Tore har ordet: Klimaendringene er her. Med dem kommer overvann som kan og vil gjøre store skader. «Hans» var bare en forsmak. Her er tre ting vi i Norva24 gjør for å møte trusselen og ta opp kampen mot vannet.

Husker du «Hans»?

Selvfølgelig gjør du det.

Ekstremværet i høst førte med seg store skader som følge av flom og skred. Og det var sannsynligvis bare en forsmak på stadig flere og hyppigere hendelser med skadelig nedbør. Vi i Norva24 forbereder oss, og gjør hva vi kan for å redusere skadene.

Sjokknedbør begynner å bli et kjent fenomen. Advarsler om klimaendringer har stått i en stadig tettere og lengre kø de siste årene. Vi som jobber i VA-bransjen har sett det en god stund, og har gjennom mange år advart mot konsekvensene av et varmere, villere og våtere klima. Mange i og rundt denne bransjen har begynt å gjøre noe med det.

Overvann

Overvann er hovedproblemet her. Altså vann fra nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater, og som vi må sørge for at ikke samles der det gjør skade. Kombinasjonen av høyere temperaturer og kraftigere nedbørshendelser skaper større og heftigere flom- og overvannshendelser.

Elveløp, flomveier, røranlegg og andre systemer for håndtering av overvannet er de fleste steder ikke dimensjonert for å ta unna vannet.

Tore Hansen - CEO - Norva24 Norge AS
Tore Hansen, CEO i Norva24 Norge AS.

Ola og Kari Nordmann har et variabelt forhold til klimaendringene. De mest innsiktsfulle har sett det, skjønner at det er tilfelle og at vi faktisk må gjøre noe med det. I den andre enden av skalaen finner vi klimaskeptikerne og -fornekterne. De som hevder alt klimapratet er bare tull, og formodentlig vil gjøre det til Dovre tas av flommen. Mellom disse ytterpunktene finner vi flertallet. De som kanskje sliter litt med å ta alt klimapratet inn over seg, men som skjønner at det har noe for seg når kjelleren fylles og nabohuset seiler med skredet ut på fjorden eller i elva.

Ekstremvær og skadelige hendelser viser at Norge må prioritere klimatilpasning. Men å tilpasse samfunnet er en krevende oppgave for norske kommuner. De siste ukene og månedene viser tydelig hvilke utfordringer kommunene i Norge har i møte med ekstremværhendelser. I tillegg til å ivareta innbyggernes sikkerhet, skal de også ta ansvar for å tilpasse lokalsamfunnet for fremtidige klimautfordringer, og begrense egen klimarisiko.

Meteorologisk institutt

Dette skriver Meteorologisk institutt i en artikkel signert instituttets direktør Roar Skålin, klimaforskerne Anita Verpe Dyrrdal og Hans Olav Hygen samt masterstudent Kristine Garvin ved instituttet.

Undersøkelser viser at det er store sprik mellom kommuner i hvordan de jobber med å tilpasse samfunnet til framtidens klima og økende naturfare. Små kommuner ser ut til å streve mest. De største barrierene som blir trukket fram er økonomi og kapasitet til å jobbe systematisk med klimatilpasning.

I følge Riksrevisjonens undersøkelse fra i fjor er det kun 28 prosent av kommunene som har brukt de fylkesvise klimaprofilene i sitt arbeid med kommuneplanens arealdel.

Akkurat hva det betyr i den enkelte kommune – og hvilken betydning det vil ha for deg og meg som innbyggere – vil nok variere. Men generelt gir det grunn til å tro at mange ikke er godt nok forberedt.

Konsekvenser av klimaendringer

Klimaendringene er ikke noe som kommer. De er her. Det er ikke en personlig mening, det er et faktum. Verdens klimaforskerere er bredt enige om det.

FN fastslår at klimaendringene er den største enkeltstående trussel mot menneskeheten. Klimaendringene forårsaker allerede i dag helseskader gjennom forurensning, sykdom, ekstremvær, mennesker på flukt samt ernæringsproblemer som følge av at folk ikke kan dyrke eller finne mat.

Klimaendringene er et faktum, også i Norge. De vil få konsekvenser på mange plan, og for oss alle:
• Samfunnet som helhet.
• Kommunene som VA-eiere og ansvarlige for sine lokalmiljøer.
• Leverandører i VA-bransjen.

Vi er en av mange leverandører i VA-bransjen. Vi leverer tjenester til kommuner, andre offentlige etater samt til bedrifter og privatpersoner over hele landet. Konsekvensene av klimaendringene vil ha stor betydning også for oss.

Hva gjør vi i Norva24?

På alle nivåer er dette i fokus. Fra gutta og jentene som håndterer oppdragene i felt, via mellomledere som planlegger og organiserer driften til toppledelsen som skal sørge for at vi er rigget for fremtiden.

Hva gjør vi?

En hel del, tør jeg påstå. På et grunnleggende nivå har også vi tatt FNs klima- og bærekraftsmål inn i vårt forretningsmessige fundament. Vi gjør hva vi kan i vår egen drift for å bidra til bedring av klima, blant annet gjennom sjåføropplæring, logistikk, driftsoptimalisering, elektrifisering og øvrig teknologi.

Noe av det vil jeg gjerne fortelle mer om senere.

Her og nå vil jeg peke på det jeg mener er de viktigste konkrete grepene vi gjør nå i kampen mot økende overvannsproblemer:

Det første – og viktigste – vi gjør er å erkjenne det vi mener er faktum. Altså at «Hans» ikke var et tilfeldig uvær, men en pekepinn mot en varig endring. Klimaendringene er her, og VIL føre med seg en større hyppighet av skadelige hendelser, med overvann som hovedårsak.

Oppgraderer utstyr og beredskap

Det andre vi gjør er å oppgradere utstyrsparken, den geografiske tilstedeværelsen og beredskapen. «Vi hjelper alltid» er ikke bare et slogan til markedsføring. Det er vårt motto og en viktig rettesnor i det daglige arbeidet. Noe som i praksis betyr at vi hjelper 24/7, 365 dager i året.

Ved hver eneste flom- og nedbørshendelse er det alle ansatte til pumpene, og vi rykker ut med full kapasitet på kort varsel. Flere hendelser og større vannvolumer betyr at vi må ha større og sterkere utstyr, mer kapasitet og folk til å betjene dette i felt.

Oppgradere kunnskap – Norva24-skolen

Det tredje vi gjør er å oppgradere kunnskapen hos våre medarbeidere. Gutta og jentene som møter kundene og hendelsen ute i felt stiller med pågangsmot, godt utstyr, kunnskap og erfaring.

Men selv erfarne fagfolk trenger oppdatering og påfyll av kunnskap for å stå godt rustet i møte med nye trusler og utfordringer. Derfor har vi også startet Norva24-skolen, som skal gi våre medarbeidere en skreddersydd og spesialtilpasset kompetanseheving.

At klimaendringene fører med seg mer skadelig overvann og situasjoner er helt sikkert. Like sikkert er det at «vi hjelper alltid».

Også i en villere, våtere og farligere fremtid.