugund på Norsk Vanns fagtreff 8. mars.