Oppunder jul kommer Norsk Vann med ny vannstandard, som hele VA-bransjen venter spent på. Rørinspeksjon Norge har bedt om at uavhengig tredjepartskontroll blir et skal-krav i den nye standarden. Det ønsket blir oppfylt.

Oppunder jul kommer Norsk Vann med ny vannstandard, som hele VA-bransjen venter spent på. Rørinspeksjon Norge har bedt om at uavhengig tredjepartskontroll blir et skal-krav i den nye standarden. Det ønsket blir oppfylt.

Høsten 2022 arbeider Norsk Vann på høygir med den kommende Vannstandard, et norm- og oppslagsverk for kommuner og alle andre som jobber med vann. Vannstandard er en kombinasjon av dagens VA-norm og VA/miljøblad.

Hva som konkret kommer til å stå i dette verket er det i skrivende kun tre personer i Norsk Vann som vet. Men «alle» som jobber i VA- og vannbransjen vet at det kommer, og at den blir et sett viktige retningslinjer.

Rørinspeksjon Norge (RIN) er en av mange instanser som har bidratt gjennom tidligere høringsprosess om nye Vannstandard. Et av de viktigste innspillene RIN har gitt Norsk vann er en sterk oppfordring om å gjøre uavhengig tredjepartskontroll til et skal-krav i Vannstandard. Altså at alle nye vannanlegg skal gjennomgå uavhengig tredjepartskontroll før det overleveres og tas i bruk. Det gjelder alle vannledninger kommunen skal overta. Hensikten er å sikre funksjonsdyktige og hygienisk trygge vanledninger.

 Uavhengig tredjepartskontroll innebærer at nybygde og nyrenoverte vann- og avløpsanlegg blir undersøkt av en uavhengig part, som ikke har vært involvert i prosjektering eller utførelse på anlegget.

En slik uavhengig tredjepartskontroll er en tjeneste Norva24 tilbyr gjennom alle avdelinger.

Bør ikke kontrollere eget VA-arbeid

– En slik uavhengig tredjepartskontroll er åpenbart viktig. Vi i RIN mener at entreprenører og ledningseiere ikke bør kontrollere sitt eget arbeid på vannledninger. Det er en klassisk bukken-og-havresekken-situasjon. Da oppstår det en risiko for at det fires på krava, og at ikke alt rapporteres. En uavhengig tredjepartskontroll vil være mer troverdig og få ned feilprosenten på nye anlegg.

Det sa styreleder Reidar Kveine i Rørinspeksjon Norge på RINs årskonferanse på Lillehammer i august. Kveine jobber til daglig i VA-planavdelingen i Bærum kommune.

RIN er tydelig på at et allment krav om uavhengig kontroll vil gjøre det lettere å stille krav til utstyret som benyttes i kontroll, og at det benyttes riktig kalibrert utstyr som ikke er manipulerbart og som sørger for automatisk registrering av data.

RIN har en egen faggruppe for nettopp uavhengig tredjepartskontroll. Norsk Vann jobber nå i høst for fullt med klargjøring til publisering av nye Vannstandard.

– Når det gjelder krav til sluttkontroll, så blir det krav til at den skal utføres av en uavhengig tredjepartskontrollør. Dette for å sikre at sluttkontrollen blir godt og riktig utført.

Det bekrefter Kjetil Flugund i Norsk Vann.

Flugund er en av tre nøkkelpersoner i Norsk Vann som nå jobber for fullt med å bygge opp nye Vannstandard. Dette blir en ny standard for norske kommuners VA-arbeid som skal erstatte dagens VA-norm og VA miljøblad.

Egen rammeavtale på uavhengig sluttkontroll

Reidar Kveine, RIN og Bærum kommune.
Reidar Kveine, RIN og Bærum kommune.

Bærum kommune har helt siden 2005 hatt sin egen praksis med uavhengig sluttkontroll på vannledninger før de overtas. Kommunen har hatt en egen rammeavtale på denne sluttkontrollen siden 2005. Den kontrollen består i trykkprøving, nøytralisering og pluggkjøring. Siden 2020 har også rørinspeksjon vært en del av det faste kontrollopplegget.

– Det bygges mye ledningsanlegg som kommunen skal overta. Vi er opptatt av at vi ikke skal overta feil. Bakgrunnen for at vi satte i gang uavhengig kontroll på en egen rammeavtale var at vi så at enkelte entreprenører brukte dårlig utstyr og rare metoder. Vi så også fra tid til annen at det var vanskelig å sjekke når de hadde vært til sted på kontroll. Eller om kontroll faktisk hadde blitt gjennomført. Uavhengig tredjepart gjør at vi har bedre kontroll, sa Kveine på konferansen.

Bærum kommune er Norges femte største kommune, og investerer årlig opp mot 250 millioner kroner i vann og avløp. Kommunen dekker selv kostnadene ved første kontroll av en nybygget eller nyrenovert vannledning.

– Hvis alt er ok blir det ingen kostnader for entreprenør. Hvis det er feil og kontrollen må tilbake, så videreføres kostnaden for det til entreprenør, sier han.

Rørinspeksjon avdekker flere typer feil

Etter at Bærum kommune i 2020 inkluderte rørinspeksjon med kamera har den uavhengige kontrollen avdekket flere typer feil. Tidligere ble det kun kjørt plugg. Rørinspeksjon avdekker i tillegg feil med sveisevulster, skader i innveldig belegg i støpejernsrør og andre typer skader som svekker vannledningen.

Bærum kommune legger også føringer for prosjektering og bygging av anlegg, og krever at de skal tilrettelegges for pluggkjøring, inspeksjon, spyling og desinfisering.

– Sluttkontroll og sluttdokumentasjonen er kritisk viktig. Det gjelder kvalitet, funksjon og levetid på anlegget. Man kan ikke hoppe over det, sier Morten Trevland.

Han er leder for RINs faggruppe for uavhengig tredjepartskontroll, en gruppe der også Norva24 er representert.

– I mange tilfeller ser vi at også kommuner – når det brenner litt – hopper over ting og tar korteste vei. Det burde være et eget byggemøte på sluttdokumentasjonen, sier Trevland.

Tekst og foto: Jørn Søderholm

Aktuelle tjenester