Norva24 har som mål at norva24.no skal oppleves som å ha en høy grad av tilgjengelighet for brukerne.
Norva24 er ikke lovpålagt å fremlegge tilgjengelighetserklæring for nettsiden slik alle offentlige virksomheter har, men velger å gjøre det likevel.

Egenerklæring

Kravene til universell utforming deles opp i fire hovedgrupper:

  1. Innholdet skal være utformet slik at det oppfattes korrekt
  2. Nettstedet skal være mulig å betjene på flere måter
  3. Nettstedet skal fremstå som forståelig
  4. Nettstedet skal være robust og kodet på rett måte

Norva24 Norge har påbegynt en prosess med å få analysert norva24.no. Som et resultat av analysen vil vi gjøre endringer for å sikre at disse fire hovedkravene ivaretas på alle ordinære skjermtyper i så høy grad som mulig. 

Analysen av norva24.no utføres eksternt.

Dersom du skulle oppdage forhold på nettsiden som du mener bør endres for at nettstedet skal ha bedre tilgjengelighet, vil vi gjerne at du melder dette inn pr e-post til vår markedssjef Øystein Ulsnæs (oystein.ulsnes@norva24.no).

Om universell utforming

Alle norske nettsteder er underlagt 35 krav til universell utforming. Dette skal sikre at også digitale tjenester er tilgjengelige for alle, uansett funksjonsevne, utdanningsnivå eller alder. Offentlige virksomheter må i tillegg forholde seg til ytterligere 12 krav, i tillegg til at de må publisere en Tilgjengelighetserklæring på nettstedet. Kravene er formulert i disse standardene:

  • WCAG 2.0: 35 krav for alle nettsteder
  • WCAG 2.1: 12 tilleggskrav for offentlige virksomheter

I Norge er det «Tilsynet for universell utforming av IKT» (UU-tilsynet) som har ansvaret for å følge opp at «Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger» etterleves.