Slangelengde: Standard 50 m. Kan forlenges.

Tankkapasitet på bil: 1,5–12 m3

Tankkapasitet på bil og henger: 27 m3

Spylemuligheter: På alle tømmebiler

Det er strenge krav til tømming av septiktank. Alle septiktanker må tømmes med jevne mellomrom for å unngå at kloakk lekker ut i naturen. Vi tømmer septiktanker etter lokale krav eller ved behov.

Det finnes to typer septiktanker; tett tank og slamavskiller.

Hva er en tett tank?

I en tett tank blir septik samlet opp i kammeret. En tett tank har ikke utløp, og derfor er det ikke behov for vannrensing eller flere kammer i en slik tank. Når den tette tanken tømmes, blir hele tanken tømt uten retur av renset vann, slik som ved tømming av ordinære septiktanker.

Tett tank er vanligst på hyttetoaletter og i områder hvor det ikke er lov med utslipp fra septiktanken. Det er viktig at du med jevne mellomrom sjekker at tanken ikke lekker, da vil tanken fylles unødvendig raskt opp.

Hva er slamavskiller?

En slamavskiller er en septiktank der alt slam går i 1. kammer i septiktanken, før den separeres over i 2. og 3. kammer, der utløpet til septiktanken befinner seg. Denne septiktanken er mest vanlig i eneboliger. 

Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling benyttes også som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjø-resipienter, eller som forbehandling før hovedrensetrinnet i ulike typer avløpsanlegg. God slamavskilling er viktig for at hovedrense-trinnet skal fungere godt. Slamavskillere utformes slik at både bunnslam og flyteslam holdes tilbake.

I mindre følsomme områder hvor utslippet kan føres til god sjøresipient, og med minst to meter under laveste vannstand, kan slamavskilling være aktuelt som eneste rensetrinn.

Dette er en løsning som er enkel. Den krever lite areal, er rimelig og krever lite tilsyn.

Det er viktig at slamavskiller tømmes regelmessig. Ulempen med en slamavskiller er at den gir lav renseevne for de fleste parametere.

Kan du fjerne gamle septiktanker?

I noen tilfeller kan det være behov for å fjerne septiktanker rent fysisk, dette kan være dyrt. Som et alternativ tilbyr vi derfor en utkobling av gamle septiktanker hvor avløpet kobles på det kommunale nettet.

Det stilles også krav til å fylle tanken med pukk. Dette kan vi utføre med en supersuger. Det er raskt og effektivt, og medfører ingen skader på området rundt tanken. Til slutt kobler en rørlegger sammen innløp og utløp i tanken med en rørbit. Da vil avløpet renne gjennom tanken uten opphold, og ut i det kommunale avløpsnettet

Problemer med septiktanken?

Det kan være mange årsaker til at du har problemer med septiktanken. Nivået for en tett septiktank varierer etter bruken av toalett, dusj, vask og vaskemaskiner. Det er viktig at nivået ikke går over innløpet på tanken. Da kan du få problemer med å skylle klosettet. Blir septiktanken for full vil nivået stige så høyt at det til slutt vil renne over i tanken.

Er nivået i septiktanken høyere enn innløpet?

Rørene fra huset går i septiktankens 1. kammer. At toalettet tapper sent ned, kan tyde på at røret er tett eller at septiktanken er så full at nivået er høyere enn innløpet.

Hva skal IKKE ned i toalettet?

For at du skal sikre optimal drift på din septiktank og unngå at rørene tetter seg, er det viktig å være bevisst på hva som IKKE skal skylles ned i toalettet. Det gjelder eksempelvis:

Våtservietter
Filler
WC-blokker
Olje
Bleier
Intimbind/tamponger
Melk fra melkerom/fjøs
Fett

Min tank

Min tank er del av vårt digitale varslingssystem for tømming av septiktanker. Abonnenter i kommuner der vi har kontrakt på offentlig septikrenovasjon får en digital varsling på epost og sms et par uker før tanken tømmes, slik at tanken kan klargjøres. Kvittering kommer på sms like etter at tømming er utført. På epost og sms er det link til informasjon om tanken på Min tank.

Du kan sjekke når tanken sist ble tømt, hvor ofte den tømmes og når den tømmes neste gang. Også abonnenter som mottar varsling og kvittering gjennom post kan finne informasjon om tanken sin på Min tank

Slangelengde: Standard 50 m. Kan forlenges.

Tankkapasitet på bil: 1,5–12 m3

Tankkapasitet på bil og henger: 27 m3

Spylemuligheter: På alle tømmebiler

SEND FORESPØRSEL BESTILL

Send Forespørsel