Arbeidstilsynet krever med hjemmel i arbeidsmiljøloven at det skal foretas gassmålinger i forkant av arbeid i tanker, lukkede rom og rørledninger hvor det kan være brannfarlig eller helsefarlig stoff. Måling og kartlegging av situasjonen skal utføres av kvalifisert personell.  Det vil si at gassmåling skal utføres av en sertifikatutsteder som er godkjent av Arbeidstilsynet.

Måling av gass og oksygen i lukkede rom

For å sikre at alle som arbeider i lukkede rom og tanker ikke utsettes for helsefarlige gasser, stilles det i arbeidsmiljøloven strenge krav til måling av gass og håndtering av denne type arbeid.

Ved arbeid på tank og i rør som har inneholdt helseskadelig, miljøfarlig eller brannfarlig vare, skal det alltid kontrolleres at tanken eller røret er gassfritt og at det er tilstrekkelig med oksygen tilstede. En gassmåler skal sikre at det ikke er eksplosive og farlige gasser i lufta. Dersom målingen viser at det er helseskadelige stoffer i tanken, dette vil dette suges ut og erstattes med oksygen.

Alle Norva24 biler som er beregnet til bruk for gassmåling er utstyrt med gassmålere. Ingen skal entre en tank eller en kum uten å benytte en gassmåler. Det er heller ikke tillatt å entre en kum eller tank uten at det er minst to personer tilstede.

Nye krav til arbeid i tanker og lukkede rom

Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. For personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort. Denne erstattes av paragraf 29 i forskriften «utførelse av arbeid», som sier at alt arbeid i lukkede rom skal utføres «uten fare for liv eller helse». Et enkelt krav som gir arbeidsgiver et stort ansvar.

Godkjent gassinspektør

Ved arbeid på tank og rørsystemer som har inneholdt helseskadelig, miljøfarlig eller brannfarlig vare, skal det skrives et arbeidssertifikat. Våre gassinspektører er godkjent av Arbeidstilsynet, og kan dermed utføre gassmålinger og utstede arbeidssertifikat på vegne av kunde. Gassinspektøren må ha et entringssertifikat og et ADR tanksertifikat. Norsk forening for farlig avfall har som en av sine hovedoppgaver å bygge kompetanse og profesjonalitet for alle som arbeider med farlig avfall.

Gassinspektøren kan på arbeidssertifikatet komme med føringer for bruk av verneutstyr og andre tiltak for å sørge for at arbeidet utføres på en forsvarlig måte. Gassinspektøren vil også vurdere hvilke gassmålinger det er nødvendig å gjennomføre, og hvor ofte det bør gjøres en gassmåling. Hver eneste gang personell entrer en tank eller kum skal det utføres gassmåling.

Vi utfører tilstandskontroller og annet vedlikehold på dieseltanker og andre tankanlegg hos transportører. Større transportfirmaer er pålagt kontroller av sine ståltanker hvert femte år.

Eksempler på oppdrag hvor entrings- og ADR-sertifikat skal utstedes:

  • Ved varmt arbeid på tankvogner som har inneholdt brannfarlig vare.
  • Ved tilstandskontroll og annet vedlikehold på tank og rørsystemer.
  • Gamle tanker som skal tas ut av bruk eller destrueres.

 

 

 

 

 

Send Forespørsel