Ledningsnettet i Norge lekker fortsatt som en sil. Norsk Vann erkjenner at svinnet på ferdig renset vann fortsatt er det for høyt og et stort antall norske kommuner har ikke alternativ vannforsyning på plass.

Bildet: Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, mener utviklingen i norsk vannbransje går for tregt.

Situasjonen er alvorlig også når det gjelder avløp. En rekke offentlige renseanlegg oppfyller fortsatt ikke rensekravene, og de har heller ikke god nok dokumentasjon på overløpsutslippene.

Norsk Vann sin fremste oppgave som interesseorganisasjon for vannbransjen er å bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen gjennom å sikre gode rammebetingelser, kompetanseutvikling og samhandling.
Når organisasjonen samler drøyt 500 deltakere til sin årskonferanse, denne gang digitalt, er det ingen tvil om at direktøren Norsk Vann, Thomas Breen, gjerne skulle presentert en langt sterkere tilstandsvurdering av de norske vann- og avløpstjenestene. I realiteten står tjenestene på stedet hvil, og det liker Thomas Breen dårlig.

I pressemeldingen som Norsk Vann sender ut i forbindelse  med årskonferansen, heter det at de kommunale vann- og avløpstjenestene i gjennomsnitt ligger på samme nivå som i 2014, for både vann og avløp. Kvaliteten på tjenestene er stabilt god, men utviklingen på enkelte områder går for sakte. Det ligger mye selverkjennelse i disse ordene ledelsen i Norsk Vann.
I 2019 var det 77 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap som deltok i tilstandsvurderingen, kalt bedreVANN. Disse kommunene og selskapene sørger for vann- og avløpstjenester til 3,24 millioner innbyggere. Det utgjør 72 prosent av alle innbyggere som er tilknyttet kommunalt nett i Norge.

Nytt i bedreVANN i 2019 er beregning av vannbransjens klimafotavtrykk basert på klimakostmetoden som benytter drifts- og investeringskostnadene som er rapportert til KOSTRA for alle norske kommuner og VA-selskap. Det samlede avtrykket for bransjen er i 2019 beregnet til 740 000 tonn CO2 ekvivalenter, som utgjør ca. 10 prosent av kommunesektorens fotavtrykk.

Store utfordringer
Resultatene viser at det er store utfordringer som skal løses og som krever økt innsats i kommuner og vann- og avløpsselskap. Det samlede investeringsbehovet fram til 2040 er på 280 milliarder kroner.
– Dette indikerer at vannbransjen mangler de riktige incentiver for å ta de nødvendige investeringene, sier Norsk Vanns direktør Thomas Breen.
Han mener investeringene rundt om i kommunene må opp på et langt høyere nivå enn i dag, og bebuder dermed økte gebyrer for innbyggerne.